pl

en

Prawo Nieruchomości - Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie


Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat Joannę Jakubowską-Zawadę, opiera swoją działalność, na merytorycznym wspraciu i skutecznym działaniu, reprezentując Klientów kancelarii w sprawach z zakresu z godpodarki i zarządzania nieruchomościami. Wzrost wolumenu transakcji na rynku nieruchomości oraz częste zawiłości dotyczące omawianej tematyki sprawiają, iż niezbędnym staje się prowadzenie spraw dotyczących prawa do nieruchomości przez doświadczonego pełnomocnika / adwokata. Nasza Kancelaria koncentruje się na następujących zagadnieniach:


 • AUDYT I BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI | DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

 • Decyzje i zdarzenia związane z nieruchomościami są jednymi z ważniejszych decyzji i zdarzeń zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorstw, albowiem ich wartość, zazwyczaj stanowi przeważający udział w składnikach majątku ogółem. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie, rozsądną i logiczną czynnością jest zbadanie stanu prawnego nieruchomości. Kierując się doświadczeniem Kancelaria, przeprowadza wnikliwą i staranną analizę dokumentacji nieruchomości, pozwalającą znaleźć odpowiedź na pytanie: jakie postępowanie, w konkretnej sprawie, będzie z punktu widzenia Klienta skuteczne i bezpieczne. Często wymierną korzyścią wynikającą z przeprowadzonego audytu stanu prawnego nieruchomości jest ujawnienie okoliczności faktycznych, stanowiących ważne argumenty w trakcie procesu negocjacji.
 • ODSZKODOWANIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI | SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

 • Własność nieruchomości podlega ochronie konstytucyjnej i ustawowej. Każdy czyje prawo własności zostaje naruszone może zwrócić się do sądu o jego obronę. Każdy kto znajduje się w posiadaniu całości lub części nieruchomość bez zgody właściciela, wiedzą o tym, że nie jest jej właścicielem, jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, zobowiązany jest również do zwrotu pobranych pożytków (uzyskanych korzyści z nieruchomości). Kancelaria dokonuje analizy stanu prawnego nieruchomości oraz dokonuje wyceny potencjalnego odszkodowania biorąc pod uwagę całość okoliczności faktycznych mających wpływ na jego wysokość. Po podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania przez Klienta, rozpoczyna proces negocjacyjny, a następnie proces sądowy i reprezentuje Klienta na wszystkich stadiach postępowania.
 • ODSZKODOWANIE ZA WYWŁASZCZENIE

 • Kancelaria prowadzi skuteczne postępowania w celu odzyskania mienia utraconego wskutek wywłaszczenia, a w sytuacji kiedy nie jest to możliwe, w celu uzyskania współmiernego i godziwego odszkodowania. Podejmowane czynności, mogą dotyczyć bieżących zdarzeń prawnych, ale również mogą być związane z procesem nacjonalizacji nieruchomości w czasach PRL. Zasadniczą problematyką w bieżących sprawach związanych wywłaszczeniem nieruchomości, nie jest sam fakt przyznania przez organ wywłaszczający odszkodowania lecz jego wysokość, która nie jest współmierna do faktycznej wartości rynkowej nieruchomości. W takich sytuacjach Kancelaria korzystając z współpracujących rzeczoznawców dokonuje obiektywnej wyceny nieruchomości oraz w przypadku pozytywnej decyzji Klienta rozpoczyna proces zaskarżenia decyzji o wywłaszczeniu i przyznania odszkodowania.
 • LIKWIDACJA SZKODY Z UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI

 • Dążąc do zabezpieczenia mienia, z którego korzystamy oraz zdając sobie sprawę z występowania zdarzeń losowych, zawieramy umowy ubezpieczenia, których celem jest rekompensowanie szkód, będących następstwem wystąpienia ujemnie oddziaływającego zdarzenia na nasze mienie - nieruchomość. Likwidacja szkody w nieruchomości składa się z kilku etapów, przy czym odpowiednie kroki należy podjąć w chwili powzięcia informacji o jej wystąpieniu. Dopiero po odpowiednim przygotowaniu materiału dowodowego szkody, można przystąpić do jej zgłoszenia do ubezpieczyciela. Kancelaria udziela wsparcia w procesie likwidacji szkód w nieruchomościach od momentu wystąpienia szkody do momentu uzyskania współmiernego odszkodowania. Odszkodowania za szkodę w nieruchomości można dochodzić z polisy własnej, polisy oc wykonawcy robót budowlanych, polisy oc najemcy lub innego podmiotu lub bezpośrednio od sprawcy szkody.
 • DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA | UMOWY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Kancelaria Adwokacka, adwokat: Joanny Jakubowskiej-Zawady, w ramach specjalizacji związanych z prawem nieruchomości, koncentruje się na działalności deweloperskiej tj. rodzaju działalności gospodarczej polegającej na przekształcaniu nieruchomości – na ogół ich zabudowaniu albo przebudowie – a następnie sprzedaży. Działalność deweloperska wiąże się z zawieraniem niemal wszystkich umów związanych z obrotem nieruchomościami tj. umowy odpłatne, w tym umowa sprzedaży nieruchomości, umowa najmu nieruchomości, dzierżawy, zamiany. Umowy zaliczane do ograniczonych praw rzeczowych; użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka. Umowy o roboty budowlano-montażowych, Umowy pośrednik-deweloper, Umowach pożyczki czy umowach o prowadzenie rachunku bankowego. Kancelaria reprezentuje strony umów deweloperskich oraz udziela wsparcia prawnego inwestorom w nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości.
 • DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI | ODWOŁANIE DAROWIZNY

 • W celu prawidłowego dokonania darowizny nieruchomości, wymagane jest właściwe przygotowanie umowy darowizny i zawarcie jej w formie aktu notarialnego. W szczególnych przypadkach darowizna nieruchomości może zostać odwołana. Aby do tego doszło niezbędne jest zawarcie w formie aktu notarialnego umowy o powrotne przeniesienie prawa własności nieruchomości. W sytuacji kiedy zawarcie takiej umowy staje się niemożliwe, darczyńcy pozostaje droga powództwa o zobowiązanie obdarowanego do powrotnego przeniesienia na darczyńcę własności nieruchomości. Kancelaria Adwokacka wspiera darczyńców w procesie dokonywania darowizny poprzez fachowe doradztwo oraz sporządzenie rzetelnej umowy darowizny nieruchomości, a w sytuacjach przewidzianych prawem lub umowie reprezentuje darczyńcę w celu odzyskania nieruchomości.
 • ZNOSZENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 • Jeżeli właściciele nieruchomości nie są zgodni co do sposobu jej wykorzystania / podziału, przepisy prawa pozwalają na przymusowe zniesienie współwłasności na drodze sądowej. Adwokat reprezentuje jednego lub kilku właścicieli nieruchomości, zarówno w możliwych negocjacjach przedprocesowych jak i w postępowaniu sądowym zmierzając do podziału nieruchomości w sposób zgodny z oczekiwaniami Klientów czyli: podział fizyczny nieruchomości, przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi lub poprzez podział cywilny, czyli sprzedaż nieruchomości.
 • ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

 • Kancelaria Adwokacka prowadzi doradztwo, zbiera dowody oraz przygotowuje wniosek o zasiedzenie nieruchomości do sądu. Zasiedzenie jest nieodpłatnym i legalnym sposobem na nabycie własności nieruchomości na skutek jej posiadania przez okres 30 lat, zwany okresem zasiedzenia. Zasiedzenie może dotyczyć samej nieruchomości np: działki, ale też możliwe jest zasiedzenie służebności gruntowej (np: drogi koniecznej). Zasiedzenie następuje z mocy prawa i jest zwolnione od opłat, wiąże się ono jednak z prowadzeniem postępowania sądowego, często skomplikowanego z uwagi na występujące spory lub brak właściwych dowodów. Dlatego Nasza Kancelaria wspiera swoich Klientów w całym procesie, aż do uzyskania postanowienia stwierdzającego nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.
 • OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • Znając potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych, Nasza Kancelaria, przygotowała specjalną ofertę w zakresie obsługi prawnej. Wsparcie prawne może być udzielone zarówno Zarządom, Radom, Zarządcą Nieruchomości, jak i samym mieszkańcom, obejmuje jednorazowe lub stałe wsparcie prawne, polegające w szczególności na: przygotowywaniu dokumentów organizacyjnych, opracowywaniu umów dotyczących części wspólnych nieruchomości, windykacja zaliczek, prowadzenie spraw pomiędzy Wspólnotą, a poszczególnymi mieszkańcami, reprezentacja Wspólnoty w postępowania sądowych