pl

en

Ochrona Dóbr Osobistych


Ochrona dóbr osobistych jest zagadnieniem szczególnie ważnym w działalności Kancelarii Adwokackiej, adwokat: Joanny Jakubowskiej- Zawada.
Przepisy regulujące tematykę ochrony dóbr osobistych zostały zawarte w wielu aktach normatywnych prawa polskiego.
Dobrami osobistymi w szczególności pozostają: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Wszystkie te prawa pozostają pod ochrona prawa cywilnego.
Dobra osobiste mogą być naruszone przez osoby trzecie bezprawnie, ale spotykamy również przypadki naruszenia tych dóbr zgodnie z prawem, mowa tutaj chociażby o zgodzie pacjenta na przeprowadzenie operacji. W sytuacji bezprawnego naruszenia dóbr osobistych istnieje szereg środków ochrony, do których w szczególności należą:żądanie zaniechania działania mogącego doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych oraz żądanie naprawienia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez:


  • złożenie oświadczenie woli o określonej treści i w określonej formie,
  • żądanie odszkodowania w formie pieniężnej,
  • żądanie określonej sumy pieniężnej z przeznaczenia na określony cel społeczny,
  • żądanie opublikowania sprostowania prasowego.