pl

en

Błąd Medyczny

Wsparcie prawne z zakresu prawa medycznego

Kancelaria Adwokacka, adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada obok bieżącej obsługi prawnej podmiotów leczniczych specjalizuje się w prawie medycznym, w tym w szczególności w sprawach, których głównym elementem jest ustalenie wystąpienia błędu medycznego, inaczej błędu lekarskiego.


Prawo medyczne jest nową i szeroką dziedziną prawa, która stale ewoluuje. Reguluje prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, również lekarza dentysty, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych, podmiotów rynku farmaceutycznego i innych podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.


Błąd medyczny (błąd lekarski) to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną lub inną osobę wykonującą zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Jest to sytuacja, w której postępowanie medyczne — niezależnie od tego czy będzie dotyczyło diagnostyki, czy też leczenia — jest niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami działania.


Na błąd medyczny, który będzie rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności zrekompensowania pacjentowi szkody i krzywdy, muszą składać się następujące elementy:


  • Postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, polegające np. na niewykonaniu koniecznych badań.
  • Wina nieumyślna.
  • Ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda i krzywda pacjenta.
  • Związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada reprezentuje klientów w procesie mediacji, postępowaniu dyscyplinarnym, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu karnym oraz postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, spowodowanych błędami medycznymi.

Zdarzenie Medyczne

Nasza kancelaria prawna reprezentuje klientów również w alternatywnym wobec procedury sądowej sposobie na dochodzenie roszczeń w sprawach medycznych. Jest to prawo pacjenta do dochodzenia roszczeń przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zdarzenie medyczne to zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:


  • Diagnozy — jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby.
  • Leczenia — w tym wykonania zabiegu operacyjnego.
  • Zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Nie należy lekceważyć postępowania przed Komisją gdyż ustalenie przez Komisję, iż doszło do zdarzenia medycznego w rozumieniu u.p.p. odgrywa kluczową rolę w postępowaniu sądowym, a ustalenie zdarzenia medycznego oraz złożenie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia pacjentowi stanowi dla Sądu podstawę do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.