pl

en

Prawo Podmiotów Leczniczych


Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada koncentruje się na zagadnieniach prawnych związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, od strony podmiotów leczniczych oraz lekarzy.


Podmioty Lecznicze to forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą oprócz typowych przepisów gospodarczych, obowiązują dodatkowe szczegółowe uregulowania prawne składające się na całość polskiego systemu ochrony zdrowia. Zadaniem naszej Kancelarii jest wsparcie osób oraz podmiotów gospodarczych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności leczniczej lub wsparcie już istniejących podmiotów leczniczych poprzez kompleksową bieżącą obsługę prawną rozpoczynając od fazy pomysłu, przez okres rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności leczniczej. Tak zdefiniowana rola naszej Kancelarii obejmuje zarówno prowadzenie spraw z zakresu władztwa korporacyjnego, szczegółowo opisanego w niniejszym dziale oraz podejmowanie szeregu rozszerzonych czynności specyficznych dla działalność usług medycznych, a w szczególności:


 • Przygotowanie dokumentów założycielskich podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich
 • Rejestracja podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich
 • Przygotowanie podstawowych dokumentów wymaganych dla prowadzenia podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich, w tym przygotowanie wzorców umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umów podwykonawstwa – zarówno od strony Zlecającego jak i Podwykonawcy, umów serwisowych sprzętu medycznego i dostaw materiałów medycznych.
 • Przygotowywanie wzorców dokumentacji medycznej indywidualnej, zbiorczej, wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Audyty dokumentacji medycznej pod kątem ich zgodności z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rozporządzaniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Audyty prawno-organizacyjne pod kątem zgodności funkcjonowania podmiotów leczniczych zgodnie z Ustawą o Działalności Leczniczej, Ustawie o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Wsparcie prawne podmiotów leczniczych przy procesie kontraktowania usług medycznych, udział w negocjacjach, prowadzenie postępowania odwoławczego przed właściwym OW Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Obrona Podmiotów Leczniczych i Lekarzy w postępowaniach związanych ze zdarzeniem medycznym przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania
 • o Zdarzeniach Medycznych, Sądami Powszechnymi, Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.
 • Reprezentowanie Podmiotów Leczniczych oraz Lekarzy w postępowaniach prowadzonych przed Sądami Powszechnymi w tym Sądem Najwyższym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Wsparcie prawne i reprezentowanie podmiotów leczniczych w postępowaniach
 • w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na etapie procedury przetargowej/konkursowej oraz na etapie procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz właściwymi Sądami.