pl

en

Prawo Spadkowe, Testament - Rzeszów


Kancelaria adwokacka prowadzona przez adwokat Joannę Jakubowską-Zawadę w Rzeszowie, ul. Lwowska 55, udziela wsparcia prawnego dla osób, które w bezpieczny i skuteczny sposób chcą zarządzić swoim majątkiem na wypadek własnej śmierci, a także reprezentuje uprawnionych do spadku w dochodzeniu przez nich swoich praw w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem. Podstawami dziedziczenia w polskich uwarunkowaniach prawnych są: testament lub ustawa. Różnica pomiędzy tymi podstawami polega na tym, że albo sami decydujemy o tym co ma się stać z naszym majątkiem po naszej śmierci – sporządzenie testamentu, albo decydujemy, że podział naszego majątku odbędzie się według kategorii i kolejności ustalonych w ustawie. Kancelaria może przedstawić projekt podziału spadku wg. zasad ustawowych, a w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o innym podziale, projekt testamentu, odpowiadający jego woli. Postępowanie spadkowe powiązane jest zatem z następującymi zagadnieniami, w których Nasza Kancelaria wspiera swoich Klientów:


TWIERDZENIE NABYCIA SPADKU | DZIAŁ SPADKU

W imieniu osoby zainteresowanej uregulowaniem kwestii majątkowych po osobie zmarłej, Kancelaria Adwokacka prowadzi działania zmierzające do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie postępowanie o dział spadku (jeżeli spadkobierców jest co najmniej dwóch). Zadaniem sądu na etapie stwierdzenia spadku jest ustalenie kto dziedziczy i w jakiej części, następnie odbywa się dział spadku tj. faktyczny podział masy spadkowej, zatem celem działu spadku jest ostateczny podział i rozliczenie masy spadkowej między spadkobiercami. Na tym etapie, mogą wystąpić dwie sytuacje, tj. gdy spadkobiercy są zgodni oraz gdy spadkobiercy nie mogą porozumieć się co do podziału. W pierwszej sytuacji, prawo spadkowe daje możliwość umownego działu spadku. Nasza Kancelaria pomoże sporządzić taką umowę, często zawiera się ją przed notariuszem. W drugiej sytuacji Kancelaria reprezentuje spadkobierców w postępowaniu sądowym.

PRZYJĘCIE SPADKU | ODRZUCENIE SPADKU

Kancelaria Adwokacka wspiera proces decyzyjny związany spadkobraniem. Co do zasady przyjęcie spadku następuję przez złożenie oświadczenia woli przed notariuszem lub przed sądem w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i może nastąpić w dwóch wariantach: przyjęcie wprost – wiąże się z tym również odpowiedzialność za długi spadkodawcy nawet przekraczające wartość spadku oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiedzialność spadkobiercy zostaje ograniczona do wartości przypadającej na niego wartości spadku, trzecią możliwością jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku – co warto rozważyć, w sytuacji w której chcemy uniknąć długów spadkodawcy oraz w sytuacji gdy niewielkim kosztem chcemy przekazać swój udział innemu spadkobiercy.

ZACHOWEK

Jest uprawnieniem najbliższej rodziny zmarłego do dochodzenia od spadkobierców powołanych do dziedziczenia (również w drodze zapisów testamentowych) określonej sumy pieniężnej. Uprawnienie to jest wynikiem założenia, że istnieje moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym. Jest to zagadnienie powiązane również z obowiązkiem alimentacyjnym istniejącym za życia spadkodawcy. Uprawnionymi do zachowku po zmarłym są zstępni , małżonek i rodzice spadkodawcy, jeśli byliby powołani do spadku z mocy ustawy. Wysokość zachowku zawsze określa się kwotą pieniężną, która zależy od wartości spadku, wielkości udziału spadkowego, czy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, czy uprawniony zstępny spadkodawcy jest osobą małoletnią. Kancelaria w imieniu najbliższych członków rodziny zmarłego, przygotowuje oraz prowadzi postępowania sądowe – sprawy o zachowek, wobec spadkobierców powołanych do dziedziczenia.

TESTAMENT | WYDZIEDZICZENIE

Testament jest dokumentem, który może sporządzić każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pismem odręcznym, podpisze i opatrzy datą (Testament Holograficzny). Tak sporządzony testament ma taką samą moc prawną jak testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Testator (sporządzający testament) określa sposób dziedziczenia spadku, wg własnej woli tj. zapisanie całego spadku jednej lub kilku osobom, ponadto możliwe jest również ustalenie zapisów – czyli praw określonych osób do poszczególnych składników majątkowych. Testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, przy czym jego sporządzenie jest czynnością odwołalną. Testator w ramach testamentu może dokonać tzw. wydziedziczenie tj. pozbawienia uprawnionego do zachowku prawa do jego otrzymania. Może to nastąpić tylko w ustawowo określonych przypadkach, a przyczyna wydziedziczenia musi być prawdziwa i będzie badana przez sąd na etapie postępowania w sprawie o zachowek. Adwokat pomaga w sposób prawidłowy, sporządzić testament tak aby w razie wystąpienia konieczności, dział spadku odbył się zgodnie z wolą Testatora.