KategoriaArtykuły

Przekształcenie Indywidualnej Działalności Gospodarczej w Spółkę Jawną

P

Od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki jawnej – czy to możliwe? Forma prowadzenia działalności gospodarczej to najpoważniejszy dylemat, przed którym stają osoby, chcące rozpocząć swój własny biznes. Osoby planujące pracę na własny rachunek najchętniej wybierają indywidualną działalność gospodarczą – ze względu na jej liczne plusy. Podstawowym jest prostota prowadzenia takiej...

Indywidualna Działalność Gospodarcza – sprzedaż, darowizna, spadek

I

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych, najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności pod własnym nazwiskiem. Czy jednak jednoosobowa firma może zmienić właściciela? Z plusów przede wszystkim prostota – pod względem prawnym. Działalność indywidualna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie: koszty. Zazwyczaj nie wymaga ona...

Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe

P

Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący interes, jakiemu służy dane prawo podmiotowe, prawa majątkowe  a także prawa niemajątkowe.1)S. Sołtysiński , Glosa do postanowienia SN z dnia 3 grudnia 2002 r., I CZ 163/02, OSP 2004/5, s. 60; por. np. J. Barta...

Kancelaria Adwokacka vs Spółka Komandytowa

K

Kancelaria Adwokacka w formie spółki komandytowej Wprowadzenie  Prawo polskie nie zakazuje świadczenia usług prawnych sensu largissimo przez podmioty inne niż przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych. Jednakże pojęcie „spółki świadczącej pomoc prawną” nie powinno być utożsamiane z pojęciem „spółka adwokatów” w sensie Prawa o adwokaturze. Każda spółka adwokacka jest...

Adwokat jako zawód w Starożytnym Rzymie

A

Adwokat w Starożytnym Rzymie Zawód adwokata czy obrońcy sądowego był w Rzymie pojmowany jako rodzaj służby publicznej. Jeszcze za czasów Cycerona advocatus oznaczał przede wszystkim przyjaciela oskarżonego, który udzielał mu wsparcia podczas przesłuchań1)M. Jonaitis, I. Zaleniene, The concept of bar and fundamental principles of an advocate’s activity in roman law, Jurisprudence 2009, 3(117), , s...

Adwokat a Radca Prawny

A

Adwokat a Radca Prawny: czy stosunek pracy to jedyna różnica ? Spostrzeżenia ogólne W swym pierwotnym brzmieniu art. 1 ustawy o radcach prawnych określał zasady wykonywania tzw. obsługi prawnej przez radców oraz organizację ich samorządu. Radca prawny miał być dostosowanym do ustroju realnego socjalizmu prawnikiem wewnętrznym poszczególnych jednostek gospodarki uspołecznionej. Ustawa nawiązywała...

Adwokat : status w Polsce i Niemczech

A

Intensywne relacje gospodarcze Polski i Niemiec oraz żywe kontakty między obywatelami obu krajów, skutkujące często koniecznością poszukiwania pomocy prawnej, wskazują na zasadność porównania regulacji dotyczących zawodu adwokata. W niniejszym tekście chcemy zwrócić uwagę na definicję adwokata wprowadzoną przez ustawodawstwo niemieckie oraz powiązaną z nią kwestią swobody reklamy w porównaniu do...

Rzecznik Patentowy : specyfika zawodu

R

Status rzecznika patentowego Podobnie jak zawód adwokata, zawód rzecznika patentowego należy do zawodów o szczególnej regulacji ustawowej. Samorząd rzecznikowski, podobnie jak adwokacki, stanowi korporację prawa publicznego, czuwającą na prawidłowym wykonywaniem zawodu. Ustawa o rzecznikach patentowych wprowadziła ochronę prawną tytułu zawodowego rzecznika. Ponadto, w związku z wykonywaniem...

Ile kosztuje rozwód ? Koszty sprawy rozwodowej

I

Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód należy uwzględnić związane z przedmiotowym postępowaniem koszty, na które składają się: koszty opłaty sądowej, koszty w toku postępowania, koszty zastępstwa procesowego przez pełnomocnika, w tym koszty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.   Skuteczne wniesienie pozwu rozwodowego uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej...

Ochrona Pracodawcy przed nadużywaniem prawa ochrony kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa

O

WSTĘP „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”1)Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, (Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483 z póź. zm. Ta Konstytucyjna zasada powinna znaleźć swoje odniesienie we wszystkich gałęziach prawa, również prawo pracy w Dziale 8 Kodeksu Pracy...

Kategorie