KategoriaPrawo Autorskie

Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe

P

Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący interes, jakiemu służy dane prawo podmiotowe, prawa majątkowe  a także prawa niemajątkowe.1)S. Sołtysiński , Glosa do postanowienia SN z dnia 3 grudnia 2002 r., I CZ 163/02, OSP 2004/5, s. 60; por. np. J. Barta...

Rejestracja Znaku Towarowego

R

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa1)Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja...

Znak Towarowy

Z

Ochrona znaku towarowego dzięki rejestracji rozciąga się na całe terytorium kraju członkowskiego, chyba że przepisy stanowią inaczej. Ochrona,  ma charakter terytorialnie ograniczony do terytorium państwa, które udziela ochrony. Zasada terytorialności nie stoi jednak na przeszkodzie w uzyskaniu ochrony dla terenu całej Wspólnoty Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 40/94 o znaku towarowym...

Kategorie