Specjalizacje
Specjalizacje
Ochrona Prawa Własności

Ochrona Prawa Własności

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją w sprawach o ochronę własności. Zagadnienia prawa własności dotyczą właściwie wszystkich gałęzi prawa, a przejawiają się w kwestiach dotyczących własności ruchomości i nieruchomości, własności intelektualnej, w tym praw autorskich i pokrewnych, własności przemysłowej, w tym wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych,wzorów użytkowych, nieuczciwej konkurencji, tajemnicy i know-how przedsiębiorstwa, prawa nowych technologii.

Ruchomości i nieruchomości

Prawo własności rzeczy jest fundamentalnym prawem rzeczowym o bezwzględnym charakterze, skutecznym wobec wszystkich innych osób, natomiast osoby trzecie mają obowiązek poszanowania cudzego prawa własności. W przypadku stwierdzenia przez właściciela rzeczy naruszenia własności podstawowym narzędziem prawa cywilnego, które służący ochronie własności, jest roszczenie petytoryjne, przybierające postać roszczenia windykacyjnego, negatoryjnego oraz roszczeń uzupełniających. Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc w zakresie ustalenia prawa własności, analizy stanu prawnego rzeczy, możliwych i rekomendowanych propozycji rozwiązania sprawy, w tym prowadzi postępowanie przedsądowe oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych mających na celu zapewnienie ochrony prawa własności i przywrócenie stanu zgodnego z oczekiwaniami właścicieli.

Własność intelektualna i przemysłowa

Kancelaria Adwokacka zapewnia pełną pomoc prawną w sprawach zapewnienia ochrony własności intelektualnej oraz własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej i przesyłowej to grupa przepisów prawnych o niezwykle istotnym znaczeniu dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, którą reprezentują:

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Prawo autorskie i prawa pokrewne chronią takie przejawy ludzkiej działalności jak nauka, dziennikarstwo, architektura, muzyka, literatura. Te wytwory pracy i umiejętności, które towarzyszą nam każdego dnia zawsze mają swojego autora, który posiada do swoich dzieł zarówno autorskie prawa majątkowe jak i autorskie prawa osobiste.

Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy, zapewniając mu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Autorskie prawa majątkowe są przedmiotem obrotu, są zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Charakter praw i regulacje ustawowe pozwalają te prawa zbywać i nabywać w formie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz w formie umowy licencyjnej.

Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, która jest nieograniczona w czasie i niepodlegająca zrzeczeniu się lub zbyciu, i obejmują prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa pokrewne obejmują artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, prawo do korzystania z fonogramu lub wideogramu, prawa do nadań programu, pierwszych wydań oraz wydań naukowych.

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada w szczególności:

 1. sporządza, analizuje i negocjuje umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych,
 2. doradza jak chronić autorskie prawa osobiste,
 3. reprezentuje Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich zarówno w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym jak i przed sądami powszechnymi, w tym dotyczących między innymi utworów muzycznych, utworów audiowizualnych, fotografii stron internetowych, programów komputerowych, fotografii.

Wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe

Wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe są nośnikiem szczególnej wartości dla każdego przedsiębiorcy, pozwalają one bowiem na zidentyfikowanie pochodzenia i jakości konkretnego produktu lub usług. Kancelaria Adwokacka działa na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw, pomagając przy sporządzaniu, negocjowaniu, a także analizowaniu umów związanych bezpośrednio z tematyką własności przemysłowej oraz powiązanymi z nią know-how, tajemnicą handlową, ochroną konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną w następujących obszarach:

 1. uzyskiwanie świadectw ochronnych i dokumentów patentowych,
 2. przygotowanie i negocjowanie umów w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
 3. reprezentowanie w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym,
 4. reprezentowanie w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych w sporach o naruszenie praw własności przemysłowej, w tym w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji,
 5. oceny poprawności korzystania z przedmiotów własności przemysłowej,
 6. wspieranie Klientów i szybkie reagowanie na naruszenia przysługujących im praw.

Nieuczciwa konkurencja

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawady pomaga przedsiębiorcom stosować zasady uczciwej konkurencji i funkcjonować zgodnie z poszanowaniem praw konsumentów. W ramach stałej obsługi prawnej lub doraźnej pomocy doradza jak skutecznie bronić się przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W zakresie czynów nieuczciwej konkurencji Kancelaria zajmuje się sprawami takimi jak:

 • oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • naśladownictwo produktów,
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwie, jego produktach lub usługach,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • nakłanianie do niewykonania, nienależytego wykonania lub rozwiązania umowy,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • organizowanie sprzedaży lawinowej,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną.

W powyższych obszarach Kancelaria świadczy pomoc w zakresie sporządzania, weryfikowania i negocjowania umów i porozumień, przygotowuje umowy dotyczące zakazu konkurencji, poufności czy tajemnicy przedsiębiorstwa, analizy projektów biznesowych pod kątem ryzyka wystąpienia potencjalnych naruszeń, doradza w zleceniach Audytu Compliance, prowadzenia sporów sądowych i mediacyjnych.