Specjalizacje
Specjalizacje
Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowania za błąd lekarski

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada obok bieżącej obsługi prawnej podmiotów leczniczych specjalizuje się w prawie medycznym, w tym w szczególności w sprawach, których głównym elementem jest ustalenie wystąpienia błędu lekarskiego.

Błąd lekarski / błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną lub inną osobę wykonującą zawód medyczny powodujące szkodę u pacjenta. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której postępowanie medyczne — niezależnie od tego czy będzie dotyczyło diagnostyki czy też leczenia — jest niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, zasadami działania i aktualną wiedzą medyczną.

Na błąd lekarski, który będzie rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności zrekompensowania pacjentowi szkody i krzywdy, muszą składać się następujące elementy:

 1. postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej,
 2. wina,
 3. ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda pacjenta,
 4. związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

W praktyce sądowej oraz literaturze wyróżnia się cztery rodzaje błędu lekarskiego (medycznego):

 1. błąd diagnostyczny jest to wadliwe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta. Występuje on w formie tzw. błędy pozytywnego (lekarz rozpoznaje u pacjenta określoną chorobę, podczas gdy pacjent na nią nie cierpi i jest zdrowy) lub błędu negatywnego (lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby). Wyróżnić można także trzeci rodzaj błędu diagnostycznego – błąd mieszany, którego istota polega na tym, że lekarz rozpoznaje u pacjenta inną chorobę niż ta, na którą pacjent faktycznie cierpi;
 2. błąd terapeutyczny polega na zastosowaniu niewłaściwej metody leczenia lub, pomimo wybrania prawidłowej metody leczenia, niewłaściwe jej przeprowadzenie. O niewłaściwości metody przesądza jej sprzeczność z uznanymi w danym przypadku metodami postępowania lege artis oraz ocena indywidualnych okoliczności takich jak stan pacjenta, jego wiek, kondycja, stan zaawansowania choroby czy również obiektywne możliwości lecznicze danej placówki;
 3. błąd techniczny polegający na niewłaściwym w sensie technicznym wykonaniu określonej czynności leczniczej. Wyróżnia się dwie postaci tego błędu: błąd, u którego podstawy leży błąd w sztuce medycznej oraz błąd, którego źródłem jest omyłka lub zaniedbanie;
 4. błąd organizacyjny rozumiany jest jako przypadki, w których do powstania u pacjenta uszczerbku na zdrowiu istotnie przyczyniło się złe zorganizowanie pracy w danym podmiocie leczniczym przez osoby kierujące pracą, co spowodowało wystąpienie błędu terapeutycznego.

Postępowanie sądowe

Przed złożeniem pozwu o odszkodowanie, konieczne jest podjęcie odpowiednich czynności przygotowawczych, zmierzających do uzyskania możliwie pełnej dokumentacji, dowodów na poparcie powstania i wysokości szkody, dowodów uzasadniających rentę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Ważne jest również dokonanie dogłębnej analizy sprawy, bowiem na pacjencie domagającym się od podmiotu leczniczego lub lekarza odszkodowania za błąd medyczny zobowiązany ciąży obowiązek wykazania przed sądem, że ów podmiot lub lekarz ponosi winę za to właśnie działanie, które wywołało u pacjenta szkodę. Niezbędna jest zatem właściwa ocena możliwości dowodowych, przedawnienia roszczenia czy adekwatnej wysokości zadośćuczynienia, od których to elementów uzależnione jest powodzenie sprawy i jej wymierny efekt w postaci zapłaty na rzecz pacjenta środków pieniężnych.

Roszczenia związane z tzw. błędem medycznym mogą być trojakiego rodzaju:

 1. odszkodowanie w ścisłym znaczeniu tego słowa służy rekompensacie poniesionych strat materialnych (przykładowo: wydatków na leki, wizyty u specjalistów, usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne, opiekę osób trzecich, koszty kursów przysposobienia zawodowego). Wysokość odszkodowania jest więc ściśle uzależniona do kosztów jakie pacjent poniósł przez wystąpienie błędu;
 2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma na celu rekompensatę strat niematerialnych (zwanych często stratami moralnymi), na które składają się miedzy innymi uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, konieczność zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych;
 3. renta przysługuje poszkodowanym, gdy konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

Zdarzenie Medyczne

Alternatywnym sposobem do procedury sądowej na dochodzenie roszczeń w sprawach medycznych jest wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jest to przewidziana przez ustawodawcę możliwości zaspokojenia roszczeń pacjentów, w ustawowo określonych kwotach, z założenia mniejszym formalizmem aniżeli postępowanie sądowe.

Zdarzeniem medycznym określamy zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć, które są następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozy jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Postępowania przed Komisją nierzadko jest trafniejszą drogą dochodzenia roszczenia niż postępowanie sądowe lub stanowi swoistego rodzaju wstęp do procesu, jednakże zawsze każdą sprawę należy ocenić indywidualnie, w tym pod kątem korzystności podejmowanych działań przez pacjentów lub ich rodziny.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada w ramach postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu tzw. błędów medycznych świadczy usługi konsultacji i doradztwa prawnego w zakresie ustalenia istnienia podstaw do dochodzenia roszczeń od podmiotów leczniczych, analizy dokumentacji medycznej, a także reprezentuje Klientów w procesie mediacji, postępowaniu dyscyplinarnym, postępowaniu administracyjnym, postępowaniu karnym oraz postępowaniu cywilnym.