Specjalizacje
Specjalizacje
Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd lekarski

Setki godzin spędzonych na reprezentowaniu klientów w sprawach, których przedmiotem jest naruszenie praw pacjenta procentuje w działaniach naszej Kancelarii Adwokackiej. Jeżeli zostałeś poszkodowany w rezultacie błędu medycznego, zaproponujemy Ci rozwiązania prawne, dzięki któremu otrzymasz stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Nasi Adwokaci kompleksowo, wspierają poszkodowanych pacjentów i ich rodziny w dochodzeniu odszkodowania,zadośćuczynienia lub renty za następstwa błędów medycznych na każdym etapie prowadzonych postępowań. Reprezentujemy ich w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami I i II instancji. Pomagamy w trakcie mediacji, reprezentujemy przed ubezpieczycielami, w czasie postępowań dyscyplinarnych, przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Co wyróżnia naszą Kancelarię?

Przede wszystkim dogłębna znajomość prawa medycznego i tematyki praw pacjenta, szczególnie w aspekcie prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością, prawa do udzielania zgody na zabiegi medyczne i wielu innych. Pomogliśmy wielu pacjentom lub ich rodzinom poszkodowanym na skutek braku poszanowania praw pacjenta – bez względu na to, czy na skutek błędów medycznych ponieśli uszczerbek na zdrowiu, doznali uszkodzeń ciała czy ponieśli śmierć. 

Doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie, a także o zadośćuczynienie za błędy medyczne przekłada się na lepszą reprezentację pacjentów. Pomimo braku wytycznych umiemy dokładnie oszacować wartość odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Potrafimy dostrzec zmiany, jakie zaszły w życiu pacjentów, ich skutki w życiu zawodowym i prywatnym. Żeby nie narażać klientów na niepowodzenie na sali sądowej i poniesienie kosztów postępowania sądowego, naszym klientom oferujemy wszechstronną analizę spraw połączoną z oceną szans procesowych.

Przykłady wygranych spraw o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej


Reprezentowanie pacjenta poszkodowanego na skutek wypadku przy pracy

Pacjent był hospitalizowany – niezwłocznie poddany zabiegowi operacyjnemu i rehabilitacji – jednak zastosowane leczenie było niezgodne ze standardami medycznymi. Pacjent poniósł nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji, ale także szkody niematerialne na skutek wydłużonego procesu leczniczego, okupionego bólem i brakiem sprawności przez półtora roku.

Działania kancelarii

 • Analiza dokumentacji medycznej z procesu leczenia.
 • Ustalenie kwoty odszkodowania za błąd medyczny i zadośćuczynienia.
 • Zlecenie wykonania prywatnej opinii przez specjalistów współpracujących z Kancelarią Adwokacką – wykazała ona błędy popełnione w czasie hospitalizacji pacjenta.
 • Wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie za błąd lekarski, zadośćuczynienia wraz z ustaleniem prawa do renty i odpowiedzialności podmiotu leczniczego na przyszłość oraz wezwanie do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela podmiotu leczniczego.

Rezultat

Na skutek działań kancelarii została zawarta ugoda uwzględniająca wszystkie roszczenia klienta.


Reprezentowanie pacjentki, która poniosła uszczerbek na zdrowiu na skutek wadliwie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego

Pacjentka wymagała kosztownego i wielospecjalistycznego leczenia na skutek wadliwie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Zabieg został wykonany bez zgody pacjentki i w sposób naruszający standardy medyczne.

Działania Kancelarii

 • Analiza dokumentacji medycznej.
 • Ustalenie kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Przeprowadzenie konsultacji medycznych.
 • Sporządzenie wniosku o ugodę, a wobec braku polubownego załatwienia sprawy – złożenie pozwu o odszkodowanie za błąd medyczny i zadośćuczynienie.
 • Reprezentowanie klientki w toku postępowania sądowego.
 • Prowadzenie postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Rezultat

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjentki w ramach postępowania sądowego.Reprezentowanie pacjenta, u którego w błędny sposób został wykonany zabieg ortopedyczny

U pacjenta w błędny sposób przeprowadzono zabieg ortopedyczny. Podmiot leczniczy zasłaniał się argumentem, iż była to tylko procedura diagnostyczna, podczas której nie można było uszkodzić określonej okolicy ciała. Wbrew twierdzeniom podmiotu leczniczego w ramach postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych ustalono, że w sprawie wystąpiło zdarzenie medyczne w postaci uszkodzenia ciała na skutek niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną wykonania zabiegu operacyjnego.

Działania Kancelarii

Ponieważ podmiot leczniczy odmówił wypłaty należnego odszkodowania kancelaria wniosła powództwo do sądu, przedstawiając orzeczenie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Rezultat

Kancelaria uzyskała dla klienta prawomocny nakaz zapłaty żądanego odszkodowania.


Jak przebiega wsparcie naszej Kancelarii Adwokackiej w prowadzeniu spraw z zakresu odszkodowań z błędów medycznych ?

 1. Spotkanie Wstępne

  Sprawdzimy przedstNa spotkanie awione przez Ciebie dokumenty , Zgromadzimy je w Twoim imieniu

 2. Dokonujemy analizy zebranych dokumentów

 3. Tworzymy Zespół

 4. Opracowujemy Strategię oraz oceniamy szanse powodzenia w sprawie

Co to jest błąd lekarski lub inaczej błąd medyczny ?

Jest to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną lub inną osobę wykonującą zawód medyczny powodujące szkodę u pacjenta. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której postępowanie medyczne — niezależnie od tego czy będzie dotyczyło diagnostyki czy też leczenia — jest niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, zasadami działania i aktualną wiedzą medyczną.

Jakie elementy składają się na błąd w sztuce lekarskiej ?

Na błąd medyczny, który będzie rodził konsekwencje prawne w postaci konieczności zrekompensowania pacjentowi szkody i krzywdy, muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina, ujemny skutek popełnionego błędu, czyli szkoda pacjenta, związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Jakie są rodzaje błędu lekarskiego (medycznego) ?

błąd diagnostyczny – jest to wadliwe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta. Występuje on w formie tzw. błędu pozytywnego (lekarz rozpoznaje u pacjenta określoną chorobę, podczas gdy pacjent na nią nie cierpi i jest zdrowy) lub błędu negatywnego (lekarz nie rozpoznaje występującej u pacjenta choroby). Wyróżnić można także trzeci rodzaj błędu diagnostycznego – błąd mieszany, którego istota polega na tym, że lekarz rozpoznaje u pacjenta inną chorobę niż ta, na którą pacjent faktycznie cierpi;

błąd terapeutyczny – polega na zastosowaniu niewłaściwej metody leczenia lub, pomimo wybrania prawidłowej metody leczenia, niewłaściwe jej przeprowadzenie. O niewłaściwości metody przesądza jej sprzeczność z uznanymi w danym przypadku metodami postępowania lege artis oraz ocena indywidualnych okoliczności takich jak stan pacjenta, jego wiek, kondycja, stan zaawansowania choroby czy również obiektywne możliwości lecznicze danej placówki;

błąd techniczny – polegający na niewłaściwym w sensie technicznym wykonaniu określonej czynności leczniczej. Wyróżnia się dwie postaci tego błędu: błąd, u którego podstawy leży błąd w sztuce medycznej oraz błąd, którego źródłem jest omyłka lub zaniedbanie;

błąd organizacyjny – rozumiany jest jako przypadki, w których do powstania u pacjenta uszczerbku na zdrowiu istotnie przyczyniło się złe zorganizowanie pracy w danym podmiocie leczniczym przez osoby kierujące pracą, co spowodowało wystąpienie błędu terapeutycznego.

Błąd lekarski ? – czego mogę żądać ?

Roszczenia związane z tzw. błędem medycznym mogą być trojakiego rodzaju:
odszkodowanie za błąd medyczny w ścisłym znaczeniu tego słowa służy rekompensacie poniesionych strat materialnych (przykładowo: wydatków na leki, wizyty u specjalistów, usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne, opiekę osób trzecich, koszty kursów przysposobienia zawodowego). Wysokość odszkodowania jest więc ściśle uzależniona do kosztów jakie pacjent poniósł przez wystąpienie błędu medycznego;

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma na celu rekompensatę strat niematerialnych (zwanych często stratami moralnymi), na które składają się miedzy innymi uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, konieczność zmiany trybu życia, pogorszenia perspektyw życiowych;

renta przysługuje poszkodowanym, gdy konsekwencją doznanej szkody, której powodem jest błąd lekarski, jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.