Specjalizacje
Specjalizacje
Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada reprezentuje Klientów w różnego rodzaju sprawach odszkodowawczych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie analizy oraz prowadzenia postępowania sądowego w następujących sprawach:

 1. reprezentację przez towarzystwami ubezpieczeń i Rzecznikiem Finansowym,
 2. prowadzenia sporów sądowych dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
 3. kompleksowej obsługi prawnej związanej z postępowaniem przesądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 4. odszkodowania za szkody na osobie oraz szkody majątkowe,
 5. odszkodowania za wypadek przy pracy,
 6. odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w szczególności z OC i AC sprawcy, z ubezpieczenia NNW,
 7. odszkodowania za wypadki przy uprawianiu sportu,
 8. odszkodowania za błędy lekarskie,
 9. odszkodowania z ubezpieczenia na życie oraz odpowiedzialności cywilnej,
 10. odszkodowania za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny,
 11. odszkodowania za odwołany lot.

W społeczeństwie dominuje pogląd, że uzyskanie odszkodowania jest skomplikowane, a często podmioty, zobowiązane do jego wypłaty, przy wykorzystaniu korzystnych dla nich, wybiórczych interpretacji, uchylają się od tego, co czyni osoby i podmioty poszkodowane bez specjalistycznej wiedzy prawnej, bezbronnymi, a dążenie do uzyskania odszkodowania, staje się niemożliwe.

Z drugiej strony bardzo często dochodzi do nadużyć, w ramach których osoby rzekomo poszkodowane dochodzą odszkodowania od osób i podmiotów, na podstawie faktów lub zdarzeń, które albo nie miały miejsca albo, które nastąpiły niezależnie od osoby lub podmiotu wobec, którego wysunięto roszczenie. W takiej sytuacji bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika, obrona z dużym prawdopodobieństwem skazana jest na niepowodzenie i wiąże się z ryzykiem poniesienie znacznych wydatków za które nie jesteśmy odpowiedzialni. Przy wsparciu Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej-Zawada prowadzenie sprawy o odszkodowanie można powierzyć pełnomocnikowi, który zatroszczy się o przeprowadzenie postępowania i zakończenie go z sukcesem. Przepisy prawa polskiego dają możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza dochodzenia swoich praw przez poszkodowanego jak i obrony przed nadużyciami.

Rodzaje świadczeń

Poszkodowany ma prawo ubiegać się na podstawie przepisów Kodeksy cywilnego oraz regulacji szczególnych o likwidację szkody, wypłatę stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty. Każde z tych świadczeń ma odrębny charakter i podstawę prawną, choć wspólnym mianownikiem będzie dla nich zdarzenie wywołujące szkodę:

 1. odszkodowanie – jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym, który służy rekompensacie poniesionych strat materialnych, jego wysokość uzależniona do kosztów jakie Klient poniósł w związku z powstaniem szkody,
 2. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego,
 3. renta uzupełniająca – występuje, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. W praktyce ma ona stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed zdarzeniem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po zdarzeniu,
 4. renta na zwiększone potrzeby – polegają na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po zdarzeniu, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem, sprawowaną nad nim opieką czy także przygotowaniem do nowego zawodu.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowania tego rodzaju dochodzone są zasadniczo od sprawcy wypadku komunikacyjnego. Korzystne dla poszkodowanego jest wcześniejsze uzyskanie skazującego wyroku karnego, ponieważ ustalenia takiego wyroku wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, którego przedmiotem jest ustalenia zaistnienia szkody, jej wysokości oraz dochodzenie roszczeń za szkodę niemajątkową, a nawet rentę.

W sprawach, w których dochodzi się odszkodowania od osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny, odróżnić należy dwa przypadki:

 1. szkoda poniesiona przez osobę wskutek ruchu pojazdu mechanicznego ma miejsce najczęściej w sytuacji potrącenia pieszego przez pojazd mechaniczny. Wówczas sprawca wypadku odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc niezależnie od tego, czy ponosi winę za wypadek. W postępowaniu przeciwko sprawcy wypadku na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia okoliczności wypadku, doznanej i jej wysokości szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą a wypadkiem;
 2. gdy szkoda jest konsekwencją zderzenia się dwóch lub większej ilości pojazdów mechanicznych, sprawca wypadku odpowiadać będzie na tzw. zasadzie winy – co oznacza, że poszkodowany powinien wykazać szkodę, związek przyczynowy oraz że zachowanie sprawcy wypadku było zawinione.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia określone w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Świadczenia te przysługują od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednakże pracownicy mają również prawo do dochodzenia roszczeń uzupełniających na podstawie Kodeksu cywilnego, a zatem odszkodowania za doznaną szkodę majątkową, zadośćuczynienia za krzywdę, rentę.

Pracodawca odpowiada za powstałą u pracownika szkodę wówczas, gdy pracownik ten udowodni zaistnienie szkody, związek przyczynowy pomiędzy powstaniem szkody a zdarzeniem stanowiącym wypadek przy pracy oraz zasadniczo winę pracodawcy. W przypadku wypadków przy pracy zawinionym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy jest najczęściej naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W określonych przypadkach odpowiedzialność pracodawcy może opierać się także na zasadzie ryzyka.

Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Zgodnie z definicją legalną produktem niebezpiecznym jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. Produktem w tym rozumieniu jest rzecz ruchoma, a także zwierzęta i energię elektryczną. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach tego produktu. Niebezpieczeństwo produktu wynikać może z jego naturalnych właściwości, jak ma to miejsce między innymi w odniesieniu do materiałów wybuchowych, broni, materiałów toksycznych, czy też z jego nieodpowiedniej jakości, wywołanej wadami konstrukcyjnymi, produkcyjnymi lub instrukcyjnymi, w tym z jego nieodpowiednią prezentacją, reklamą czy instrukcjami użytkowania i konserwacji.

Najczęściej produkt niebezpieczny to produkt niewłaściwie oznaczony. Na producencie ciąży obowiązek podania pełnej i rzetelnej informacji w języku polskim na etykiecie na instrukcji obsługo. Jeżeli używanie produktu niesie ze sobą pewne ryzyko, to konsument musi być o tym niebezpieczeństwie poinformowany.

Jeżeli w wyniku braku informacji lub informacji błędnej dojdzie do wypadku, to winą za wypadek będzie obarczony jego producent. Można wtedy domagać się stosownego odszkodowania od producenta. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oparta została na zasadzie ryzyka. Nie jest zatem konieczne przypisanie producentowi, importerowi lub sprzedawcy winy.