Prawo Karne Gospodarcze
Prawo Karne Gospodarcze

Prawo Karne Gospodarcze

Prawo karne gospodarcze obejmuje przepisy karne, których zadaniem jest ochrona ponadindywidualnych i indywidualnych interesów równoprawnych uczestników obrotu gospodarczego (profesjonalnych i nieprofesjonalnych), interesów wyrażanych głównie w prawidłowym funkcjonowaniu instytucji i reguł obrotu. Natomiast obrót gospodarczy należy rozumieć jako ogół zagadnień formalnych i faktycznych związanych ze stosunkami gospodarczymi, oparty na regulacji prawnej.

Przestępstwa gospodarcze ze względu na ich liczbę nie mogą być traktowane zbiorczo i szablonowo. Wymagają one indywidualnego podejścia, właściwej oceny zarówno pod kątem ogólnych zasad rządzących prawem karnym, jak i specyfiki regulacji ogólnorynkowych, administracyjnych, gospodarczych i konkretnego typu czynu zabronionego. Dogmatycy postulują, aby ochrona obrotu gospodarczego przy użyciu prawa karnego ograniczona została tylko do sytuacji niezbędnych, w których inne możliwości przeciwdziałania (na przykład te wynikające z prawa cywilnego) z różnych powodów zawiodły. Jednakże obserwując zmiany w prawie karnym, w tym typizacji i zaostrzaniu kar, należy zauważyć, że na ponoszenie albo zwolnienie z odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze fundamentalnych wpływ ma odpowiednie prowadzenie działalności gospodarczej (zarówno w sferze wewnętrznej, pracowniczej jak i zewnętrznej), systematyczność weryfikacji prawidłowości stosowanych rozwiązań, analiza doraźnie podejmowanych kroków biznesowych i organizacyjnych, wdrażanie rekomendowanych zaleceń prawnych, a także właściwe prowadzenie procesów sądowych, w szczególności z zakresu gromadzenia i prezentowania materiału dowodowego.

Prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych realiach nierozłącznie związane jest z ryzykiem i istniejącymi zagrożeniami odpowiedzialności prawno-karnej. Zagrożenia te dotyczą również osób, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, ale zajmują kierownicze stanowiska i pełnią kluczowe funkcje w organach spółek prawa handlowego.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada zajmuje się prowadzeniem spraw karnych gospodarczych poprzez:

 1. reprezentację w procesach sądowych związanych z przestępstwami gospodarczymi,
 2. reprezentację podmiotów pokrzywdzonych przestępczą działalnością gospodarczą,
 3. analizę i doradztwo prawne, w tym Audyt Prawny i Audyt Compliance, w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej,
 4. bieżącą analizę działalności gospodarczej i podejmowanych decyzji biznesowych z uwzględnieniem ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej, w szczególności  za przestępstwa na tle gospodarczym, z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji, za naruszenia prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
 5. doradztwo prawne w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,
 6. pomoc w gromadzeniu i ocenie materiału dowodowego.

Kancelaria reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych, wspiera Klientów w dochodzeniu roszczeń majątkowych w procesie karnym, a także zajmuje się ochroną wizerunku i renomy przedsiębiorstwa. Kancelaria podejmuje się także obrony osób niesłusznie oskarżonych w sprawach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych takich jak:

 1. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 2. przestępstw przeciwko ochronie informacji,
 3. przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowym,
 4. przestępstwa z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
 5. przestępstwa z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej oraz praw autorskich,
 6. nielegalne wyprowadzenie aktywów spółki,
 7. pranie brudnych pieniędzy,
 8. oszustwa, w tym oszustwa kredytowe,
 9. łapownictwo, w tym w postępowaniu egzekucyjnym,
 10. korupcja,
 11. fikcyjne transakcje,
 12. wyłudzenie odszkodowania,
 13. przywłaszczenie środków pieniężnych oraz aktywów podmiotu gospodarczego,
 14. niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej,
 15. działanie na szkodę spółki, działalności gospodarczej osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.