Prawo Cywilne
Prawo Cywilne

Prawo Cywilne ||Prywatne Prawo Międzynarodowe

Największą gałęzią prawa, którą zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady jest szeroko rozumiane prawo cywilne, którego uregulowania towarzyszą nam w aspektach codziennego życia. Nasza Kancelaria w ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego prowadzi postępowanie zarówno na etapie polubownego rozwiązywania sporu, które obejmuje porady prawne i sporządzanie opinii prawnych, przez reprezentację w postępowaniu sądowym (zarówno w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym), a także późniejszą reprezentację w toku ewentualnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Do głównego rodzaju spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię należą:

Prawo Zobowiązań – Prawo Umów

Nasz zespół specjalizuje się w prowadzeniu spraw należących do zakresu prawa zobowiązań, w szczególności obejmującego:

 • odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, wypadków przy pracy, błędów lekarskich, związanymi z produktami niebezpiecznymi;
 • umowy – ich zawarcie, ustalenie istnienia / nieistnienia, wykonywanie umów, odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie, rozwiązanie, ustalenia związane z jej treścią oraz kary umowne;
 • nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • świadczenie nienależne

Prawo Rzeczowe

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną również w zakresie prawa rzeczowego. Zajmujemy się w szczególności zagadnieniami takimi, jak:

 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zagadnienia dotyczące współwłasności i jej zniesienia;
 • spory dotyczące prawa własności, m.in. o wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy (także bezumowne), naruszenie posiadania i jego ochronę;
 • ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, służebności (gruntowe osobiste, przesyłu), zastaw (na rzeczach ruchomych, na prawach);
 • kwestie dotyczące prawa własności lokali i ochrony praw lokatorów.

Prawo Spadkowe

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat Joannę Jakubowską – Zawadę zapewnia pomoc prawną również w dziedzinie prawa spadkowego, które obejmuje szeroko rozumiane prawa i obowiązki związane ze śmiercią ich właściciela.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego w szczególności takich jak:

 • Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • Przyjęcie spadku / Odrzucenie spadku
 • Roszczenia z tytułu zachowku
 • Dziedziczenie ustawowe / Testament / Wydziedziczenie

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne to szczególny rodzaj prawa cywilnego regulujący stosunki rodzinne – majątkowe oraz niemajątkowe, istnienie rodziny i jej funkcjonowanie, a także stosunki panujące wewnątrz rodziny w odniesieniu do osób trzecich. Nasza Kancelaria prowadzi w szczególności postępowania w sprawach o:

 • rozwód
 • alimenty
 • władzę rodzicielską
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności

Prawo Pracy

Nasza Kancelaria świadczy usługi także z szeroko rozumianej specjalizacji jaką jest prawo pracy. Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy w oparciu o nabyte doświadczenie
i wiedzę zajmują się zagadnieniami w szczególności odnoszącymi się do:

 • nawiązania i zakończenia stosunku pracy;
 • przestrzegania zasad prawa pracy;
 • obowiązków pracodawcy wobec pracownika oraz pracownika wobec pracodawcy;
 • wątpliwości związanych z umowami dotyczącymi świadczenia pracy określonego rodzaju;
 • urlopów;
 • ochrony pracownika w zatrudnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed wszelkimi działaniami zmierzającymi do naruszenia zasad i praw zagwarantowanych pracownikowi w związku z nawiązanym stosunkiem pracy, a także ochrona dóbr osobistych pracownika w zatrudnieniu;
 • rokowań pracowniczych.

W związku z prowadzoną działalnością nasza Kancelaria udziela wsparcia także przy zawezwaniach do próby ugodowej. Nasz zespół koncentruje się w szczególności na analizie przedstawionego stanu faktycznego, weryfikacji materiału dowodowego, sporządzeniu wniosku oraz reprezentacji podmiotu zainteresowanego przed sądami powszechnymi.