Specjalizacje
Specjalizacje
Prawo Pracy

Prawo Pracy

                  Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej – Zawady świadczy również obsługę prawną z zakresu prawa pracy. Prawo pracy jako zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników. Przedmiot prawa pracy obejmuje również zagadnienia związane z przygotowaniem stosunku pracy do nawiązania, następstw wynikających z jego zawarcia oraz zabezpieczenia ich prawidłowej realizacji.

Funkcje prawa pracy

                  Prawo pracy jako odrębna gałąź prawa spełnia następujące funkcje:

 • funkcję ochronną, która ma na celu zapewnienie ochrony interesów zarówno socjalnych jak i pracowniczych pracowników poprzez odpowiednie interpretowanie i działanie
  w związku z normami prawa pracy – funkcja ochronna skierowana jest nie tylko do osób, które stale znajdują się w stosunku pracy, ale także do osób bezrobotnych, rencistów, emerytów, a nawet rodzin pracowników;
 • funkcję organizatorską, która polega na zapewnieniu prawidłowej realizacji procesu pracy m.in. poprzez określenie represji, którym może zostać poddany pracownik
  w związku z istniejącym stosunkiem pracy, ale także kwestii związanych
  z wynagradzaniem pracowników za wykonywaną pracę;
 • funkcję polubowną, której głównym założeniem jest przeciwdziałanie występowaniu sporów w pracy, a w przypadku ich wystąpienia – polubowne rozwiązanie istniejącego problemu;
 • funkcję redystrybucyjną, która skupia się wokół redystrybucji środków materialnych
  – możemy zauważyć ją głównie w normach prawnych określających zasady ustalania wynagrodzeń pracowników za świadczoną pracę.

Zasady prawa pracy

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy wymienić także podstawowe zasady prawa pracy. Zasady te wprost określają prawa i obowiązki pracowników związane
z nawiązaniem stosunku pracy i świadczeniem pracy. Do zasad tych należą w szczególności:

 • prawo do swobodnie wybranej pracy i wolności pracy;
 • prawo do swobody nawiązania stosunku pracy i swobodnego ustalenia jego treści;
 • zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę;
 • prawo do równego traktowania pracowników i niedyskryminacji w zatrudnieniu;
 • prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę;
 • prawo do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę;
 • zasada zapewnienia, stosownie do możliwości i warunków, bytowych, socjalnych
  i kulturalnych potrzeb pracowników;
 • zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zasada wskazująca, iż postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, musza być zgodne z prawem i jednocześnie nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy;
 • zasada wolności do koalicji i partycypacji;
 • zasada nadzoru i kontroli związanej z warunkami pracy;
 • prawo do wypoczynku.

Stosunek pracy

                  Jednym z najważniejszych pojęć prawa pracy jest pojęcie stosunku pracy. Przez stosunek pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Na podstawie wskazanej definicji może ustalić cechy, którymi charakteryzuje się stosunek pracy. Są to przede wszystkim:

 • ciągły charakter stosunku pracy;
 • wykonywanie pracy rzecz innego podmiotu i pod jego kierownictwem;
 • wykonywanie pracy za odpowiednim wynagrodzeniem.

Dodatkowo wskazać należy, iż stosunek pracy ma charakter ściśle osobisty, jednakże ryzyko skierowane jest na pracodawcę, który odpowiada za ryzyko produkcyjne, socjalne, czy też gospodarcze związane ze świadczoną pracą.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z szeroko rozumianej specjalizacji jaką jest prawo pracy. Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy w oparciu o nabyte doświadczenie i wiedzę zajmują się zagadnieniami w szczególności odnoszącymi się do:

 • nawiązania i zakończenia stosunku pracy;
 • przestrzegania zasad prawa pracy;
 • obowiązków pracodawcy wobec pracownika oraz pracownika wobec pracodawcy;
 • wątpliwości związanych z umowami dotyczącymi świadczenia pracy określonego rodzaju;
 • urlopów;
 • ochrony pracownika w zatrudnieniu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed wszelkimi działaniami zmierzającymi do naruszenia zasad i praw zagwarantowanych pracownikowi w związku z nawiązanym stosunkiem pracy, a także ochrona dóbr osobistych pracownika w zatrudnieniu;
 • rokowań pracowniczych.