Ochrona Dóbr Osobistych

Kancelaria Adwokacka, adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada, specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych.  

Czym są dobra osobiste? 

Dobro jest pojęciem abstrakcyjnym, niematerialnym. W ujęciu prawno-filozoficznym rozumiane będzie jako pewna pozytywna wartość prawna. Dobro Osobiste należy rozumieć zatem jako zbiór pozytywnych wartości prawnych, które możemy przypisać danej osobie lub danemu przedsiębiorstwu, przy czym jest to taka wartość której nie można przenieść na inną osobę lub podmiot.  

Dobra osobiste w prawie polskim  

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię dób osobistych jest kodeks cywilny, do dóbr osobistych zalicza: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Katalog ten jest katalogiem przykładowym i otwartym. Analiza orzecznictwa polskich sądów wskazuje na kolejne dające się zdefiniować dobra osobiste jak: prawo do prywatności, prawo do spokoju, dobra reputacja przedsiębiorcy, ochrona nazwy przedsiębiorcy, nietykalność pomieszczeń, sfera prywatności.  

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych? 

Rozróżniamy dwa rodzaje naruszenia dóbr osobistych, mogę one przybierać formę zgodną z prawem i formę bezprawną: 

  • Naruszenie dóbr osobistych zgodnie z prawem będzie miało miejsce w sytuacji gdy m.in.: ten którego naruszenie dotyczy wyraził na to zgodę, gdy naruszenie będzie wynikać z działania określonego w przepisach prawa, gdy konieczna jest ochrona innego wyżej postawionego dobra, gdy jest to akceptowalne z uwagi na zasady współżycia społecznego, 
  • Bezprawne naruszenie dóbr osobistych nastąpi w każdym innym przypadku.  

Analiza czy doszło do naruszenia (bezprawnego) dóbr osobistych polega zatem na ocenie sytuacji i statusu prawnego podmiotu lub osoby naruszającej oraz podmiotu lub osoby dotkniętej tym naruszeniem, a następnie konieczne jest ustalenie społecznego odbioru danego naruszenia tzn. jaką reakcję, przy wzięciu pod uwagę całości okoliczności sprawy, będzie naruszenie wywoływało w społeczeństwie i czy dane zachowanie mogło stać się obiektywną podstawą do powstania negatywnych odczuć po stronie osoby, której dobra zostały naruszone.  

Taka analiza jest indywidualnym, złożonym i czasochłonnym procesem, który bez wsparcia adwokata – biegłego w tych zagadnieniach, może prowadzić do mylnych wniosków, mających swoje konsekwencje prawo-finansowe. 

Jak można się bronić w przypadku naruszenia dóbr osobistych ?  

Kodeks cywilny przewiduje dwie grogi przedsądową i sądową. Przedsądowe działanie polega na wystąpieniu z żądaniem zaprzestania naruszeń oraz z żądaniem usunięcia skutków naruszeń dób osobistych. Osoba lub przedsiębiorstwo, którego dobra osobiste zostały naruszone może również żądać także zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Natomiast jeżeli skutkiem naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa – poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.  

Jak zostało wskazane powyżej, w sytuacji bezprawnego naruszenia dóbr osobistych istnieje szereg środków, których zadaniem jest pomoc w ochronie dóbr osobistych. Kancelaria Adwokacka Jakubowska-Zawada, świadczy usługi prawne, związaną nie tylko ze zniwelowaniem skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez np. wytoczenie powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych, ale także służy wsparciem i doradztwem w zakresie wyboru odpowiednich kroków prawnych, które pozwolą w pełni rozwiązać zaistniałą sytuację prawną. 

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności