Ochrona członków zarządu

Ochrona Prawna Członków Zarządu

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki wiąże się zarówno z prestiżem jak i z olbrzymią odpowiedzialnością na płaszczyźnie cywilnej i karnej. Dynamiczny rozwój spółek kapitałowych oraz efektywne prowadzenie biznesu wymaga podejmowania ważnych decyzji finansowych, organizacyjnych i formalnych, które niejako w swej naturze zawierają ryzyko ponoszenia odpowiedzialności osób upoważnionych do reprezentacji spółki.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz zleconych spraw wdraża rozwiązania prawne i reprezentuje Klientów w zakresie:

 1. analizy ryzyka transakcji prowadzonych przez spółkę w kontekście zmniejszania wystąpienia ryzyka niepowodzenia i odpowiedzialności prawnej członków zarządu,
 2. doradztwa w przedmiocie praw i obowiązków członków zarządu, związanych z odpowiedzialnością osobistą i majątkową,
 3. tworzenie kompleksowej strategii obrony, w tym gromadzenie i ocena materiału dowodowego,
 4. sporządzania, opiniowania i negocjacji umów handlowych w celu prowadzenia rozwiązań bezpiecznych dla podmiotu i członków zarządu,
 5. przygotowywania opinii prawnych będących wsparciem do podejmowania strategicznych decyzji, 
 6. sporów pomiędzy członkiem zarządu a spółką,
 7. analizy i doradztwa prawnego, w tym Audyt Prawny i Audyt Compliance, w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej,
 8. doradztwa prawnego w przedmiocie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,
 9. reprezentację w procesach sądowych cywilnych, za zobowiązania względem spółki, wierzycieli lub za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość,
 10.  reprezentację w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowe o przestępstwa związanych z obrotem gospodarczym.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje członków zarządu w szeroko rozumianych postępowaniach karnych związanych z ich odpowiedzialnością, w tym w szczególności:

 1. nielegalne wyprowadzenie aktywów spółki,
 2. pranie brudnych pieniędzy,
 3. łapownictwo, w tym w postępowaniu egzekucyjnym,
 4. korupcja,
 5. oszustwa, w tym oszustwa kredytowe,
 6. nadużycie zaufania,
 7. wyłudzenie odszkodowania,
 8. wyzysku kontrahenta.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Jedną z głównych stref zagrożenia członków zarządu jest odpowiedzialność za długi spółki, która występuje w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 1. wierzytelności powstały lub stały się wymagalne w czasie kadencji i wykonywania mandatu przez członka zarządu,
 2. wierzytelności zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego oraz na wyrok ten wydano klauzulę wykonalności,
 3. egzekucja względem spółki okazała się bezskuteczna.

Członek Zarządu został wyposażony w prawo do obrony i uniknięcia odpowiedzialności jak dłużnik, jeżeli wykaże, że:

 1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub
 2. w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu albo
 3. niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki w terminie nastąpiło nie z jego winy albo
 4. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Praktyczny aspekt sprawy przeciwko członkowi zarządu jest taki, że jeżeli nie piastuje już tej funkcji, to ma on utrudnione zadanie uwolnienia się od odpowiedzialności z powodu braku dostępu do dokumentów. Uwolnienie się od odpowiedzialności cywilnej za długi nie jest kwestią prostą, dlatego istotne jest powierzenie swojej sprawy doświadczonej Kancelarii Adwokackiej, która dokona praktycznej i pełnej analizy stanu faktycznego, zgromadzi materiał dowodowy w sprawie oraz poprowadzi postępowanie sądowe wykazując przesłanki uwalniające członka zarządu od odpowiedzialności. Kancelaria Adwokacka Jakubowska-Zawada w ramach specjalizacji w takich obszarach jak obsługa prawna firm oraz prawo karne gospodarcze, prowadzi stałe doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności