Obrona lekarzy i podmiotów leczniczych

Obrona lekarzy i podmiotów leczniczych

Osoby wykonujące zawody medyczne – lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny i inni pracownicy ochrony zdrowia, wykonując swoje codzienne pracownicze obowiązki, zobligowani są do działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, należytą starannością a także w taki sposób, aby nie naruszyć dóbr osobistych pacjentów i ich rodzin, prac pacjentów, tajemnicy zawodowej, czy reguł postępowania, których przekroczenie rodzić może odpowiedzialność karną.

Ponadto, podmioty lecznicze nie byłyby w stanie funkcjonować bez osób zarządzających i kierowników placówek, którzy zajmują się wdrażaniem prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony zdrowia i świadczenia usług, w taki sposób, aby w realiach danego podmiotu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pacjentów, wykwalifikowaną kadrę medyczną, godziwe warunki pracy, profesjonalne wyposażenie oraz rentowność i płynność finansową podmiotu. Te obszerne obowiązki kierowników przekładają się bezpośrednio na konieczność stałego monitoringu prawnego oraz rozważnych i legalnych działań, które będę minimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada w ramach specjalizacji w sprawach dotyczących prawa medycznego, cywilnego i karnego gospodarczego zapewnia podmiotom leczniczym oraz personelowi medycznemu kompleksową i profesjonalną obronę przed roszczeniami cywilnymi, obronę w procesach karnych i karnych gospodarczych, oraz obronę w postępowaniach odpowiedzialności zawodowej, w szczególności przed:

 • Rzecznikiem Praw Pacjenta,
 • sądami dyscyplinarnymi,
 • Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • organami ściągania, w tym Policją i prokuraturą,
 • sądami arbitrażowymi,
 • sądami administracyjnymi,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sądami powszechnymi cywilnymi, karnymi, gospodarczymi i pracy,
 • Sądem Najwyższym.

Obrona w sprawach cywilnych

Postępowanie cywilne przeciwko podmiotom leczniczym oraz osobom wykonującym zawody medyczne dotyczą w głównej mierze naruszenie dób osobistych, praw pacjenta, wyrządzenia szkody czy roszczeń z umów, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Każda sprawa cywilna jest inna i wyjątkowa, dlatego Kancelaria Adwokacka do każdej ze spraw podchodzi indywidualnie, przygotowując plan i strategię działania procesowego oraz długofalowego w zakresie ewentualnych zmian funkcjonowania podmiotu, tak, aby najpełniej ochronić bieżące i przyszłe interesy Klientów.

W ramach spraw cywilnych dotyczących podmiotów leczniczych i personelu medycznego Kancelaria reprezentuje Klientów w następujących sprawach:

 • roszczenia ze zobowiązań umownych, w tym w szczególności z umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy dostawy,
 • roszczenia dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy,
 • roszczenia ze stosunku pracy,
 • roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, jak dobre imię, renoma, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość wynalazcza, prawo do nazwy, tajemnica przedsiębiorstwa,
 • roszczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta, między innymi: prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, prawo do tajemnicy informacji, prawo do leczenia bólu, prawo dostępu do dokumentacji medycznej, prawo do wyrażenia lub odmowy zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu wyrządzenia szkody w sprawach o tzw. błąd lekarski.

Obrona w sprawach karnych, w tym gospodarczych

Postepowania karne, w których występują podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne, można rozróżniać ze względu na obszar w jakim popełnione może zostać przestępstwo, mianowicie:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych i obowiązki lekarza gwaranta,
 2. czynności okołolekarskie,
 3. zarządzanie podmiotem leczniczym.

Przestępstwa związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych to prawdopodobnie najtrudniejsza kategoria czynów zabronionych, za które postawiony może zostać zarzut karny, z którym zmierzyć musi się lekarz. Adwokat naszej Kancelarii, występuje jako obrońca w postępowaniach karnych, które skierowane zostały przeciwko osobom wykonującym zawody medyczne, których przedmiotem jest:

 • narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (lekkiego, średniego lub ciężkiego),
 • uszkodzenie ciała dziecka poczętego,
 • przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów,
 • nieumyślne spowodowanie śmierci,
 • zabójstwo eutanatyczne,
 • wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta.

W praktyce sądowej obserwuje się także przestępstwa, które występują przy okazji udzielania świadczeń zdrowotnych, dlatego też określa się je mianem „okołolekarskich” oraz związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym, które stanowić będą grupę przestępstw karnych gospodarczych.  Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawady reprezentuje Klientów w sprawach o:

 • zniesławienie, tj. pomówienie innej osoby lub podmiotu o postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zarodu lub rodzaju działalności,
 • zniewagę, tj. znieważenie innej osoby w jej obecności albo pod jej nieobecność w zamiarze, aby zniewaga dotarła do tej osoby,
 • fałszowanie dokumentów, tj. podrobienia, przerobienie dokumentów w celu użycia za autentyczny oraz użycie sfałszowanego dokumentu,
 • naruszenie nietykalności cielesnej,
 • fałszywe zeznania, tj. zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie ustawy,
 • fałszywe oskarżenia,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym między innymi nielegalne wyprowadzenie aktywów spółki, nadużycie zaufania, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa, w tym oszustwa kredytowe, łapownictwo, w tym w postępowaniu egzekucyjnym, korupcja,
 • przestępstwo przeciwko ochronie informacji.
Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności