Prawo budowlane

Usługi Prawne w ramach prawa budowlanego

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady świadczy kompleksową obsługę prawną również z zakresu prawa budowlanego, które normuje działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem reguł działania organów administracji publicznej. Kancelaria kładzie nacisk na udzielenie pomoc prawnej uczestnikom procesu budowlanego, która w sposób szybki i skuteczny pozwoli na realizację zamierzonego celu – nasza działalność obejmuje zarówno negocjacje z uczestnikami postępowania budowlanego, przygotowanie / opiniowanie warunków umów, doradztwo przy wypełnianiu zapisów umowy oraz jej rozliczenie. 

Do głównych zadań naszego zespołu należy doradztwo związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa, które obejmuje również przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pełnego przeprowadzenia procesu budowlanego. Zespół naszej Kancelarii szczegółowo analizuje okoliczności zaistniałe w danym stanie faktycznym i udziela bieżącej pomocy w prowadzeniu zarówno negocjacji budowlanych jak i poszczególnych czynności wynikłych z prowadzonego postępowania budowlanego - Kancelaria sporządza w szczególności wnioski, odwołania od decyzji, skargi oraz skargi kasacyjne.

Obsługa Prawna projektów budowlanych

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy również usługi z zakresu obsługi prawnej związanej z prawem budowlanym, jednak ściśle powiązanej z prawem cywilnym i administracyjnym poprzez reprezentację zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców, a w szczególności:

 • inwestorów;
 • deweloperów;
 • wykonawców i podwykonawców oraz pracowników budowlanych;
 • dostawców materiałów.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej – Zawady świadczy obsługę prawną przedsiębiorców budowlanych oraz osób fizycznych poprzez:

 • audyt prawny nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. poprzez wpisy w księgach wieczystych);
 • przygotowanie umów różnego rodzaju (m.in. umowy dzierżawy nieruchomości, zarządu nieruchomością, umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo);
 • opiniowanie dostarczonych projektów umów wraz ze wskazaniem potencjalnie zagrażających realizacji inwestycji;
 • czynny udział w procesie negocjacyjnym;
 • reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w trakcie postępowania przed właściwym sądem powszechnym i administracyjnym;
 • reprezentowanie uczestników procesu w trakcie postępowania przez organami administracyjnymi;
 • pomoc w trakcie procesu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy / zagospodarowania terenu;
 • pomoc w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na budowę / dokonania zgłoszenia robót budowlanych / budowy;
 • pomoc w trakcie procesu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
 • pomoc prawną w zakresie legalizacji samowoli budowlanych;
 • pomoc prawną w zakresie podziału nieruchomości;
 • pomoc prawną w zakresie zasiedzenia i ustanowienia służebności;
 • pomoc prawną w dochodzeniu przeterminowanych wierzytelności;
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw budowlanych.

Dlaczego warto z nami współpracować ?

Prawo Nieruchomości wskazuje wiele warunków i norm, które należy spełnić, aby proces budowlany został prawidłowo zakończony. Wskazać należy, iż znajomość prawa budowlanego jest niezbędna do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia postępowania budowlanego. Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu realizacji inwestycji czy też zakupu nieruchomości. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy dotyczącej samego procesu budowlanego, ale także negocjacji i polubownych form rozwiązania zaistniałych sporów, nasza Kancelaria oferuje doradztwo w relacjach biznesowych z uczestnikami procesu budowlanego. 

Nasz zespół współpracuje z wieloma specjalistami, których codzienna działalność związana jest z procesem budowlanym. Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady wspiera swoich klientów na każdym stadium procesu budowlanego, także w trakcie wystąpienia sytuacji spornych. W takim przypadku nasz zespół kompleksowo i z pełną rzetelnością ocenia zasadność roszczeń skierowanych przeciwko naszym klientom oraz przygotowuje propozycje działań i rozwiązania względem zaistniałych sytuacji prawnych. Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią otrzymujesz gwarancję zaufania, solidności i rzetelności w działaniu, bezpieczeństwa i wysokiej jakości proponowanych usług oraz niekonwencjonalnego podejścia do napotkanych zagadnień prawnych. 

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności