Specjalizacje
Specjalizacje
Sprawy o Alimenty

Alimenty

Jedną z kategorii bezpośrednio związanych z działalnością Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej – Zawady jest prawo rodzinne, a w szczególności zagadnienia związane ze stosunkiem alimentacyjnym. Należy on do grupy stosunków prawnorodzinnych, jednak jako stosunek prawnorodzinny najbardziej zbliżony jest do stosunku obligacyjnego. Zobowiązaniowy charakter stosunku alimentacyjnego został utrwalony również w obowiązującym orzecznictwie, które wskazuje, że obowiązek alimentacyjny powstaje w razie spełnienia się ustawowych przesłanek alimentacji. Stosunek ten powoduje sytuację, w której uprawnionemu przysługuje roszczenie o alimenty, natomiast osoba zobowiązana ma obowiązek spełnić wskazane świadczenie alimentacyjne. Wynika z tego, że obowiązek alimentacyjny polega na czynnościach mających na celu zaspokojenie potrzeb osoby, która sama utrzymać się nie może.

Prawa i obowiązki wynikające z przysługujących uprawnionemu alimentów mają charakter osobisty, dlatego też nie mogą zostać zbyte, przeniesione za życia czy też po śmierci. Uprawnionemu nie przysługuje również prawo do zrzeczenia się alimentów. Uprawniony powinien pamiętać również o fakcie, iż roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat.

Wysokość alimentów

Ustalając wysokość alimentów sąd będzie brał pod uwagę dwa kluczowe czynniki: uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz majątkowe i zarobkowe możliwości podmiotu zobowiązanego.

Należy pamiętać, że wyrok sądu orzekający o wysokości obowiązku alimentacyjnego nie ma charakteru stałego. Wydane w sprawie orzeczenie ustalające wysokość alimentów będzie mogło zostać przez sąd zmienione w sytuacji zmiany istotnych okoliczności sprawy. Do okoliczności takich w szczególności możemy zaliczyć zwiększenie potrzeb uprawnionego
w związku ze zmianą jego stanu zdrowia albo możliwości zarobkowej jednej ze stron. W takiej sytuacji koniecznym będzie zainicjowanie kolejnego postępowania sądowego w zakresie podwyższenia / obniżenia alimentów bądź uchylenia alimentów.

Dokumenty

Decydując się na wytoczenie powództwa należy pamiętać również o konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów, które trzeba będzie złożyć do właściwego sądu. Do dokumentów tych należą w szczególności kopie aktów stanu cywilnego oraz dokumenty pozwalające udowodnić przed sądem zasadność żądania, a w przypadku roszczeń alimentacyjnych dla dzieci – należy dodatkowo przedstawić koszty utrzymania dziecka, wysokość wydatków związanych z edukacją, leczeniem i rozrywką.

                  Do zakresu działalności Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej – Zawady należą
w szczególności sprawy o:

 • zasądzeniem alimentów;
 • podwyższeniem / obniżeniem alimentów;
 • uchyleniem / wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego.

Nasz zespół świadczy pomoc prawną związaną z roszczeniami alimentacyjnymi prowadząc sprawy związane z alimentami:

 • między krewnymi:
 • rodzica względem dziecka;
 • dziecka względem rodziców;
 • dziadków na rzecz wnuka;
 • wnuka na rzecz dziadków;
 • między rodzeństwem:
 • między małżonkami;
 • w trakcie trwania małżeństwa;
 • po rozwiązaniu / unieważnieniu małżeństwa;
 • w trakcie trwania separacji;
 • między przysposabiającym a przysposobionym;
 • mającymi na celu pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki dziecka.

Sprawy związane z roszczeniami alimentacyjnymi mają na celu zapewnienie bądź utrzymanie dobra rodziny, przy uwzględnieniu małoletnich dzieci. Sprawy związane
z alimentami są często sprawami trudnymi o podłożu emocjonalnym. Decydując się na współpracę z Kancelarią Adwokacką Joanny Jakubowskiej Zawady otrzymają Państwo wszechstronną pomoc w sprawach alimentacyjnych na terenie Rzeszowa i okolic. Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami alimentacyjnymi, co znacznie ułatwia przebieg procesu postępowania przed sądem. Dodatkowo w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, nasz zespół zapewnia klientom możliwość kontaktu za pośrednictwem korespondencji e-mail, rozmowy telefonicznej bądź bezpośredniego spotkania z adwokatem.

Obszary
Doradztwa Prawnego

Obszary
Doradztwa Prawnego