Alimenty

Sprawy o alimenty | specjalizacja w ramach prawa rodzinnego

Sprawy o alimenty, stanowi jedną z specjalizacji naszej Kancelarii Adwokackiej w ramach całego obszaru prawa rodzinnego. Pomagamy skutecznie dochodzić należnych środków finansowych oraz zapewniamy wsparcie w następujących sprawach:

  • zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
  • podwyższenie alimentów względem dzieci oraz względem byłego małżonka,
  • obniżenie alimentów względem dzieci oraz względem byłego małżonka,
  • uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dzieci oraz względem byłego małżonka,
  • zabezpieczenie na czas trwania postępowania sądowego świadczeń alimentacyjnych,
  • windykację należności alimentacyjnych, w tym reprezentację przed komornikiem sądowym i prowadzenie egzekucji komorniczej.

Zapewniamy zarówno udział w mediacji i prowadzenie negocjacji dotyczących wysokości alimentów, wsparcie w zawieraniu porozumień rodzicielskich oraz reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Alimenty na dziecko – dlaczego potrzebujesz prawnika?

Dziecko ma prawo do otrzymywania alimentów od rodzica, który nie jest jego głównym opiekunem. Alimenty na dziecko po rozwodzie służą dozaspokojenia jego potrzeb, stosownie do możliwości zarobkowych i majątkowych rodzicówWysokość alimentów na dziecko często bywa jednak sprawą sporną, głównie dlatego, że dzieci mają różne potrzeby, a rodzice różny poziom dochodów. 
Negocjując z byłym małżonkiem wysokość alimentów warto pamiętać o tym, że dzięki alimentom skorzysta przede wszystkim Twoje dziecko. Bez względu jednak na to czy płacisz, czy otrzymujesz alimenty na dziecko, zgłoś się do prawnika. Doświadczony adwokat pomaga nie tylko złożyć pozew o alimenty na dziecko w adekwatnej wysokości, ale także upewnić się, że wysokość alimentów na dziecko jest optymalna.

Alimenty na małżonka po rozwodzie – kiedy można żądać?

Są dwie sytuacje, w których małżonek może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka po orzeczeniu rozwodu między nimi. Kiedy jedno z małżonków znalazło się w niedostatku i gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa, a rozwód powoduje znaczne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. 
Czynnikami, które determinują wysokość alimentów i czas, w którym mają być wypłacane są, między innymi, potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowe i majątkowe byłego małżonka, który jest zobowiązany do zapłaty tych alimentów. 
Alimenty mogą zostać zasądzone w czasie postępowania rozwodowego albo wtedy, gdy istotnie zmieni się sytuacja małżonka uprawnionego do alimentów lub zmianie ulegną możliwości zarobkowe małżonka zobowiązanego do ich płacenia.

Sprawy o alimenty – dlaczego warto współpracować w Kancelarią Adwokacką?

Sprawy o alimenty są zazwyczaj trudne i wymagające, dlatego pomoc doświadczonego adwokata może okazać się nieoceniona. Adwokat będzie w stanie pomóc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz w przedstawieniu argumentów, które przemówią na korzyść klienta.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu potrafimy ustalić rzeczywistą stopę życiową zobowiązanego do alimentacji oraz przekonać sąd do alimentów, które wystarczają na pokrycie kosztów życia dziecka, na porównywalnej stopie życiowej z zobowiązanym. Dążymy do zabezpieczenia dobra dziecka poprzez rzetelne wykazanie uzasadnionych i uwzględnianych w postępowaniu sądowym potrzeb małoletnich dzieci.

Adwokaci z Kancelarii Jakubowska-Zawada regularnie prowadzą postępowania rozwodowe, które wiążą się z zasądzeniem alimentów. Pomogą Ci ustalić, czy Tobie lub Twojemu małżonkowi należą się alimenty po rozwodzie i w jakiej wysokości, oraz doradzą postępowanie, które w optymalny sposób będzie chronić Twoje interesy.

Nasz adwokat rozwodowy zweryfikuje zasadność sądowego dochodzenia alimentów od byłego małżonka, który argumentuje, że znajduje się w stanie niedostatku lub, że jego sytuacja materialna uległa znacznemu pogorszeniu.

W sprawach dotyczących uchylenia lub obniżenia obowiązku alimentacyjnego potrafimy ustalić spełnienie przesłanek, a także w sposób umiejętny zgromadzić i ocenić materiał dowodowy potwierdzający roszczenie klienta.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest obowiązek alimentacyjny rodziców?

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny jest to dostarczanie dziecku przez rodzica środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest zatem odzwierciedleniem obowiązku utrzymania i wychowania dziecka przez rodziców.

Alimenty – wysokość alimentów ?

Ustalając wysokość alimentów sąd będzie brał pod uwagę dwa kluczowe czynniki: uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.
Należy pamiętać, że wyrok sądu orzekający o wysokości obowiązku alimentacyjnego nie ma charakteru stałego. Wydane w sprawie orzeczenie ustalające alimenty będzie mogło zostać przez sąd zmienione w sytuacji zmiany istotnych okoliczności sprawy. Do okoliczności takich w szczególności możemy zaliczyć zwiększenie potrzeb uprawnionego w związku ze zmianą jego stanu zdrowia albo możliwości zarobkowej jednej ze stron. W takiej sytuacji koniecznym będzie zainicjowanie kolejnego postępowania sądowego w zakresie podwyższenia / obniżenia alimentów bądź uchylenia alimentów.

Alimenty – jakie dokumenty przygotować ?

Decydując się na wytoczenie powództwa należy pamiętać również o konieczności przygotowania odpowiednich dokumentów, które trzeba będzie złożyć do właściwego sądu. Do dokumentów tych należą w szczególności kopie aktów stanu cywilnego oraz dokumenty pozwalające udowodnić przed sądem zasadność żądania, a w przypadku roszczeń alimentacyjnych dla dzieci – należy dodatkowo przedstawić koszty utrzymania dziecka, wysokość wydatków związanych z edukacją, leczeniem i rozrywką. Pomocne będzie również przygotowanie dokumentów dotyczących możliwości zarobkowych i majątkowych osoby przeciwko, której prowadzone będzie postępowanie co do obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny – czy prawo do alimentów można przenieść na inną osobę ?

Prawa i obowiązki wynikające z przysługujących uprawnionemu alimentów mają charakter osobisty, dlatego też nie mogą zostać zbyte, przeniesione za życia czy też po śmierci. Uprawnionemu nie przysługuje również prawo do zrzeczenia się alimentów. Uprawniony powinien pamiętać również o fakcie, iż roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat.

Alimenty na dziecko – do kiedy ? Obowiązek alimentacyjny dla dorosłego dziecka

Alimenty na dziecko należą się co do zasady należą się, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mają obowiązek dostarczać swojemu dziecku środki utrzymania i wychowania. Taki obowiązek istnieje nawet, jeśli dziecko ukończyło 18 lat, ale uczy się nadal i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu.

Czy obowiązek alimentacyjny może być ustalony w umowie notarialnej ?

Odpowiadając na to pytanie warto sięgnąć nie tylko do samych przepisów, o których mówi kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale do utrwalonej praktyki Sądu Najwyższego , który w uchwale z dnia 4 grudnia 2013r. stwierdza: „(-) nie ma przeszkód, aby obowiązek świadczenia został skonkretyzowany w umowie, ugodzie sądowej albo w orzeczeniu sądowym (argument z art. 138 k.r.o.).”, ponieważ „Stosunek alimentacyjny nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych stosunków prawnych, które powstają z mocy samego prawa i mają pozaumowną podstawę”
Przy zastosowaniu takiej formy, obowiązek alimentacyjny zostaje ustalony w umowie przed notariuszem, a zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, poddaje się wprost z tego aktu egzekucji komorniczej na wypadek nie płacenia alimentów.

W jakich sytuacjach i pomiędzy jakimi osobami może powstać obowiązek alimentacyjny?

Między krewnymi, rodzica względem dziecka, dziecka względem rodziców, dziadków na rzecz wnuka, wnuka na rzecz dziadków, między rodzeństwem, między małżonkami, w trakcie trwania małżeństwa, po rozwiązaniu / unieważnieniu małżeństwa, w trakcie trwania separacji, między przysposabiającym a przysposobionym, mającymi na celu pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki dziecka.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności