Rozwód

Sprawy rozwodowe – kompleksowe wsparcie

Kancelaria Adwokacka Jakubowska-Zawada i Wspólnicy zapewnieniu skuteczną pomoc prawną i wsparcie w prowadzeniu sprawy rozwodowej. Nasi adwokaci posiadają wiedzę i doświadczenie, w zakresie prawa rodzinnego oraz umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne, które pozwolą na skuteczną reprezentację.

Adwokat Rozwodowy w Rzeszowie – dlaczego nasza Kancelaria Adwokacka?

Postępowanie rozwodowe co do zasady, można prowadzić samodzielnie, przeprowadzenie rozwodu to jednak  złożony proces, wymagający nie tylko wiedzy prawniczej, ale także umiejętności komunikacyjnych, empatii i spostrzegawczości. Dzięki odpowiedniej reprezentacji zyskujesz:

 • Ochronę Prawną - Adwokat zna przepisy prawa, co pozwala mu skutecznie bronić praw swojego klienta. Może też zapobiec błędom proceduralnym, które mogą wpłynąć na wynik sprawy.
  Adwokat może pomóc klientowi w ocenie szans na wygraną i doradzić mu w kwestii wyboru optymalnej strategii prowadzenia sprawy. Może także omówić z klientem możliwe scenariusze i konsekwencje postępowania.
  Adwokat może przygotować dokumenty procesowe, takie jak pozew, odpowiedź na pozew, zażalenia, skargi, wnioski o świadczenia alimentacyjne czy o kontakty z dzieckiem. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z wymaganiami prawa, co zapewni ich skuteczność.
  Adwokat może profesjonalnie reprezentować klienta przed sądem, przemawiając w jego imieniu na rozprawie i wyjaśniając okoliczności sprawy. W ten sposób zapewni skuteczną obronę praw klienta.
 • Minimalizacja stresu - Rozwód to zazwyczaj trudny i stresujący czas dla obu stron. Adwokat poprzez przejęcie ciężaru prowadzenia sprawy i negocjacji oraz zapewnienie, że wszystkie formalności są przeprowadzane zgodnie z prawem, z pewnością stres minimalizuje.
 • Skuteczne negocjacje - Adwokat może pomóc swojemu klientowi osiągnąć korzystne porozumienie z drugą stroną, dzięki skutecznym negocjacjom. Może też pomóc w wyborze najlepszego sposobu rozwiązania konfliktu, który będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie kosztownego i długotrwałego procesu sądowego.
 • Bezpieczeństwo - Adwokat może zabezpieczyć interesy swojego klienta, aby zapobiec stratom materialnym i emocjonalnym, które mogą wyniknąć z rozwiązania małżeństwa.
 • Efektywne prowadzenie sprawy - Adwokat może zadbać o efektywne prowadzenie sprawy, dzięki czemu czas jej trwania zostanie zminimalizowany, a wyrok zostanie wydany w jak najkrótszym czasie.

Jakie są etapy sprawy rozwodowej?

Etapów sprawy rozwodowej jest kilka. Warto jednak pamiętać, że poszczególne etapy mogą się różnić w zależności od konkretnego przypadku i sytuacji.

Pierwszym etapem sprawy rozwodowej jest złożenie przez jedno z małżonków wniosku o rozwód do sądu. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące małżonków, dzieci, powodów rozwodu oraz żądania odnośnie podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi i innych kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa.

 1. Wniosek o rozwód

  Pierwszym etapem sprawy rozwodowej jest złożenie przez jedno z małżonków wniosku o rozwód do sądu. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące małżonków, dzieci, powodów rozwodu oraz żądania odnośnie podziału majątku, alimentów, opieki nad dziećmi i innych kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa.

 2. Rozprawa o separację

  W sytuacji, gdy małżonkowie nie chcą od razu składać wniosku o rozwód, mogą złożyć wniosek o separację. Separacja to rozdzielenie małżonków na określony czas bez formalnego rozwiązania małżeństwa. W trakcie rozprawy sąd ustala zasady dotyczące opieki nad dziećmi, alimentów, podziału majątku i innych kwestii związanych z rozdzieleniem małżonków.

 3. Mediacja

  W przypadku, gdy małżonkowie chcą uniknąć kosztownego i długotrwałego procesu sądowego, mogą zdecydować się na mediację. Mediacja to sposób rozwiązywania sporów, w którym strony próbują osiągnąć porozumienie dzięki pomocy mediatora. Mediacja może dotyczyć kwestii związanych z rozwodem, takich jak opieka nad dziećmi, alimenty czy podział majątku.

 4. Rozprawa sądowa

  W przypadku braku porozumienia między małżonkami lub niepowodzenia mediacji, sprawa trafia do sądu. Rozprawa sądowa to etap, w którym strony przedstawiają swoje argumenty i dowody, a sąd podejmuje decyzję w sprawie rozwodu i innych kwestii związanych z jego rozwiązaniem, takich jak podział majątku, alimenty czy opieka nad dziećmi.

 5. Wyrok

  Ostatecznym etapem sprawy rozwodowej jest wydanie przez sąd wyroku. Wyrok określa, czy małżeństwo zostanie rozwiązane, jakie będą warunki podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi. Wyrok może być zaskarżony przez jednego lub obu małżonków w ciągu określonego czasu.

Najczęściej zadawane pytania

Pozew o rozwód – o czym należy pamiętać?

Powództwo o rozwód może zostać samodzielnie sporządzone i złożone do sądu przez każdego z małżonków. Przygotowując się do wytoczenia powództwa z tego zakresu należy mieć na uwadze konieczność spełnienia przesłanek, które pozwolą nadać sprawie dalszy bieg.

Jedną z nich jest konieczność udowodnienia, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie dotyczy wspólnoty duchowej, fizycznej i gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nie każde ustanie wspólności fizycznej czy gospodarczej będzie stanowić o rozkładzie pożycia małżonków, szczególnie jeśli zaistniały stan faktyczny wynika z ich zgodnej woli bądź okoliczności od nich niezależnych. Natomiast brak wspólnoty duchowej zawsze będzie uznany za przesłankę rozkładu pożycia, przy czym o braku wspólnoty duchowej nie zawsze świadczyć będzie nieprzychylne nastawienie małżonków względem siebie, bowiem małżonkowie bardzo często utrzymują poprawne relacje ze względu na wspólne małoletnie dzieci. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że rozkład nastąpił nieodwracalnie za czym idzie brak możliwości na odbudowanie więzi łączącej małżonków.

Zanim zdecydujemy się na zainicjowanie postępowania rozwodowego przed sądem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko poinformuję, jak przebiegać będzie postępowanie rozwodowe, ale także doradzi, jak należy się do niego przygotować. W sytuacji, gdy strona decyduje się na bezwzględne wniesienie pozwu o rozwód pamiętać należy o odpowiednim przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zainicjowania postępowania, o których piszemy poniżej.

Rozwód – z orzeczeniem o winie lub bez – to trzeba przemyśleć

Szczególnym rodzajem postępowania, prowadzonym przez naszą Kancelarię Adwokacką, a zmierzającego do rozwiązania małżeństwa jest jego unieważnienie. Tego rodzaju postępowanie może nastąpić w kilku konkretnych przypadkach:
- wiek – co do zasady – poniżej 18 lat;
- ubezwłasnowolnienie całkowite – gdy jeden z małżonków był ubezwłasnowolniony całkowicie w dacie zawarcia małżeństwa;
- z uwagi na chorobę psychiczną – w utrwalonej linii orzeczniczej podkreśla się, że przesłanką unieważnienia małżeństwa jest wyłącznie choroba psychiczna małżonka,która istnieje w dacie zawarcia związku. Późniejsze popadnięcie w chorobę psychiczną nie stwarza zatem możliwości unieważnienia małżeństwa, pozostawanie w innym związku małżeńskim;
- gdy do zawarcia małżeństwa doszło pomiędzy osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa w lini prostej, pomiędzy rodzeństwem oraz powinowatymi w linii prostej, a także pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym;

Do unieważnienia małżeństwa może dojść, także z uwagi na wady oświadczenia woli tj. gdy oświadczenie o zawarciu małżeństwa zostało złożone:
- przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
- pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
- pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Jakie dokumenty należy zgromadzić w sprawie o rozwód?

Przed spotkaniem z prawnikiem rozwodowym warto przygotować następujące dokumenty:
- odpisu skróconego aktu małżeństwa,
- odpisu skróconego aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
umowy majątkowej zawartej między małżonkami (tzw. intercyza),
- orzeczeń sądowych jeśli między małżonkami toczyły się jakieś postępowania sądowe (wcześniejsze postępowania o rozwód, o rozdzielność majątkową, o alimenty, o kontakty, o władzę rodzicielską etc.),
- informacji o osiąganych dochodach w postaci zaświadczenia od pracodawcy lub PIT za rok ubiegły,
- innych dokumentów potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego stron,
- dokumentów potwierdzających wysokość kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron,
- dokumentów potwierdzających wysokość kosztów utrzymania strony, jeżeli wnosi o zasądzenie na jej rzecz alimentów od drugiego małżonka,
- jeżeli w ramach postępowania o rozwód, pozew rozwodowy obejmuje również wniosek o podział majątku wspólnego, także dokumenty potwierdzające własność: księga wieczysta nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, umowa sprzedaży, dowód rejestracyjny pojazdu etc.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności