Specjalizacje
Specjalizacje
Sprawy o Rozwód

Rozwód

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady w zakresie prawa rodzinnego specjalizuje się w szczególności w postępowaniach rozwodowych udzielając w tym zakresie pomocy prawnej osobom z Rzeszowa i okolic. Nasz zespół oferuje wsparcie obejmujące całe postępowanie rozwodowe, w którego zakres wchodzą zarówno porady prawne udzielane przed i po rozpoczęciu postepowania sądowego oraz wparcie w toku postępowania prowadzonego przez właściwym sądem. Zespół adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady bazując na doświadczeniu w prowadzeniu spraw ze wskazanego zakresu zapewnia profesjonalne
i zindywidualizowane podejście do każdego przedstawionego problemu prawnego. Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej – Zawady gwarantuje także anonimowość oraz dyskrecję.

Pozew o rozwód

Powództwo o rozwód może zostać samodzielnie sporządzone i złożone do sądu przez każdego z małżonków. Przygotowując się do wytoczenia powództwa z tego zakresu należy mieć na uwadze konieczność spełnienia przesłanek, które pozwolą nadać sprawie dalszy bieg.

Jedną z nich jest konieczność udowodnienia, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie dotyczy wspólnoty duchowej, fizycznej i gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nie każde ustanie wspólności fizycznej czy gospodarczej będzie stanowić
o rozkładzie pożycia małżonków, szczególnie jeśli zaistniały stan faktyczny wynika z ich zgodnej woli bądź okoliczności od nich niezależnych. Natomiast brak wspólnoty duchowej zawsze będzie uznany za przesłankę rozkładu pożycia, przy czym o braku wspólnoty duchowej nie zawsze świadczyć będzie nieprzychylne nastawienie małżonków względem siebie, bowiem małżonkowie bardzo często utrzymują poprawne relacje ze względu na wspólne małoletnie dzieci. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że rozkład nastąpił nieodwracalnie za czym idzie brak możliwości na odbudowanie więzi łączącej małżonków.

Zanim zdecydujemy się na zainicjowanie postępowania rozwodowego przed sądem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko poinformuję, jak przebiegać będzie postępowanie rozwodowe, ale także doradzi, jak należy się do niego przygotować. W sytuacji, gdy strona decyduje się na bezwzględne wniesienie pozwu o rozwód pamiętać należy o odpowiednim przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zainicjowania postępowania, do których należą:

 • pozew rozwodowy sporządzony przez stronę postępowania lub profesjonalnego pełnomocnika;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci stron;
 • informacja o osiąganych dochodach w postaci np. zaświadczenia od pracodawcy bądź PIT za rok ubiegły;
 • inne dokumenty, które będą potwierdzały trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków;
 • dokumenty poświadczające wysokość kosztów utrzymania, w tym utrzymania małoletnich dzieci.

Dodatkowo należy także uiścić wpis od pozwu, który w przypadku pozwu o rozwód wynosi kwotę w wysokości 600,00 zł. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika i wytoczenie powództwa z ramienia Kancelarii, należy mieć na uwadze również konieczność udzielenia pełnomocnictwa oraz dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

W trakcie postepowania rozwodowego sąd zwraca uwagę również na inne dowody, które mogą uprawdopodobnić rozkład pożycia małżeńskiego stron. Należą do nich
w szczególności: rachunki i wyciągi z konta potwierdzające koszty utrzymania, zeznania świadków (rodziny / znajomych), obdukcje lekarskie, raporty policyjne, zdjęcia, bilingi rozmów, sms oraz wydruki rozmów z komunikatorów internetowych.

Wina w rozkładzie pożycia

Jedną z kluczowych kwestii branych pod uwagę przy tworzeniu pozwu rozwodowego jest chęć uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o winie. Należy zaznaczyć, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie nie wskaże, który z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to również najszybszy sposób na uzyskanie wyroku rozwodowego, jednakże, aby rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie zgodę musza wyrazić obie strony postępowania. Brak orzekania o winie rodzi również późniejsze konsekwencje prawne, gdyż ma wpływ na ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podziału kosztów procesu oraz przyznanie władzy rodzicielskiej stronom.

W sytuacji uzyskania orzeczenia o winie małżonka w trakcie procesu trzeba będzie udowodnić, że to współmałżonek był odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego. Istnieje również sytuacja, w której zarówno mąż jak i żona zostaną uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego. Taka sytuacja może nastąpić, gdy małżonkowie wzajemnie obarczają się winą za rozkład pożycia małżeńskiego, a zarzuty te zostaną potwierdzone przez dowody przeprowadzone w trakcie postępowania rozwodowego.

Nadmienić należy również, że w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga również o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, w szczególności sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczając władze drugiego z nich, możliwe jest także przyznanie włądzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
 • kontaktach rodziców z dzieckiem;
 • wysokości ponoszonych kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez każdego z małżonków;

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu następujących dokumentów związanych z prowadzeniem postępowania w sprawach o rozwód:

 • pozwu o rozwód;
 • pozwu o separację;
 • pozwu o podwyższenie / obniżenie alimentów;
 • pozwu o przyznanie / uchylenie alimentów;
 • wniosek o podział majątku;
 • wniosek o zniesienie separacji;
 • wniosek o uregulowanie opieki nad dziećmi.

Obszary
Doradztwa Prawnego

Obszary
Doradztwa Prawnego