Nabycie Spadku w Sądzie

Nabycie Praw do Spadku – na czy polega?

Nabycie praw do spadku oznacza przejście na drodze dziedziczenia na osoby praw do majątku pozostawionego przez zmarłego.

W momencie śmierci spadkodawcy jego majątek przechodzi na osoby, które zostały powołane do dziedziczenia lub na osoby, które dziedziczą na mocy ustawy.

Osoby, które mogą zostać powołane do dziedziczenia, to przede wszystkim spadkobiercy ustawowi, czyli najbliżsi krewni zmarłego, np. dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo itp. Oprócz spadkobierców ustawowych, spadkodawca może również wyznaczyć w testamencie osoby, które dziedziczą jego majątek.

Aby nabycie praw do spadku było skuteczne, konieczne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone w sposób bezwarunkowy lub pod warunkiem zachowanych określonych warunków, np. bez obciążenia się długami zmarłego. Oświadczenie o odrzuceniu spadku powoduje, że osoba ta nie będzie miała żadnych praw ani obowiązków związanych z dziedziczeniem.

Należy jednak pamiętać, że dziedziczenie nie zawsze jest korzystne, np. gdy spadkodawca pozostawił po sobie dużo długów. W takiej sytuacji odrzucenie spadku może okazać się bardziej korzystne dla osoby, która mogłaby zostać spadkobiercą. Warto też zwrócić uwagę na to, że w przypadku dziedziczenia po osobie zmarłej za granicą, mogą obowiązywać odmienne zasady i przepisy prawne.

Nabycie spadku w sądzie – dlaczego potrzebujesz adwokata?

Do przeprowadzenia postępowania spadkowego, co do zasady, adwokat czy inny pełnomocnik nie jest wymagany, jednak może on okazać się potrzebny z kilku powodów:

Po pierwsze: adwokat może pomóc w interpretacji przepisów prawa spadkowego,dotyczących dziedziczenia i udzielić porady prawnej w przypadku wątpliwości związanych z nabyciem praw do spadku. W ten sposób można uniknąć nieporozumień i zapobiec niepotrzebnym sporom pomiędzy spadkobiercami.

Po drugie: adwokat może reprezentować spadkobierców w postępowaniu sądowym dotyczącym dziedziczenia, np. w przypadku, gdy zostanie złożona przez kogoś skarga o stwierdzenie nieważności testamentu lub gdy pojawią się spory między spadkobiercami co do podziału spadku lub gdy istniej wątpliwość do prawidłowości przeprowadzenia postępowania, tj. w zgodzie z interesem spadkobiercy

Po trzecie: adwokat może pomóc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, takich jak oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku czy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Po czwarte i najważniejsze: adwokat pomoże podjąć decyzję czy spadek przyjmować, czy też odrzucić, albowiem Poprzez przyjęcie spadku spadkobierca wyraża zgodę na nabycie wszystkich praw i obowiązków związanych z otrzymanym spadkiem. Przyjęcie spadku następuje poprzez złożenie oświadczenia woli przed sądem albo przez notariuszem. Spadek można przyjąć wprost bądź z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca będzie odpowiadał za całość długów spadkowych pozostawionych przez spadkodawcę. Przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza oznacza natomiast, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe istnieje, lecz zostanie ograniczona do wartości aktywów spadku. Spadkobierca może podjąć także decyzję o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku, która pozwoli uniknąć długów spadkodawcy bądź pomoże w przekazaniu swojego udziału w spadku innemu spadkodawcy.

Podsumowując w przypadku postępowania spadkowego, skorzystanie z pomocy adwokata, z pewnością przyczyni się do jego sprawnego przeprowadzania, pozwoli na uniknięcie nieporozumień oraz zapewnieni pełnej ochrony prawnej spadkobiercom.

H2: Nabycie spadku – krok po kroku

Postępowanie spadkowe jest procedurą prowadzoną przez sąd w celu stwierdzenia nabycia praw do spadku, ustalenia tzw. masy spadkowej oraz podziału spadku między spadkobierców. Przebieg postępowania spadkowego w Polsce jest regulowany przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. Rozpoczęcie Postępowania

  Postępowanie spadkowe może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych lub z urzędu przez sąd. Zazwyczaj postępowanie spadkowe rozpoczyna się od złożenia przez jednego z zainteresowanych wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki musi zawierać m.in. dane o zmarłym, o złożeniu testamentu oraz o powołanych spadkobiercach.

 2. Postępowanie Sądowe

  Po złożeniu wniosku, sąd wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania spadkowego i wyznacza termin rozprawy. Na rozprawie sąd weryfikuje zgłoszone wnioski oraz dowody i wydaje wyrok, który stwierdza nabycie spadku przez spadkobierców, ustala skład spadku oraz tryb podziału między spadkobierców.

 3. Oświadczenie o przyjęciu spadku

  W trakcie postępowania spadkowego spadkobiercy mają obowiązek złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W przypadku, gdy żaden z powołanych spadkobierców nie złożył wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, postępowanie spadkowe może zostać umorzone.

 4. Zakończenie postępowania spadkowego:

  Po zakończeniu postępowania spadkowego sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które stanowi tytuł wykonawczy dla spadkobierców. Spadkobiercy mogą wówczas rozpocząć procedurę wydania im spadku, np. złożyć w sądzie wniosek o wydanie zmarłego z księgi wieczystej lub uzyskać decyzję o dziedziczeniu od organu podatkowego.

Warto podkreślić, że postępowanie spadkowe jest często skomplikowaną procedurą, wymagającą specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz zgromadzenia niezbędnych dokumentów. W związku z tym zaleca się skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności