pl

en

Prawo Rodzinne, Rozwody - Rzeszów


Prawo rodzinne jest nierozerwalnie złączone z działalnością Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej-Zawada zlokalizowanej w Rzeszowie, ul. Lwowska 55. Reguluje ono stosunki w rodzinie, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, a także stosunki wewnątrz rodziny oraz z osobami trzecimi.


Kancelaria Adwokacka prowadzi postępowanie w sprawach o:

 • alimenty,
 • władzę rodzicielską,
 • kuratelę,
 • obowiązek alimentacyjny,
 • opiekę,
 • prawa małżeńskie.

W zakresie prawa rodzinnego, adwokat Joanna Jakubowska-Zawada specjalizuje się w szczególności w postępowaniach w sprawach o rozwód obsługując przy tym głównie klientów z Rzeszowa i okolic.


O rozwód może wystąpić każdy z małżonków, samodzielnie przygotowując i składając pozew w sądzie. Dobrze napisany pozew rozwodowy daje możliwość uzyskania oczekiwanego wyroku bez zbędnego przewlekania postępowania, dlatego też warto skorzystać z porad doświadczonego prawnika.


Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Mowa tutaj o ustaniu pomiędzy małżonkami wszelkich więzi jakie powinny charakteryzować typowe i normalnie funkcjonujące małżeństwo. Oznacza to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozkładu pożycia oznacza jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowę więzi łączącej małżonków.


W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 • kontaktach rodziców z dzieckiem,
 • wysokości ponoszonych kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez każdego z małżonków.

Zaznaczyć należy, iż w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Możliwe jest także przyznanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, oczywiście na ich zgodny wniosek.


W postępowaniu rozwodowym sąd może wydać wyrok:

 • bez orzekania o winie małżonków,
 • winni są oboje małżonkowie,
 • wyłączenie winy jednego z małżonków.

Brak orzekania o winie ma spore reperkusje prawne. Ma ona wpływ na ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podział kosztów procesu, a także przyznanie władzy rodzicielskiej małżonkom.


W kolejnym przypadku sąd orzeka o winie obojga bądź jednego małżonka. Wina występuje, gdy zostaną naruszone obowiązki wynikające z przepisów oraz zasad współżycia społecznego, które prowadzą do rozpadu pożycia małżeńskiego


Katalog obowiązków małżonków został wyszczególniony w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zaliczamy do nich:

 • obowiązek do wspólnego pożycia małżonków,
 • wzajemną pomoc,
 • wierność,
 • współdziałanie dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli,
 • wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
 • zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • solidarna odpowiedzialność za zobowiązania.

Zapraszamy Państwa do skorzystania usług i porad prawnych kancelarii adwokackiej Joanny Jakubowskiej-Zawada (siedziba: Rzeszów, ul. Lwowska 55). Zapewniamy wysoki poziom obsługi oraz pełną anonimowość i dyskrecję.