Specjalizacje
Specjalizacje
Podział Majątku

Podział Majątku

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Stan taki trwa do czasu zakończenia małżeństwa lub do zawarcia umowy rozdzielności majątkowej. Sprawy dotyczące podziału majątku związane są zazwyczaj z orzeczeniem rozwodu, jednakże występują także w innych sytuacjach, a podziału tego można dokonać na podstawie umowy lub w postępowaniu przed sądem. Kancelaria świadczy pomoc w zależności od okoliczności danej sprawy poprzez opracowanie stosownej umowy, prowadzenia negocjacji czy reprezentację przed sądem w postępowaniu o podział majątku dorobkowego.

Majątkowa umowa małżeńska

Zarówno przed i po wstąpieniu w związek małżeński można zawrzeć majątkową umowę małżeńską, na podstawie której dochodzi do rozszerzenia majątku wspólnego, ograniczenia majątku wspólnego bądź do pozostawienia dwóch majątków odrębnych. Umowa dotycząca majątku ma na celu odzwierciedlenie planów i prywatnych założeń finansowych małżonków oraz ułatwienie zarządzania i rozporządzania majątkiem na zasadach wspólnie przez strony określonych. Kancelaria świadczy usługi analizy stanu majątków oraz sporządzenia umowy, zawierającej regulacje będące odzwierciedleniem woli klientów.

Wspólny majątek a majątek osobisty

W przypadku nie zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej powstanie między małżonkami ustrój ustawowej wspólności majątkowej, który rozróżnia majątek osobisty każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Kancelaria dokonuje weryfikacji, które składniki majątku znajdują się w poszczególnym zbiorze oraz oszacowuje wartości określonych przedmiotów i praw co pozwala na sprawne przygotowanie zarówno majątkowej małżeńskiej jak i postępowania o podział majątku.

Ustanie wspólności majątkowej

W czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego ani rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Sytuacja zmienia się, gdy pomiędzy małżonkami następuje ustanie wspólności, co ma miejsce między innymi w przypadku:

  1. orzeczenia przez sąd rozwodu,
  2. orzeczenia przez sąd separacji,
  3. unieważnienia małżeństwa,
  4. ustanowienia pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy,
  5. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
  6. śmierci jednego z małżonków.

Ustanie wspólności pozwala na ustalenie udziałów małżonków w zgromadzonym majątku oraz dokonania jego podziału. Właściwe przygotowanie dokumentacji, rzetelne zebranie dowodów oraz ustalenia odpowiedniej wartości składników majątku jest szczególnie istotne dla przeprowadzenia postępowania o podział majątku. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi przygotowania postępowania sądowego i reprezentacji przez sądem w celu ochrony praw majątkowych Klientów, a w przypadku woli dokonania podziału majątku umową pozasądową, udziela wsparcia na każdym etapie – od weryfikacji stanu prawnego i faktycznego, poprzez negocjację warunków zawarcia porozumienia, aż do sporządzenia i podpisania umowy oraz rejestracji zmian własnościowych w stosownych rejestrach.

Rozliczenie wydatków i nakładów

Dokonując podziału majątku wspólnego stron nieodzownym może okazać się rozliczenie pomiędzy byłymi małżonkami wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny stron lub z majątku wspólnego na majątek osobisty jednej ze stron. Istotne jest świadome dokonywanie podziału, który odzwierciedlać będzie rzeczywiste stosunki majątkowe panujące pomiędzy stronami, w tym między innymi rozliczyć należy długi jednego z małżonków zaspokajane z majątku wspólnego czy wydatki z majątku wspólnego na przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego jednego z małżonków i wyłącznie przez niego używanego. Z uwagi na szczególne regulacje prawne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego limitujące rozliczenia w niektórych przypadkach, Kancelaria analizuje przesunięcia majątkowe pomiędzy małżonkami z uwzględnieniem ich celu oraz przedstawia możliwości i sposoby ich taksacji w perspektywie postępowania o podział majątku.

Obszary
Doradztwa Prawnego

Obszary
Doradztwa Prawnego