Specjalizacje
Specjalizacje
Sprawy o Rozwód

Adwokat Rozwodowy

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawady ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Nasz zespół adwokatów służy klientom profesjonalną pomocą we wszystkich kwestiach związanych z rozwodem. 

Reprezentujemy klientów w trakcie całego postępowania rozwodowego, zarówno w czasie mediacji, zawierania porozumień rodzicielskich oraz przed sądami I i II instancji.  Zakres wsparcia obejmuje: porady prawne udzielane przed i po rozpoczęciu postępowania sądowego oraz reprezentacja w toku postępowania prowadzonego przy właściwym sądzie okręgowym . Zapewniamy profesjonalne i zindywidualizowane podejście, gwarantujemy anonimowość oraz dyskrecję.

Sprawy rozwodowe – kompleksowe wsparcie

Bez względu na to, czy zgadzasz się z partnerem lub partnerką w podstawowych kwestiach, które muszą zostać ustalone w związku z rozwodem, czy też nie, nasi adwokaci, wyspecjalizowani w rozwodach przeprowadzą Cię przez cały proces, pomagając uniknąć pułapek i problemów. 

Po pierwsze, ustalimy czy spełniasz przesłanki do orzeczenia rozwodu i czy któryś z małżonków jest winny lub nie rozpadowi małżeństwa. W uzasadnionych wypadkach doradzimy, jak zgromadzić ewentualny materiał dowodowy. W Twoim imieniu przygotujemy pozew o rozwód.

Podział majątku wspólnego i wszystkie kwestie z nim związane to jeden z naszych obszarów specjalizacji. Jesteś właścicielem firmy?  Pomagamy w dokonaniu wyceny aktywów materialnych i niematerialnych, oszacowaniu przychodów i zobowiązań. Wspieramy w ustaleniu wysokości ewentualnych alimentów na małżonka.

Doradzamy w ustaleniu sposobów opieki nad dziećmi po rozwodzie, które najlepiej zabezpieczą interesy małoletnich dzieci, jednocześnie szanując Twoje rodzicielskie prawa.  Zakres władzy rodzicielskiej, określenie wysokości alimentów na rzecz dzieci, prawa do opieki nad dziećmi i sposoby kontaktów z małoletnimi dziećmi – nasi adwokaci specjalizują się we wszystkich tych aspektach prawa rodzinnego

Adwokat rozwodowy w Rzeszowie – dlaczego nasza Kancelaria Adwokacka ?

Żeby rozwód był udanym początkiem nowego życia konieczne jest właściwe planowanie i przygotowanie się do życia po rozwodzie. Nawet drobne błędy na tym etapie mogą kosztować fortunę, a dzieci mogą ponieść niepowetowane szkody, także emocjonalne.

Doświadczony adwokat rozwodowy z Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej-Zawady doradzi Ci wybór najlepszych w Twojej sytuacji opcji – kompromisów i strategii – które pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz najszybciej, jak to jest możliwe. Jednocześnie, pomoże Ci uniknąć kosztownych materialnie i emocjonalnie pułapek. 

Rozwód bywa skomplikowany i kosztowny. Często nie da się temu zapobiec. Z drugiej strony, jeżeli samodzielnie zaczniesz prowadzić tak złożone sprawy, możesz więcej stracić, niż zyskać. Adwokaci Rozwodowi z naszej kancelarii wiele razy widzieli to z pierwszej ręki. Dlatego skonsultuj się z doświadczonym prawnikiem rozwodowym zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki i upewnij się, że w pełni rozumiesz swoje prawa.

Rozwód krok po kroku z naszą Kancelarią

Ponieważ nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prawie rodzinnym sprawach rozwodowych, nieustannie doskonalimy nasze podejście, żeby zapewniać klientom skuteczną reprezentację.

 1. Analiza sprawy i wstępne doradztwo
  Wyjaśniamy, jak przebiega postępowanie sądowe w sprawie rozwodowej i jakie mogą być konsekwencje decyzji podjętych na etapie postępowania. Zbieramy materiały dowodowe, dokumenty. Przygotowujemy klienta do tego, co może mieć miejsce zarówno w trakcie sprawy sądowej jak i mediacji.
 2. Strategia Sprawy Rozwodowej
  Wspólnie z klientem ustalamy strategię procesową w kwestii winy stron, podziału majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także alimentów na dzieci i małżonka. Doradzamy postępowanie, które nie będzie eskalować konfliktów, lecz doprowadzi do jak najszybszego i najkorzystniejszego dla stron zakończenia postępowania. 
 3. Realizacja planu działania
  Wdrażamy ustalony plan, reprezentując klientów zarówno w czasie mediacji, jak i przed sądem. Inicjujemy postępowanie, które ma na celu, jak najlepszą ochronę interesów klienta.

Zyskaj profesjonalne wsparcie doświadczonego adwokata rozwodowego

Rozwody i podział majątku to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii. Skonsultuj się z naszym adwokatem, żeby przejść przez postępowanie rozwodowe możliwie szybko, jednocześnie osiągając pożądany rezultat wyroku rozwodowego. 

Aby umówić się na spotkanie skorzystaj z formularza lub zadzwoń na numer +48 17 8886009

Pozew o rozwód – o czym należy pamiętać

Powództwo o rozwód może zostać samodzielnie sporządzone i złożone do sądu przez każdego z małżonków. Przygotowując się do wytoczenia powództwa z tego zakresu należy mieć na uwadze konieczność spełnienia przesłanek, które pozwolą nadać sprawie dalszy bieg.

Jedną z nich jest konieczność udowodnienia, iż nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie dotyczy wspólnoty duchowej, fizycznej i gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nie każde ustanie wspólności fizycznej czy gospodarczej będzie stanowić o rozkładzie pożycia małżonków, szczególnie jeśli zaistniały stan faktyczny wynika z ich zgodnej woli bądź okoliczności od nich niezależnych. Natomiast brak wspólnoty duchowej zawsze będzie uznany za przesłankę rozkładu pożycia, przy czym o braku wspólnoty duchowej nie zawsze świadczyć będzie nieprzychylne nastawienie małżonków względem siebie, bowiem małżonkowie bardzo często utrzymują poprawne relacje ze względu na wspólne małoletnie dzieci. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza, że rozkład nastąpił nieodwracalnie za czym idzie brak możliwości na odbudowanie więzi łączącej małżonków.

Zanim zdecydujemy się na zainicjowanie postępowania rozwodowego przed sądem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko poinformuję, jak przebiegać będzie postępowanie rozwodowe, ale także doradzi, jak należy się do niego przygotować. W sytuacji, gdy strona decyduje się na bezwzględne wniesienie pozwu o rozwód pamiętać należy o odpowiednim przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zainicjowania postępowania, o których piszemy poniżej.

Rozwód – z orzeczeniem o winie lub bez – to trzeba przemyśleć

Jedną z kluczowych kwestii branych pod uwagę przy tworzeniu pozwu rozwodowego jest chęć uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie bądź bez orzekania o winie. Należy zaznaczyć, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie nie wskaże, który z małżonków jest wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest to również najszybszy sposób na uzyskanie wyroku rozwodowego, jednakże, aby rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie zgodę muszą wyrazić obie strony postępowania. Brak orzekania o winie rodzi również późniejsze konsekwencje prawne, gdyż ma wpływ na ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podziału kosztów procesu oraz przyznanie władzy rodzicielskiej stronom.

W sytuacji uzyskania orzeczenia o winie małżonka w trakcie procesu trzeba będzie udowodnić, że to współmałżonek był odpowiedzialny za rozkład pożycia małżeńskiego. Istnieje również sytuacja, w której zarówno mąż jak i żona zostaną uznani za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego. Taka sytuacja może nastąpić, gdy małżonkowie wzajemnie obarczają się winą za rozkład pożycia małżeńskiego, a zarzuty te zostaną potwierdzone przez dowody przeprowadzone w trakcie postępowania rozwodowego.

Kiedy można unieważnić małżeństwo ?  

Szczególnym rodzajem postępowania, prowadzonym przez naszą Kancelarię Adwokacką, a  zmierzającego do rozwiązania małżeństwa jest jego unieważnienie. Tego rodzaju postępowanie może nastąpić w kilku konkretnych przypadkach: 

 • wiek – co do zasady – poniżej 18 lat;
 • ubezwłasnowolnienie całkowite – gdy jeden z małżonków był ubezwłasnowolniony całkowicie w dacie zawarcia małżeństwa;
 • z uwagi na chorobę psychiczną –  w utrwalonej linii orzeczniczej podkreśla się, 

że przesłanką unieważnienia małżeństwa jest wyłącznie choroba psychiczna małżonka, która istnieje w dacie zawarcia związku. Późniejsze popadnięcie w chorobę psychiczną nie stwarza zatem możliwości unieważnienia małżeństwa,

 • pozostawanie w innym związku małżeńskim;
 • gdy do zawarcia małżeństwa doszło pomiędzy osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa w lini prostej, pomiędzy rodzeństwem oraz powinowatymi w linii prostej, a także pomiędzy przysposabiającym i przysposobionym;

Do unieważnienia małżeństwa może dojść, także z uwagi na wady oświadczenia woli tj. gdy oświadczenie o zawarciu małżeństwa zostało złożone:

 • przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli;
 • pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
 • pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste.

Jakie dokumenty należy zgromadzić w sprawie o rozwód?

Przed spotkaniem z prawnikiem rozwodowym warto przygotować następujące dokumenty:

 1. odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 2. odpisu skróconego aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 3. umowy majątkowej zawartej między małżonkami (tzw. intercyza),
 4. orzeczeń sądowych jeśli między małżonkami toczyły się jakieś postępowania sądowe (wcześniejsze postępowania o rozwód, o rozdzielność majątkową, o alimenty, o kontakty, o władzę rodzicielską etc.),
 5. informacji o osiąganych dochodach w postaci zaświadczenia od pracodawcy lub PIT za rok ubiegły,
 6. innych dokumentów potwierdzających trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego stron,
 7. dokumentów potwierdzających wysokość kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron,
 8. dokumentów potwierdzających wysokość kosztów utrzymania strony, jeżeli wnosi o zasądzenie na jej rzecz alimentów od drugiego małżonka,
 9. jeżeli w ramach postępowania o rozwód, pozew rozwodowy obejmuje również wniosek o podział majątku wspólnego, także dokumenty potwierdzające własność: księga wieczysta nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, umowa sprzedaży, dowód rejestracyjny pojazdu etc.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej ?

Koszty zastępstwa procesowego przez adwokata w sprawie o rozwód uzależnione są w szczególności od tego czy rozwód orzekany jest z winy małżonka czy bez orzekania o winie, czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i w jaki sposób chcą uregulować sprawy opieki nad dziećmi, a także czy wraz z postępowaniem o rozwód małżonkowie chcą dokonać rozporządzenia majątkiem wspólnym. Wynagrodzenie pełnomocnika każdorazowo ustalane jest indywidualnie z klientem.

Rozwód – ile trwa ?

Długość trwania sprawy o rozwód uzależniona jest od kilku czynników, w tym w szczególności czy rozwód orzekany jest bez winy czy z winy małżonków, czy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i w jaki sposób chcą uregulować kwestie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci, kontaktów dzieci z rodzicem niezamieszkującym z dziećmi oraz alimentów, jak również czy w ramach postępowania o rozwód chcą dokonać podziału majątku wspólnego. Na sprawne przeprowadzenie rozwodu bezpośredni wpływ ma zatem możliwość porozumienia się małżonków co do nieorzekania o winie w rozkładzie pożycia oraz zgodna propozycja dotycząca małoletnich dzieci i podziału majątku. W sprawach rozwodowych w przypadku zgodnych oświadczeń małżonków, orzeczenie rozwodu może zapaść nawet na pierwszej rozprawie. Ewentualne konflikty stron, orzekanie o winie jednego z małżonków, brak porozumienia co do dzieci, konieczność orzekania o nierównych udziałach w majątku wspólnym bądź spór co do rozliczeń małżonków, będą wydłużać i komplikować postępowanie o rozwód, a długość trwania sprawy może sięgać nawet kilku lat.

Czym różni się rozwód od separacji ?

Separacja stanowi potwierdzenie, iż między małżonkami doszło do zupełnego, ale nie trwałego, rozkładu pożycia, co oznacza, że doszło do wygaśnięcia więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej, ale nie jest to utrwalony stan rzeczy. W wyniku orzeczenia przez sąd separacji małżeństwo nie zostaje ostatecznie rozwiązane i w sensie formalnym nadal istnieje, dlatego nie można zawrzeć nowego, cywilnego związku małżeńskiego.
Rozwód prowadzi do definitywnego zakończenia związku małżeńskiego, w wyniku którego każda ze stron wraca do stanu wolnego.

Ile kosztuje rozwód ?

Koszty postępowania rozwodowego to każdorazowo opłata od pozwu wnoszona do właściwego sądu, która wynosi 600 zł. Mając na uwadze, że w ramach postępowania o rozwód można przeprowadzić również podziału majątku, wówczas opłata od pozwu wzrasta o 1000 zł w przypadku niezgodnego projektu podziału, bądź 300 zł w przypadku zgodnego projektu. Jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci, to wydatkiem będzie także wynagrodzenie kuratora za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego tj. ok. 75 zł za jeden wywiad, a w sytuacji braku porozumienia co do władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu i kontaktów sąd może zlecić wykonanie badania i sporządzenie opinii przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, którzy pobierają wynagrodzenie w zależności od ilości nadanych osób, przy czym oszacować można że koszt pierwszej opinii to ok. 1000 zł. Dodatkowymi kosztami jakie mogą wystąpić w sprawie o rozwód jest zwrot kosztów podróży świadków przesłuchiwanych na rozprawie, zwrot utraconych zarobków przez świadków przesłuchiwanych na rozprawie czy też koszty przeprowadzenia mediacji. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy rozwodowej przez profesjonalnego pełnomocnika kosztem dla strony jest także wynagrodzenie adwokata oraz opłata skarbowa 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa płatna do właściwego urzędu miasta.

Rozwód bez adwokata – czy to możliwe ?

Orzeczenie rozwodu bez udziału adwokata jest możliwy. Istotne jest, aby strona potrafiła ocenić spełnienie wszystkich przesłanek pozytywnych do orzeczenia rozwodu, brak występowania przesłanek negatywnych oraz prawidłowo sformułowała i wniosła pozew rozwodowy, a następnie wzięła udział w postępowaniu sądowym i wykazała przed sądem zasadność żądania rozwodu. 

Czy możliwy jest rozwód na odległość ?

Zasadą postępowania sądowego o rozwód jest udział obojga małżonków, ponieważ sąd ma obowiązek przesłuchania obu stron co do przebiegu małżeństwa i przyczyn rozkładu pożycia. Przy wykorzystaniu aktualnych możliwości technicznych możliwe jest, aby zarówno zlecić sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, jak również, aby brać udział w rozprawie na odległość, tj. bez konieczności przyjeżdżania osobiście do sądu na rozprawę.

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Możliwe jest orzeczenie rozwodu już na pierwszej rozprawie, jeżeli małżonkowie wyrażają przed sądem zgodną wolę rozwiązania małżeństwa na jednakowych warunkach. Najczęściej taka sytuacja występuje przy rozwodzie bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia oraz zgodny projekt podziału majątku wspólnego (jeśli pozew rozwodowy obejmuje podział). Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym uzyskanie rozwodu jest obecność małżonków na rozprawie, którzy zostaną przesłuchani przez sąd i potwierdzą zgłoszone wnioski oraz brak możliwości powrotu do małżeństwa.

Rozwód bez sądu – czy to możliwe ?

Niestety, w polskich rozwiązaniach prawnych nie przewidziano możliwości uzyskania rozwodu bez postępowania sądowego. Za każdym razem, kiedy strony chcą zakończyć małżeństwo w sposób formalny i prawny, muszą złożyć pozew o rozwód do właściwego sądu okręgowego i wziąć udział w sprawie. Małżonkowie mogą żyć w rozłączeniu faktycznym, jednak dopiero wyrok sądu, w którym stwierdzono rozwód małżeństwa, stanowi zakończenie związku małżeńskiego w świetle prawa. Bez udziału sądu można natomiast przeprowadzić podział majątku wspólnego stron.

Ugoda w sprawie o rozwód – czy można ?

W sprawie o rozwód niedopuszczalne jest zawarcie ugody. Małżonkowie mogą wyrazić zgodną wolę rozwiązania małżeństwa, jednak nie mogą zawrzeć w tym przedmiocie ugody. Jedyną sytuacją w jakiej może wystąpić opcja ugodowa to przedstawienie pisemnego porozumienia zawartego między małżonkami co do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi oraz w przedmiocie sposobu podziału majątku wspólnego stron.

Czy możliwe jest zawarcie rozwodu u notariusza ?

Nie jest możliwe zawarcie rozwodu u notariusza. Rozwód zawsze orzekany jest przed sąd i nie ma wyjątku od tej zasady. Osoby chcące zakończyć małżeństwo w sposób prawny muszą przeprowadzić postępowanie rozwodowe przed sądem okręgowym. Przed notariuszem można natomiast zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego.

Jak sprawdź czy żona złożyła pozew o rozwód ? Jak sprawdzić czy mąż złożył pozew o rozwód ?

Aby sprawdzić czy małżonek złożył pozew rozwodowy należy wykonać telefon do biura obsługi interesantów sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Sądem właściwym jest sąd okręgowy, w okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile jeden z małżonków nadal mieszka w okręgu właściwości tego sądu. Jeśli małżonkowie zmienili swoje miejsca zamieszkania, właściwym sądem okręgowym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Właściwość miejscową sądu, czyli określenie jakie miejscowości dany sąd obsługuje, sprawdzić można na stronie internetowej każdego sądu.
W rozmowie telefonicznej z pracownikiem sądu w celu ustalenia czy złożono pozew należy podać swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko małżonka oraz czego ma dotyczyć sprawa (“o rozwód”). Możliwe jest również pytanie o adres w celu potwierdzenia tożsamości osoby dzwoniącej i identyfikacji sprawy.

Czy ma znaczenie kto pierwszy złożył pozew rozwodowy?

Każdy z małżonków w sprawie o rozwód ma prawo do złożenia pisma, przedstawienia swojego stanowiska, zawnioskowania dowodów. Sąd powinien czuwać nad równością procesową stron. Z praktyki wynika jednak, że w sytuacji spornej, skomplikowanej, w której konieczne jest rozstrzyganie przez sąd o winie w rozkładzie pożycia, o miejscu pobytu małoletnich dzieci stron, o alimentach na małoletnie dzieci, w tym także o zabezpieczeniu alimentów, kontaktów lub miejsca pobytu na czas trwania postępowania, korzystniejsze jest niezwlekanie i złożenie pozwu z odpowiednimi roszczeniami jako pierwszy, aniżeli oczekiwanie, że pozew złożył drugi małżonek. Bycie pozwanym automatycznie stawia stronę w pozycji, gdzie w pierwszej kolejności trzeba odpierać, często bezpodstawne, zarzuty drugiego małżonka.

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci i rozwód jest sprzeczny z ich dobrem. Sytuację rodzinną, w tym dobro dzieci bada w pierwszej kolejności kurator podczas wywiadu środowiskowego, następnie może to uczynić również opiniodawczy zespół sądowych specjalistów czy też specjalista z zakresu psychologii na zlecenie sądu.
Drugim przypadkiem jest sytuacja, kiedy rozwodu chce tylko jeden małżonek i jest on jednocześnie wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Wyjątkiem od tej zasady jest poczucie słuszności – jeśli brak zgody na rozwód ze strony małżonka niewinnego podyktowany jest chęcią zemsty, złośliwości, sąd jednak może orzec rozwód.
Ostatnim przypadkiem jest sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, który ma miejsce wówczas, gdy rozwód pociąga za sobą pokrzywdzenie  małżonka w jego indywidualnej sytuacji, przykładem jest choroba lub kalectwo małżonka pozwanego o rozwód, który sprzeciwia się rozwodowi.

Czy można wycofać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód można wycofać do momentu uprawomocnienia się wyroku orzekającego wyroku, co oznacza że w skrajnych przypadkach można cofnąć pozew nawet po wydaniu wyroku przez sąd I instancji. 
Co do zasady na cofnięcie pozwu konieczna jest zgoda drugiego małżonka. Wyjątkiem od zasady, czyli zgody na cofnięcie nie wymaga się jeżeli cofnięcie pozwu nastąpi do czasu rozpoczęcia pierwszej rozprawy w sytuacji, kiedy pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew albo w odpowiedzi zawnioskował o oddalenie powództwa.

Obszary
Doradztwa Prawnego

Obszary
Doradztwa Prawnego