Prawo Autorskie
Prawo Własności Intelektualnej
Prawo Autorskie
Prawo Własności Intelektualnej

Prawo autorskie / Prawo własności intelektualnej

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady świadczy również pomoc prawną w zakresie obszaru doradztwa prawnego związanego z prawem autorskim i własnością przemysłową. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej w swym zakresie zawiera gałęzi prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Prawo autorskie obejmuje prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Prawa te określają więź twórcy z utworem oraz uprawnienia majątkowe i niemajątkowe z tym związane.

Odnosząc się do prawa własności przemysłowej wskazać należy, że odnosi się ono głównie do wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Wskazane dziedziny prawa stanowią komparatystykę gałęzi prawa takich jak prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, czy prawo dotyczące nieuczciwej konkurencji.

Ochrona dóbr osobistych i wizerunku

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej – Zawady specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących ochrony dóbr osobistych i wizerunku. Wskazać należy, że pomimo tego, iż ochrona dóbr osobistych chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, natomiast wizerunek bezsprzecznie związany jest z prawem autorskim i prawami pokrewnymi, obie te kategorie można i należy traktować w sposób łączny. Pomoc prawna naszej Kancelarii w tym zakresie obejmuje zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Występując przeciwko naruszeniu dóbr osobistych i wizerunku, nasza Kancelaria podejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu eliminację naruszeń. W przypadku, gdy doszło do naruszeń dążymy do usunięcia ich skutków – podejmuje także działania w zakresie uzyskania rekompensaty finansowej za dokonane naruszenia.

Znak towarowy

                Najbardziej popularną kategorią prawa własności przemysłowej jest znak towarowy. Znak towarowy to oznaczenie, które może zostać przedstawione w sposób graficzny (w szczególności: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa oraz stanowi podstawowy element promocji produkowanych towarów bądź świadczonych usług.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nasza Kancelaria kładzie szczególny nacisk na doradztwo prawne związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Do nieuczciwej konkurencji zaliczamy przede wszystkim działania takie jak: naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, wprowadzenie w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa oraz stosowanie zakazanej reklamy.

Nasza Kancelaria świadczy usługi związane zarówno z prawem autorskim jak i prawem własności intelektualnej. Należą do nich w szczególności kwestie odnoszące się do:

Praw autorskich:

 • udzielenia porady prawnej oraz sporządzenia opinii prawnej;
 • umów w zakresie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych, w tym m.in.: ich przygotowanie, opiniowanie a także negocjowanie;
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie praw autorskich;

Prawa własności intelektualnej:

 • udzielenia porady prawnej oraz sporządzenia opinii prawnej;
 • umów w zakresie prawa własności przemysłowej oraz umów licencyjnych, w tym m.in.: ich przygotowanie, opiniowanie a także negocjowanie;
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej, w szczególności w sporach o naruszenie zarejestrowanych
  i niezarejestrowanych znaków towarowych;
 • reprezentacji przed Urzędem Patentowym w związku z rejestracją znaku towarowego;

Zwalczania nieuczciwej konkurencji:

 • oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd,
 • wprowadzającego w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • fałszywego lub oszukańczego oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • naśladownictwa produktów,
 • rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwie, jego produktach lub usługach,
 • pomawiania lub nieuczciwego zachwalanie,
 • nakłaniania do niewykonania, nienależytego wykonania lub rozwiązania umowy,
 • utrudniania dostępu do rynku,
 • stosowania nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • organizowania sprzedaży lawinowej,
 • przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną.