Publikacje
Oryginalne rozwiązania

Rejestracja Znaku Towarowego

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa[1]Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania oraz melodia lub inny sygnał dźwiękowy[2]ibidem, art. 120. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne[3]ibidem, art. 124. Data pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego daje pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo, o którym mowa przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w umowach międzynarodowych . W celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego znak towarowy wydaje dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego tzw. dowód pierwszeństwa.

Praw ochronnych nie udziela się na oznaczenia, które:
• nie mogą być znakiem towarowym;
• nie posiadają dostatecznych znamion odróżniających.
• których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
• które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
• które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru. [4]ibidem, art. 129,131

Istnieją dwa rodzaje rejestracji znaku towarowego: krajowa i międzynarodowa. Rejestracja krajowa odbywa się na podstawie przepisów poszczególnych państw i swoim zasięgiem co do zasady obejmuje terytorium jednego kraju, zaś rejestracja międzynarodowa to efekt porozumienia madryckiego, które daje możliwość uzyskania ochrony dla znaku towarowego we wszystkich państwach będących stronami tego aktu[5]Załucki I., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Oficyna 2008, s. 13.
Zgłoszenie winno zawierać określenie znaku towarowego oraz wskazywać towary, dla których znak jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie dotyczy tylko jednego znaku [6]Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej, art. 138 ust.2. W celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego do zgłoszenia znaku towarowego dołącza się regulamin znaku. Regulamin powinien określać sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczenia znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu.
Ważne jest, aby zgłaszający w celu skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa w zgłoszeniu znaku towarowego złożył stosowne oświadczenie oraz dołączył dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie lub wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem.
Do czasu wydania decyzji przez odpowiedni organ administracyjny zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony . Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych[7]ibidem, art. 142.
Zgłoszenie znaku towarowego Urząd Patentowy ogłasza po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Osoby trzecie mają możliwość zapoznania się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, od dnia ogłoszenia. Po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa wydawana jest decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Udzielenie prawa ochrony następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochronny, o którym mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków…[8]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń … Continue reading) . Wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy udziela prawa ochronnego. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Przypisy

Przypisy
1Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm
2ibidem, art. 120
3ibidem, art. 124
4ibidem, art. 129,131
5Załucki I., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Oficyna 2008, s. 13
6Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej, art. 138 ust.2
7ibidem, art. 142
8Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. 2001 Nr 90 poz. 1000z póź. zm.