Rejestracja Znaku Towarowego

Rejestracja Zamku Towarowego - Krok po Kroku

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa1.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania oraz melodia lub inny sygnał dźwiękowy2. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne3. Data pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego daje pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Pierwszeństwo, o którym mowa przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w umowach międzynarodowych . W celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą Urząd Patentowy na wniosek zgłaszającego znak towarowy wydaje dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego tzw. dowód pierwszeństwa.

Praw ochronnych nie udziela się na oznaczenia, które:
• nie mogą być znakiem towarowym;
• nie posiadają dostatecznych znamion odróżniających.
• których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
• które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
• które ze swojej istoty mogą wprowadzić odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru. 4

Istnieją dwa rodzaje rejestracji znaku towarowego: krajowa i międzynarodowa. Rejestracja krajowa odbywa się na podstawie przepisów poszczególnych państw i swoim zasięgiem co do zasady obejmuje terytorium jednego kraju, zaś rejestracja międzynarodowa to efekt porozumienia madryckiego, które daje możliwość uzyskania ochrony dla znaku towarowego we wszystkich państwach będących stronami tego aktu5.
Zgłoszenie winno zawierać określenie znaku towarowego oraz wskazywać towary, dla których znak jest przeznaczony. Jedno zgłoszenie dotyczy tylko jednego znaku 6. W celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego do zgłoszenia znaku towarowego dołącza się regulamin znaku. Regulamin powinien określać sposób używania znaku, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczenia znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu.
Ważne jest, aby zgłaszający w celu skorzystania z uprzedniego pierwszeństwa w zgłoszeniu znaku towarowego złożył stosowne oświadczenie oraz dołączył dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie lub wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem.
Do czasu wydania decyzji przez odpowiedni organ administracyjny zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których znak ten został zgłoszony . Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych7.
Zgłoszenie znaku towarowego Urząd Patentowy ogłasza po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Osoby trzecie mają możliwość zapoznania się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, od dnia ogłoszenia. Po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, czy są spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania prawa wydawana jest decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Udzielenie prawa ochrony następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochronny, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków...8) . Wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy udziela prawa ochronnego. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg.

Artykuł przygotowany przez prawnika z naszej Kancelarii w ramach specjalizacji z znaków towarowych

Bibliografia, Przypisy :
  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm[]
  2. ibidem, art. 120[]
  3. ibidem, art. 124[]
  4. ibidem, art. 129,131 []
  5. Załucki I., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Oficyna 2008, s. 13[]
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r.- Prawo własności przemysłowej, art. 138 ust.2[]
  7. ibidem, art. 142[]
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. U. 2001 Nr 90 poz. 1000z póź. zm.[]
logo adwokat Rzeszów kancelaria
Kancelaria Adwokacka Jakubowska-Zawada
Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada to renomowana firma prawnicza, świadcząca kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zespół doświadczonych adwokatów oferuje profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Dążąc do ochrony i realizacji interesów swoich Klientów, Kancelaria kieruje się wartościami takimi wartościami jak: profesjonalizm, skrupulatność i skuteczność.

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności