publikacje

Rozwiązanie Spółki Cywilnej

Spółki Cywilne należą do prostych rozwiązań, dotychczas często stosowanych, w celu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych przez dwóch lub więcej wspólników. Jeżeli przedsięwzięcie takie okazuje się funkcjonować z sukcesem i rozwija się, nasza Kancelaria Adwokacka doradza zmiany formy organizacyjnej na dostosowaną do skali biznesu: spółkę komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną lub rozwiązania hybrydowe łączące zalety […]

Zobacz wpis

Przekształcenie Indywidualnej Działalności Gospodarczej w Spółkę Jawną

Od indywidualnej działalności gospodarczej do spółki jawnej – czy to możliwe? Forma prowadzenia działalności gospodarczej to najpoważniejszy dylemat, przed którym stają osoby, chcące rozpocząć swój własny biznes. Osoby planujące pracę na własny rachunek najchętniej wybierają indywidualną działalność gospodarczą – ze względu na jej liczne plusy. Podstawowym jest prostota prowadzenia takiej działalności, pełna swoboda oraz, bardzo […]

Zobacz wpis

Indywidualna Działalność Gospodarcza – sprzedaż, darowizna, spadek

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych, najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności pod własnym nazwiskiem. Czy jednak jednoosobowa firma może zmienić właściciela? Z plusów przede wszystkim prostota – pod względem prawnym. Działalność indywidualna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie: koszty. Zazwyczaj nie wymaga ona dużych nakładów finansowych oraz ogromnego kapitału zakładowego. Dalej – […]

Zobacz wpis

Prawo Autorskie : prawa autorskie osobiste i majątkowe

Przedmiotem stosunków prawa autorskiego, podobnie jak i własności przemysłowej są utwory i inne dobra niematerialne. Jednakże w obu tych dziedzinach wyróżnia się ze względu na dominujący interes, jakiemu służy dane prawo podmiotowe, prawa majątkowe  a także prawa niemajątkowe.1 Prawa osobiste zostały "dostrzeżone" i ukształtowane w judykaturze francuskiej, odnoszą się do sfery pozaekonomicznych interesów twórcy, powiązanych […]

Zobacz wpis

Adwokat a Radca Prawny

Adwokat a Radca Prawny: czy stosunek pracy to jedyna różnica ? Spostrzeżenia ogólne W swym pierwotnym brzmieniu art. 1 ustawy o radcach prawnych określał zasady wykonywania tzw. obsługi prawnej przez radców oraz organizację ich samorządu. Radca prawny miał być dostosowanym do ustroju realnego socjalizmu prawnikiem wewnętrznym poszczególnych jednostek gospodarki uspołecznionej. Ustawa nawiązywała do uchwały nr […]

Zobacz wpis

Adwokat: status w Polsce i Niemczech

Intensywne relacje gospodarcze Polski i Niemiec oraz żywe kontakty między obywatelami obu krajów, skutkujące często koniecznością poszukiwania pomocy prawnej, wskazują na zasadność porównania regulacji dotyczących zawodu adwokata. W niniejszym tekście chcemy zwrócić uwagę na definicję adwokata wprowadzoną przez ustawodawstwo niemieckie oraz powiązaną z nią kwestią swobody reklamy w porównaniu do rozwiązań polskich. Zasadniczy dla poruszonej […]

Zobacz wpis

Rzecznik Patentowy: specyfika zawodu

Status rzecznika patentowego Podobnie jak zawód adwokata, zawód rzecznika patentowego należy do zawodów o szczególnej regulacji ustawowej. Samorząd rzecznikowski, podobnie jak adwokacki, stanowi korporację prawa publicznego, czuwającą na prawidłowym wykonywaniem zawodu. Ustawa o rzecznikach patentowych wprowadziła ochronę prawną tytułu zawodowego rzecznika. Ponadto, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, rzecznik korzysta z ochrony prawnej przysługującej adwokatowi. […]

Zobacz wpis
Ile kosztuje rozwód, koszty sprawy rozwodowej - jakubowskazawada.com

Ile kosztuje rozwód? Koszty sprawy rozwodowej

Rodzaje kosztów sprawy rozwodowej Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód należy uwzględnić związane z przedmiotowym postępowaniem koszty, na które składają się: Skuteczne wniesienie pozwu rozwodowego uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Sądu znakami opłaty sądowej lub przelewem na właściwy rachunek bankowy […]

Zobacz wpis
Publikacja - Prawo Pracy - jakubowskazawada.com

Ochrona Pracodawcy przed nadużywaniem prawa ochrony kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa

Rozwiązanie umowy o pracę a ciąża „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”1 Ta Konstytucyjna zasada powinna znaleźć swoje odniesienie we wszystkich gałęziach prawa, również prawo pracy w Dziale 8 Kodeksu Pracy 2) przyznaje dodatkowe uprawnienia związane z rodzicielstwem, które „...mają istotne znaczenie nie […]

Zobacz wpis
Znak Towarowy, Prawa Autorskie, Patent - Adwokat

Rejestracja Znaku Towarowego

Rejestracja Zamku Towarowego - Krok po Kroku Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa1. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania oraz melodia lub inny […]

Zobacz wpis
Publikacja - sprostowanie - jakubowskazawada.com

Sprostowanie

Co to jest sprostowanie ? Podstawową funkcją sprostowania prasowego jest umożliwienie zainteresowanemu przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Zgodnie z obowiązującym prawem prasowym redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej bądź nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Publikacja sprostowana prasowego odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby […]

Zobacz wpis
Znak Towarowy, Prawa Autorskie, Patent - Adwokat

Ochrona Znaku Towarowego

Charakterystyka ochrony znaku towarowego Ochrona znaku towarowego dzięki rejestracji rozciąga się na całe terytorium kraju członkowskiego, chyba że przepisy stanowią inaczej. Ochrona,  ma charakter terytorialnie ograniczony do terytorium państwa, które udziela ochrony. Zasada terytorialności nie stoi jednak na przeszkodzie w uzyskaniu ochrony dla terenu całej Wspólnoty Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 40/94 o znaku towarowym […]

Zobacz wpis
Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności