Prawo Medyczne
Obsługa Podmiotów Leczniczych
Prawo Medyczne
Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prawo Medyczne
Obsługa Podmiotów Leczniczych

Prawo medyczne to jedna z dziedzin prawa, która w sposób wielopłaszczyznowy wpływa na codzienność prawną zarówno osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Rozbudowane regulacje prawne, interdyscyplinarność przedmiotu oraz ważkość tematu jakim jest zdrowie i życie ludzkie, przestrzeganie prawa pacjenta, organizacja opieki zdrowotnej i odpowiedzialność lekarzy, czynią niezbędnym roztoczenie nad podmiotami leczniczymi oraz nad pacjentami szczególnej opieki prawnej, uwzględniającej aspekty prawne, etyczne i funkcjonalne.

Obsługa Podmiotów Leczniczych

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada zapewnia profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie prawa medycznego, obsługę podmiotów leczniczych działających w publicznym i prywatnym systemie opieki zdrowotnej oraz reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne na wszelkich płaszczyznach ich aktywności.

W związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na rynku usług medycznych, Kancelaria w głównej mierze koncentruje swoje działania na tworzeniu dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, bezpiecznych i funkcjonalnych procedur prawnych, w szczególności:

 1. przygotowanie dokumentów założycielskich podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich,
 2. przekształcanie, restrukturyzacja oraz likwidacja podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich,
 3. rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 4. przygotowanie podstawowych dokumentów wymaganych dla prowadzenia podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich,
 5. przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością podmiotu leczniczego i indywidualnych praktyk lekarskich, w tym przygotowanie wzorców umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umów podwykonawstwa – zarówno od strony zlecającego jak i podwykonawcy, umów serwisowych sprzętu medycznego i dostaw materiałów medycznych,
 6. prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz ochrony danych osobowych pacjentów,
 7. wsparcie prawne podmiotów leczniczych przy procesie kontraktowania usług medycznych, udział w negocjacjach, prowadzenie postępowania odwoławczego przed właściwym Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 8. wsparcie prawne i reprezentowanie podmiotów leczniczych w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na etapie procedury przetargowej/konkursowej oraz na etapie procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz właściwymi sądami,
 9. sporządzanie, analiza i negocjowanie umów oraz kontraktów, w tym o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kooperacyjnych, ubezpieczeniowych, dotyczących badań klinicznych,
 10. reprezentowanie przy dokonywaniu zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych,
 11. reprezentowanie w sprawach związanych z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt leczniczy lub wyrób medyczny,
 12. reprezentowanie podmiotów leczniczych oraz lekarzy w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 13. obrona podmiotów leczniczych i lekarzy w postępowaniach związanych ze zdarzeniem medycznym i tzw. błędem medycznym przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,

Audyt Podmiotów Leczniczych

W ramach stałej obsługi prawnej jak i w przypadkach jednostkowych zleceń Kancelaria Adwokacka przeprowadza Audyt Prawny i Audyt Compliance podmiotów i spółek prowadzących działalność leczniczą, w ramach których dokonuje weryfikacji wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem tego typu działalności, w tym w szczególności:

 1. dokumentacji dotyczącej tworzenia, rejestrowania i funkcjonowania podmiotów,
 2. dokumentacji poświadczającej spełnianie szczególnych wymogów nałożonych przez ustawy oraz rozporządzenia,
 3. zagadnienia administracyjne związane ze specyfiką działalności podmiotu leczniczego,
 4. umowy o świadczenie usług opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z podwykonawcami,
 5. dokumentacji pracowniczej, w tym potwierdzającej kwalifikacje personelu.

Problematyka Praw Pacjenta

Naruszenia praw pacjentów są zwykle punktem wyjścia do spraw związanych z ochroną dóbr osobistych, z powstaniem szkody na osobie, wyrządzeniem krzywdy czy nawet rodzących odpowiedzialność karną. Sprawy pacjentów wymagają szczególnej optyki, doświadczenia oraz wiedzy, w szczególności wiedzy medycznej, która pozwala na rzeczywistą i efektywną reprezentację przed Rzecznikiem Praw Pacjenta, Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, sądami cywilnymi i karnymi.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada reprezentuje zarówno podmioty lecznicze i jak i poszkodowanych pacjentów w postępowaniach odpowiedzialności zawodowej, w postępowaniach przedsądowych, karnym przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym, w szczególności poprzez:

 1. analiza dokumentacji medycznej pod kątem zaistnienia tzw. błędu lekarskie,
 2. prowadzenie negocjacji i mediacji w sprawach dochodzenia roszczeń od podmiotów leczniczych,
 3. występowanie w sprawach o ustalenie zdarzenia medycznego do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 4. występowanie w sprawach o przeprowadzenie postępowania przez Rzecznika Praw Pacjenta,
 5. przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentacja przed organami ściągania w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem w postępowaniu karnym,
 6. przygotowanie pozwu o zapłatę i reprezentacja przed sądem w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.