Specjalizacje
Specjalizacje
Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe

                  Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat Joannę Jakubowską – Zawadę zapewnia pomoc prawną również w dziedzinie prawa spadkowego, które jako jedna z gałęzi prawa cywilnego, obejmuje szeroko rozumiane prawa i obowiązki związane ze śmiercią ich właściciela. Zakres wsparcia prawnego Kancelarii skierowany jest nie tylko do osób, które
w pewny i bezpieczny sposób chcą rozporządzić posiadanym majątkiem na wypadek śmierci, ale także do osób uprawnionych, które chcą dochodzić swoich praw – zarówno na drodze pozasądowej jak i w trakcie postępowania sądowego.

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy przy prowadzeniu praw z zakresu prawa spadkowego w szczególności takich jak:

Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

Spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną bądź kilka osób (spadkobierców). Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, którą jest chwila śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać zarówno z testamentu (dziedziczenie testamentowe), jak i ustawy (dziedziczenie ustawowe). Kancelaria udziela fachowej pomocy w poszczególnych etapach postępowania spadkowego: postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku oraz przeprowadzeniu działu spadku w przypadku, gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch. Kancelaria prowadzi czynności
w imieniu osoby zainteresowanej, które pozwolą na sporządzenie i uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia bądź przeprowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, a następnie doprowadzą do faktycznego podziału i rozliczenia masy spadkowej poprzez dokonanie działu spadku.

Zakres działania Kancelarii obejmuje pomoc zarówno w sytuacji, gdy spadkobiercy mogą zgodnie porozumieć się co do podziału spadku, ale także jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia. W pierwszym przypadku Kancelaria oferuje pomoc przy dokonaniu czynności, które doprowadzą do umownego działu spadku w formie umowy, natomiast w drugiej sytuacji Kancelaria zapewnia reprezentację spadkobierców podczas trwania postępowania sądowego.

Przyjęcie spadku / Odrzucenie spadku

Poprzez przyjęcie spadku spadkobierca wyraża zgodę na nabycie wszystkich praw
i obowiązków związanych z otrzymanym spadkiem. Przyjęcie spadku następuje poprzez złożenie oświadczenia woli przed sądem albo przez notariuszem. Spadek można przyjąć wprost bądź z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca będzie odpowiadał za całość długów spadkowych pozostawionych przez spadkodawcę. Przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza oznacza natomiast, że odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe istnieje, lecz zostanie ograniczona do wartości aktywów spadku. Spadkobierca może podjąć także decyzję o złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku, która pozwoli uniknąć długów spadkodawcy bądź pomoże w przekazaniu swojego udziału
w spadku innemu spadkodawcy. Kancelaria udzieli we wskazanym powyżej zakresie specjalistycznej pomocy, która pozwoli na podjęcie najbardziej korzystnej decyzji.

Roszczenia z tytułu zachowku

Zachowek jest uprawnieniem mającym na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy, do których zaliczamy: dzieci (wnuki, prawnuki itd.), małżonka oraz rodziców. Uprawnienie do zachowku przysługuje tylko tym osobom, które w danym przypadku dziedziczyłyby z ustawy po spadkodawcy i polega na dochodzeniu od spadkobierców powołanych do dziedziczenia określonej sumy pieniężnej. Wysokość zachowku zawsze jest określona poprzez sumę pieniężną, która zależy od wartości spadku, wielkości udziału pieniężnego, a także od tego, czy uprawniony jest osobą małoletnią bądź jest trwale niezdolny do pracy. Kancelaria świadczy pomoc najbliższym członkom rodziny zmarłego poprzez przygotowanie oraz prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sprawami o zachowek wobec osób powołanych do dziedziczenia.

Dziedziczenie ustawowe / Testament / Wydziedziczenie

Obowiązujące przepisy prawa wskazują, że podstawami dziedziczenia jest ustawa bądź testament. Dziedziczenie na podstawie ustawy nazywane jest dziedziczeniem ustawowym
i występuje w sytuacji braku sporządzenia testamentu, który skutkować będzie podziałem naszego majątku zgodnie z ustawą – według kategorii i kolejności w niej określonej.

Sporządzenie testamentu pozwala natomiast na odzwierciedlenie naszej woli i podjęcie decyzji w przedmiocie tego, co ma się stać z naszym majątkiem po śmierci. Podejmując decyzję
o sporządzeniu testamentu należy pamiętać, iż ma on pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Ważną kwestią jest to, że testament może zostać sporządzony jedynie osobiście, przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych i może zawierać rozrządzenia tylko tej jednej osoby.

Dodatkowo testator w zakresie sporządzonego testamentu może dokonać tzw. wydziedziczenia. Wydziedziczenie polega na pozbawienia osoby uprawnionej możliwości bycia spadkobiercą oraz prawa do otrzymania zachowku. Należy jednak pamiętać, że nie można wydziedziczyć osoby bez ważnego powodu – warto także wspomnieć, iż warunki wydziedziczenia zostały szczegółowo unormowane przez obowiązujące przepisy prawne.

Nasza Kancelaria po konsultacji z klientem świadczy usługi związane zarówno
z doradztwem w przedmiocie wyboru odpowiedniej formy sporządzenia testamentu, ale także przekazuje istotne wskazówki, który w dokładny i prosty sposób pozwolą jak najpełniej odzwierciedlić wolę spadkodawcy. Dodatkowo pomagamy w przeprowadzeniu postępowania spadkowego – zarówno przed sądem jak i notariuszem.