Specjalizacje
Specjalizacje
Windykacja Należnosci

Windykacja Należności

Kolejnym z zagadnień, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej
– Zawady jest windykacja należności. Windykacja należności obejmuje szereg usług, które wykształciły się na bazie dotychczasowej współpracy Kancelarii Adwokackiej z podmiotami gospodarczymi w związku z koniecznością podjęcia odpowiednich kroków przeciwko nieuczciwym działaniom kontrahentów. Jak wskazuje praktyka – przeterminowane należności to problem ogromnej grupy przedsiębiorców, którzy zdają się bezradni chcąc utrzymać dobre relacje z niepłacącym kontrahentem. Akceptowanie takich zachowań bardzo często prowadzi do powstawania zadłużeń i strat po stronie uprawnionych podmiotów.

Nasza Kancelaria pomoże Państwu podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemów z nieuczciwymi kontrahentami. Kancelaria zapełnia obsługę prawną zarówno
z zakresu windykacji polubownej / przesądowej, jak i postępowań sądowych i związanych
z odzyskiwaniem należności, a w późniejszym etapie również windykacji egzekucyjnej.

Windykacja polubowna / pozasądowa

Pierwszym etapem windykacji należności jest postępowanie polubowne, które ma na celu nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sprawy poprzez zmotywowanie dłużnika do uiszczenia zaległej należności wynikającej przede wszystkim
z zawartej między stronami umowy. Jest to etap, którego nie można pominąć, ponieważ
w przypadku konieczności wniesienia powództwa wierzyciel będzie musiał udokumentować próbę polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Windykacja polubowna pozwala uniknąć postępowania sądowego i jest korzystna zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika – nie naraża stron na powstanie dodatkowych kosztów w postaci kosztów postępowania oraz pozwoli uniknąć dłużnikowi wielu negatywnych konsekwencji związanych z zainicjowaniem postępowania przed sądem. Wspomnieć należy,
że im wcześniej rozpoczniemy proces windykacji tym bardziej wzrastają nasze szanse na szybkie odzyskanie należnych nam środków i zakończenie postępowania windykacyjnego jeszcze na etapie polubownym. W przypadku chęci polubownego załatwienia sprawy ze strony dłużnika, windykacja polubowna pozwala na wyjaśnienie przyczyn nieuregulowania zaległej należności i jednocześnie ustalenie warunków spłaty – dłużnik może wnioskować o rozłożenie należności na raty, o przedłużenie terminu spłat a także wstrzymanie naliczania odsetek. Należy jednak pamiętać, że wierzyciel nie ma obowiązku przystać na wszystkie propozycje przedstawione przez stronę zadłużoną.

Windykacja sądowa / egzekucyjna

Jednakże czasami wszystkie pozasądowe metody windykacji zostają wyczerpane z uwagi na brak chęci dłużnika do polubownego rozwiązania zaistniałego między stronami sporu.
W takiej sytuacji powstaje konieczność wytoczenia powództwa przed właściwy sąd. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną i pełną obsługę w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do wniesienia przedmiotowego powództwa, a w późniejszym etapie również dokumentów, które pozwolą na zainicjowanie postępowania egzekucyjnego u wskazanego komornika a skierowanego przeciwko dłużnikowi. Zaznaczyć należy, że windykacja egzekucyjna jest opcją najbardziej kosztowną dla dłużnika, gdyż poza spłatą wierzytelności dłużnik zostanie zobowiązany także do pokrycia zarówno kosztów procesu, jak i kosztów postępowania egzekucyjnego.

Nie sposób nie zauważyć, że windykacja należności jest procesem, który wymaga kompleksowego działania. Proces windykacji powinien zostać przeprowadzony w sposób przemyślany i precyzyjny, który pozwoli na szybkie i pełne odzyskanie należności. Zadaniem naszej Kancelarii jest przede wszystkim profesjonalna pomoc podmiotom gospodarczym, która pozwoli na odzyskanie należności od nieuczciwych kontrahentów, m.in. poprzez:

  • Usługi prewencyjne (pieczęć prewencyjną, monity);
  • Windykację polubowną / windykację przedsądową;
  • Windykację masową;
  • Windykację sądową – obejmującą uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego, a następnie oparzenie go tytułem wykonawczym w tzw. klauzulę wykonalności;
  • Pomoc i wsparcie przy czynnościach związanych z egzekucją należności – obejmującą m.in. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji oraz nadzór prowadzonej egzekucji;
  • Pomoc prawną i wsparcie przy sprawach przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom
    z zakresu Prawa karnego gospodarczego.