Audyt Prawny i Compliance

Audyt prawny – czym jest i dlaczego jest potrzebny

Audyt prawny, zwany legal due diligence, polega na kompleksowej rewizji i analizie bieżącego stanu prawnego podmiotów (spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, spółek cywilnych, start-up’ów) lub wybranego zagadnienia (przykładowo nieruchomości, aktywów, inwestycji), których celem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk prawnych, które mogą wpłynąć zarówno na prowadzone negocjacje jak i realizację inwestycji. Audyt pozwala na zdobycie wiedzy i prezentację informacji w przedmiocie:

 • działalności podmiotu, 
 • rentowności podmiotu i prowadzonych inwestycjach, 
 • umów handlowych,
 • tytułów prawnych do nieruchomości i innego majątku, 
 • kwestii pracowniczych i zasobów ludzkich, 
 • znaków towarowych, licencji, koncesji,
 • praw autorskich, 
 • zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • obciążeń związanych z udzielonymi zabezpieczeniami, w tym w formie gwarancji lub weksli,
 • posiadanych decyzji administracyjnych,
 • realizacji udzielonych zamówień publicznych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • prowadzonych sporów sądowych i postępowań administracyjnych.

Audyt prawny to narzędzie, które służy poprawie bezpieczeństwa prowadzenia działalności praz zmniejsza ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością. Proponowany jest w szczególności przed dokonaniem takich transakcji jak zakup przedsiębiorstwa, fuzje, przejęcia, przekształcenia, zbycia lub nabycia akcji czy udziałów w spółkach prawa handlowego, zakup nieruchomości, podwyższenie kapitału, tworzenie nowej polityki rozwoju, zmiana przedmiotu działalności, planowe objęcie nowych funkcji w organach spółki, zmiana kadry zarządzającej.

Efektem przeprowadzonego audytu prawnego jest przygotowany przez naszego adwokata raport, w którym przedstawione są dostrzeżone nieprawidłowości zakwalifikowane według stopnia związanego z nimi ryzyka oraz proponowane metody eliminacji nieprawidłowości. 

Audyt Compliance

Współczesne podmioty gospodarcze potrzebują narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka, jakie zawsze związane jest z podejmowaniem decyzji biznesowych. Compliance to zespół procedur i systemów, których zadaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnego z wymogami prawnymi, a także zapobieganie wystąpienia ryzyka natury prawnej, minimalizowanie ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi.

Jako zjawiska zagrażające Compliance w firmie wymienia się:

 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych,
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT,
 • korupcja,
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
 • naruszenia praw pracowniczych lub praw człowieka,
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska,
 • naruszanie regulacji o ochronie danych osobowych,
 • naruszanie regulacji dotyczących informacji poufnych,
 • konflikt interesów,
 • niewłaściwe zabezpieczenia majątku spółki.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada, w ramach specjalizacji z obszaru obsługi prawnej firm, świadczy usługi przeprowadzenia Audytu Compliance jako kompleksowego badania mającego na celu określenie na jakim poziomie badany podmiot spełnia wymogi zgodności oraz przygotowuje zalecenia i propozycję rozwiązań dostosowaną do specyfiki prowadzonego biznesu, skali wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności oraz funkcjonujących już mechanizmów ograniczających wystąpienie ryzyka braku zgodności.

Audyt Compliance - Krok po kroku

Kompleksowe badanie prawne pozwalające na identyfikację ryzyk w poszczególnych obszarach, składa się z następujących elementów:

1. Zakres Audytu Prawnego

Badanie regulacji wewnętrznych i ocena ich prawidłowości, w tym dokumentacji transakcyjnej;
Prawo spółek, w tym analiza procedur wewnętrznych i zasad funkcjonowania organów spółki, opracowanie i zmiana regulaminów oraz umów;
Ochrona konkurencji i konsumenta, w tym w szczególności wypracowanie i wdrożenie procedur w zakresie kontaktu z kontrahentem w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszenia prawa;
Prawo pracy, w tym przestrzeganie przez pracodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem analizy prawidłowości umów o pracę, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania;

2. Sporządzenie Raportu

Opracowanie szczegółowego raportu wskazującego poziomy ryzyka w wybranych obszarach, wraz z propozycjami rozwiązania i krokami prawnymi jakie należy podjąć w celu eliminacji lub ograniczenia tych ryzyk,

3. Sporządzenie Zaleceń i Rekomendacji

opracowanie zaleceń i rekomendacji, które zakładają maksymalne efekty przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń finansowych i organizacyjnych.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności