Prawo Konkurencji

Prawo Konkurencji i Ochrona Konkurencji

Prawo ochrony konkurencji, a zwłaszcza prawo antymonopolowe wiąże się nierozerwalnie z takimi pojęciami jak wolność gospodarcza i wolny rynek. Wolność gospodarcza zakłada samodzielność działania przedsiębiorców. Wolny rynek natomiast to całość zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą pomiędzy samodzielnie działającymi przedsiębiorcami i tym samym podlega ciągłym transformacjom. Obie wartości, wolność gospodarcza i wolny rynek wymagają ciągłej ochrony przed zagrożeniami, z których najpoważniejsze stanowią porozumienia antykonkurencyjne oraz przypadki nadużywania silnej pozycji rynkowej przez podmioty ją posiadające. Zadaniem naszej Kancelarii Adwokackiej w tym zakresie jest ochrona podmiotów gospodarczych, przed nadużyciami występującymi na rynku, polegającymi na uszczupleniu wolności gospodarczej jednych przedsiębiorców przez inne podmioty, w szczególności:

 • Analiza systemów dystrybucji pod kątem ich zgodności z regulacjami antymonopolowymi
 • Opracowywanie zgłoszeń koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i i Konsumentów
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu porozumień naruszających konkurencję.
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej.

Czyny Nieuczciwej Konkurencji, a rola Kancelarii Adwokackiej

Prawo Ochrony Konkurencji jest szeroką gałęzią prawa, która obejmuje również zagadnienia związane z działaniami noszącymi znamiona Czynów Nieuczciwej Konkurencji. Zadaniem naszych adwokatów w tym zakresie jest obrona interesów przedsiębiorców przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 • Stosowanie oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadzającego w błąd potencjalnych klientów,
 • Stosowanie fałszywego, oszukańczego lub wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług,
 • Dokonanie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • Naśladownictwo produktów,
 • Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • Utrudnianie dostępu do rynku,
 • Stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
 • Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są sankcje za naruszanie przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji?

Sankcje mają na celu zapobieganie nieuczciwej konkurencji i ochronę przedsiębiorstw przed szkodliwymi skutkami takich działań. Sankcjami za czyny nieuczciwej konkurencji mogą być:
- Kary finansowe: Przedsiębiorcy mogą zostać ukarani grzywną, która zazwyczaj zależy od rodzaju naruszenia i wielkości przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach kary mogą wynosić nawet kilka milionów złotych.
- Nakaz zaprzestania naruszenia: Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zaprzestania określonych działań, które są uznane za nieuczciwą konkurencję.
- Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej: Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zaniechania określonych działań przez określony czas, co może ograniczyć jego działalność gospodarczą.
- Usunięcie skutków naruszenia: Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do usunięcia skutków naruszenia, takich jak usunięcie nieprawdziwych reklam lub usunięcie fałszywych oznaczeń produktów.
- Zmiana formy prowadzenia działalności: W niektórych przypadkach przedsiębiorca może zostać zobowiązany do zmiany formy prowadzenia działalności, np. do zmiany nazwy firmy lub logotypu.
- Postępowanie karnoskarbowe: W niektórych przypadkach naruszenie przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji może być karalne i prowadzić do postępowania karnoskarbowego.

Jak można się bronić przed nieuczciwą konkurencją?

Przedsiębiorcy mogą podejmować szereg czynności, aby zapobiegać i zabezpieczyć się przed szkodliwymi działaniami stanowiącymi czyny nieuczciwej konkurencji, a należą do nich:
- Rejestracja znaków towarowych może chronić przedsiębiorstwo przed nieuczciwą konkurencją poprzez zapewnienie dodatkowej ochrony prawnej  przed korzystaniem przez inne podmioty z podobnych oznaczeń towarów i usług;
- Stosowania odpowiednich umów: Przedsiębiorstwa mogą chronić swoje interesy przed nieuczciwą konkurencją poprzez zawieranie umów z partnerami handlowymi, w których zapisane są klauzule dotyczące zakazu konkurencji, a w szczególności definiujące co zostanie uznane za działania konkurencyjne i jakie sankcje za to grożą w przypadku podjęcia takich działań;
- Składanie skarg, doniesień i pozywanie: Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać nieprawidłowości związane z nieuczciwą konkurencją organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, a także prowadzić postępowania sądowe przeciwko podmiotom oskarżanym o czyny nieuczciwej konkurencji
- Prowadzenie szkoleń: Szkolenia dla pracowników i partnerów handlowych w zakresie etyki biznesowej i zasad fair play, również z udziałem obsługujących przedsiębiorstwo adwokatów, mogą pomóc w zapobieganiu nieuczciwej konkurencji.

Jakie są różnice między nieuczciwą konkurencją a prawem własności intelektualnej?

Nieuczciwa konkurencja i prawa własności intelektualnej to dwa odrębne pojęcia, jednak często nakładają się na siebie w praktyce biznesowej. Poniżej przedstawiamy główne różnice:
- Charakter Prawny: Nieuczciwa konkurencja odnosi się do działań podejmowanych przez przedsiębiorców, które naruszają zasady uczciwej konkurencji na rynku, natomiast prawa własności intelektualnej odnoszą się do praw, które przysługują autorom i właścicielom zarejestrowanych wynalazków, znaków towarowych, patentów, praw autorskich itp.
- Podstawa Ochrony Prawnej: Nieuczciwa konkurencja jest chroniona przez ustawy dotyczące prawa konkurencji i konsumenta, natomiast prawa własności intelektualnej są chronione przez odrębne ustawy regulujące kwestie prawne związane z własnością intelektualną.
- Przedmiot Ochrony Prawnej: W przypadku nieuczciwej konkurencji przedmiotem ochrony są interesy przedsiębiorców(konkurentów), natomiast w przypadku praw własności intelektualnej przedmiotem ochrony są konkretne wynalazki, projekty, oznaczenia towarów.
- Kary: Naruszenie zasad nieuczciwej konkurencji może skutkować grzywną, nakazem zaprzestania działań lub innymi sankcjami przewidzianymi przez prawo ochrony konkurencji. Naruszenie praw własności intelektualnej może skutkować sankcjami cywilnymi (np. nakazem zaprzestania naruszeń, odszkodowaniem) lub karnymi (np. grzywną, karą pozbawienia wolności).

Nieuczciwa konkurencja nie jest przyznawana ani rejestrowana, a jej występowanie określane jest na podstawie okoliczności konkretnej sytuacji na rynku. Prawa własności intelektualnej są przyznawane i chronione na podstawie rejestracji lub udowodnienia praw własności intelektualnej.

Czy reklamowanie swoich produktów jako lepszych niż konkurencja jest uznawane za nieuczciwą konkurencję?

Reklamowanie swoich produktów lub usług jako lepszych niż konkurencja nie jest zasadniczo uznawane za czyn nieuczciwej konkurencji, o ile reklamy te są prawdziwe i nie wprowadzają konsumentów w błąd. Zasada ta wynika z zasady wolnej konkurencji, która umożliwia przedsiębiorcom konkurowanie ze sobą w oparciu o jakość oferowanych przez nich produktów lub usług.
Jednakże, jeśli reklamy zawierają fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, mogą one zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Przykładem może być reklama produktu, która zawiera fałszywe informacje na temat jakości produktu konkurencji lub sugeruje, że produkt konkurencji jest niebezpieczny lub nieskuteczny.
Zawsze warto kierować się zasadami uczciwej konkurencji i unikać wprowadzania konsumentów w błąd.

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Pomożemy Ci! 
+48 178 886 009
Godz. otwarcia: pon.-pt. 8:00 – 19:00

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I Kancelaria Adwokacka

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności