Specjalizacje
Specjalizacje
Audyt Prawny i Compliance

Audyt Prawny i Compliance

Audyt prawny – czym jest i dlaczego jest potrzebny

Audyt prawny, zwany legal due diligence, polega na kompleksowej rewizji i analizie bieżącego stanu prawnego podmiotów (spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, spółek cywilnych, start-up’ów) lub wybranego zagadnienia (przekładowo nieruchomości, aktywów, inwestycji), których celem jest identyfikacja potencjalnych ryzyk prawnych, które mogą wpłynąć zarówno na prowadzone negocjacje jak i realizację inwestycji. Audyt pozwala na zdobycie wiedzy i prezentację informacji w przedmiocie:

 1. działalności podmiotu,
 2. rentowności podmiotu i prowadzonych inwestycjach,
 3. umów handlowych,
 4. tytułów prawnych do nieruchomości i innego majątku,
 5. kwestii pracowniczych i zasobów ludzkich,
 6. znaków towarowych, licencji, koncesji,
 7. praw autorskich,
 8. zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 9. obciążeń związanych z udzielonymi zabezpieczeniami, w tym w formie gwarancji lub weksli,
 10. posiadanych decyzji administracyjnych,
 11. realizacji udzielonych zamówień publicznych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 12. prowadzonych sporów sądowych i postępowań administracyjnych.

Audyt prawny to narzędzie, które służy poprawie bezpieczeństwa prowadzenia działalności praz zmniejsza ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością. Proponowany jest w szczególności przed dokonaniem takich transakcji jak zakup przedsiębiorstwa, fuzje, przejęcia, przekształcenia, zbycia lub nabycia akcji czy udziałów w spółkach prawa handlowego, zakup nieruchomości, podwyższenie kapitału, tworzenie nowej polityki rozwoju, zmiana przedmiotu działalności, planowe objęcie nowych funkcji w organach spółki, zmiana kadry zarządzającej.

Efektem przeprowadzonego audytu prawnego jest przygotowany przez Kancelarię raport, w którym przedstawione są dostrzeżone nieprawidłowości zakwalifikowane według stopnia związanego z nimi ryzyka oraz proponowane metody eliminacji nieprawidłowości.

Audyt Compliance

Współczesne podmioty gospodarcze potrzebują narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka, jakie zawsze związane jest z podejmowaniem decyzji biznesowych. Compliance to zespół procedur i systemów, których zadaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnego z wymogami prawnymi, a także zapobieganie wystąpienia ryzyka natury prawnej, minimalizowanie ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi.

Jako zjawiska zagrażające Compliance w firmie wymienia się:

 1. uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 2. nieprzestrzeganie przepisów podatkowych,
 3. brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT,
 4. korupcja,
 5. stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
 6. naruszenia praw pracowniczych lub praw człowieka,
 7. nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska,
 8. naruszanie regulacji o ochronie danych osobowych,
 9. naruszanie regulacji dotyczących informacji poufnych,
 10. konflikt interesów,
 11. niewłaściwe zabezpieczenia majątku spółki.

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada świadczy usługi przeprowadzenia Audytu Compliance jako kompleksowego badania mającego na celu określenie na jakim poziomie badany podmiot spełnia wymogi zgodności oraz przygotowuje zalecenia i propozycję rozwiązań dostosowaną do specyfiki prowadzonego biznesu, skali wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności oraz funkcjonujących już mechanizmów ograniczających wystąpienie ryzyka braku zgodności.

W ramach Audytu Compliance Kancelaria wykonuje:

 1. kompleksowe badanie prawne pozwalające na identyfikację ryzyk w poszczególnych obszarach:
 2. badanie regulacji wewnętrznych i ocena ich prawidłowości, w tym dokumentacji transakcyjnej,
 3. prawo spółek, w tym analiza procedur wewnętrznych i zasad funkcjonowania organów spółki, opracowanie i zmiana regulaminów oraz umów,
 4. ochrona konkurencji i konsumenta, w tym w szczególności wypracowanie i wdrożenie procedur w zakresie kontaktu z kontrahentem w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka wystąpienia naruszenia prawa,
 5. prawo pracy, w tym przestrzeganie przez pracodawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa, z uwzględnieniem analizy prawidłowości umów o pracę, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
 6. opracowanie szczegółowego raportu wskazującego poziomy ryzyka w wybranych obszarach, wraz z propozycjami rozwiązania i krokami prawnymi jakie należy podjąć w celu eliminacji lub ograniczenia tych ryzyk,
 7. opracowanie zaleceń i rekomendacji, które zakładają maksymalne efekty przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń finansowych i organizacyjnych.