Specjalizacje
Specjalizacje
Prawo Konkurencji

Prawo Konkurencji

Prawo ochrony konkurencji, a zwłaszcza prawo antymonopolowe wiąże się nierozerwalnie z takimi pojęciami jak wolność gospodarcza i wolny rynek. Wolność gospodarcza zakłada samodzielność działania przedsiębiorców. Wolny rynek natomiast to całość zdarzeń gospodarczych jakie zachodzą pomiędzy samodzielnie działającymi przedsiębiorcami i tym samym podlega ciągłym transformacjom. Obie wartości, wolność gospodarcza i wolny rynek wymagają ciągłej ochrony przed zagrożeniami, z których najpoważniejsze stanowią porozumienia antykonkurencyjne oraz przypadki nadużywania silnej pozycji rynkowej przez podmioty ją posiadające. Zadaniem naszej Kancelarii w tym zakresie jest ochrona podmiotów gospodarczych, przed nadużyciami występującymi na rynku, polegającymi na uszczupleniu wolności gospodarczej jednych przedsiębiorców przez inne podmioty, w szczególności:

 • Analiza systemów dystrybucji pod kątem ich zgodności z regulacjami antymonopolowymi
 • Opracowywanie zgłoszeń koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i i Konsumentów
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu porozumień naruszających konkurencję.
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej.

Prawo Ochrony Konkurencji jest szeroką gałęzią prawa, która obejmuje również zagadnienia związane z działaniami noszącymi znamiona Czynów Nieuczciwej Konkurencji. Zadaniem Kancelarii w tym zakresie jest obrona interesów przedsiębiorców przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:

 • Stosowanie oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadzającego w błąd potencjalnych klientów,
 • Stosowanie fałszywego, oszukańczego lub wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług,
 • Dokonanie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • Naśladownictwo produktów,
 • Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • Utrudnianie dostępu do rynku,
 • Stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy,
 • Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.