Prawo Nieruchomości
Prawo Nieruchomości

Prawo Nieruchomości

Obecnie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania transakcjami związanymi
z zakupem czy sprzedażą nieruchomości. Coraz więcej osób decyduje się na ich zakup bądź sprzedaż, co prowadzi do powstania wielu nowych zagadnień związanych z wskazaną dziedziną prawa. Dynamiczny rozwój tematyki niejednokrotnie powoduje liczne zawiłości prawne, przy których niezbędna jest pomoc profesjonalisty.

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady zapewnia pełną pomoc prawną również w sprawach związanych z nieruchomościami. Wsparcie merytoryczne połączone z doświadczeniem i skutecznym działaniem gwarantują klientowi prowadzenie zleconych spraw z największą starannością i rzetelnością.

Działalność naszej Kancelarii koncentruje się w szczególności na takich zagadnieniach jak:

Audyt i badanie stanu prawnego nieruchomości | Due diligence nieruchomości

Wartości posiadanych nieruchomości bardzo często stanowią przeważający udział
w składnikach ogółu majątku, dlatego też podjęcie wszelkich decyzji związanych
z nieruchomościami budzi niepokój i stwarza wiele wątpliwości. W takiej sytuacji kluczowym jest dokładne zbadanie stanu prawnego nieruchomości.

Nasza Kancelaria przeprowadza szczegółowy audyt prawny, zwany legal due diligence, który polega na kompleksowej analizie stanu prawnego wskazanej nieruchomości. Audyt prawny ma na celu zminimalizować ryzyko związane z transakcją zakupu / sprzedaży nieruchomości. Przeprowadzenie przez Kancelarię audytu prawnego skutkuje przygotowaniem raportu, w którym zostaną przedstawione dostrzeżone nieprawidłowości oraz metody ich likwidacji. Nasz zespół wskaże także propozycję dalszego postępowania, które będzie skuteczne i zarazem bezpieczne.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości | Służebność przesyłu

Własność nieruchomości podlega na bazie obowiązujących przepisów prawa ochronie – konstytucyjnej jak i ustawowej. Wskazać należy, iż każdy, kto znajduje się w posiadaniu całości lub części nieruchomość bez zgody właściciela, wiedzą o tym, że nie jest jej właścicielem, jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, zobowiązany jest również do zwrotu pobranych pożytków (uzyskanych korzyści z nieruchomości).

Po wykonaniu audytu prawnego, nasza Kancelaria dokonuje oceny całości zaistniałych okoliczności faktycznych, które będą miały wpływ na wysokość ewentualnego odszkodowania. Przeprowadzone działania prawne oraz wyliczenia mają na celu ustalenie odpowiedniej kwoty odszkodowania, o które nasz klient mógłby się starać. Nasz zespół zapewnia pełną obsługę prawną począwszy od rozpoczęcia procesu negocjacyjnego, poprzez proces sądowy i reprezentację klienta.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady prowadzi również postępowania w celu odzyskania mienia utraconego na skutek wywłaszczenia. należy jednak pamiętać, że czasami odzyskanie mienia nie jest możliwe. W takiej sytuacji nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania w jak największym zakresie odpowiadającego poniesionej stracie. Doświadczenie w prowadzeniu spraw ze wskazanego zakresu pokazuje, że główną problematyką przy przyznawaniu odszkodowań za wywłaszczenie nie jest kwestia samego przyznania odszkodowania, a ustalenie jego wysokości, która przeważnie nie odpowiada rynkowej cenie nieruchomości wywłaszczonej. W takiej sytuacji nasza Kancelaria przygotowuje propozycje kolejnych kroków prawnych.

Likwidacja szkody z ubezpieczenia nieruchomości

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady kładzie również szczególny nacisk na wsparcie klienta w trakcie procesu likwidacji szkody powstałej na nieruchomości. Kancelaria udziela wsparcia prawnego zarówno w momencie wystąpienia szkody aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania. Pomoc prawna Kancelarii obejmuje w szczególności: udzielenie informacji o etapach postepowania likwidacyjnego oraz przygotowanie kroków niezbędnych do jego zapoczątkowania, udzielenie informacji w przedmiocie przygotowania odpowiednich dokumentów oraz reprezentację klienta bezpośrednio przed ubezpieczycielem. Nasz zespół wspomaga także proces dotyczący samego zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości.

Działalność deweloperska | Umowy w obrocie nieruchomościami

Zespół Kancelarii prowadzi sprawy również w ramach działalności deweloperskiej, które dotyczą przede wszystkim reprezentacji stron podczas zawierania umów deweloperskich, związanych ściśle z obrotem nieruchomościami, a w szczególności: umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności, zastawu i hipoteki, a także umów o roboty budowlane. Dodatkowo zapewniamy inwestorom wsparcie prawne w nabywaniu oraz zbywaniu nieruchomości.

Darowizna nieruchomości / Odwołanie darowizny

Zespół Kancelarii adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady dokonuje także fachowej analizy przedstawionych okoliczności faktycznych pod kątem prawnym w przypadku zainicjowania procesu dokonania darowizny nieruchomości bądź w sytuacji odzyskiwania darowanej nieruchomości. Obszar działania Kancelarii skupia się przede wszystkim na prawidłowym i rzetelnym przygotowaniu umowy darowizny nieruchomości, a także na reprezentacji i wsparciu przy dokonywaniu czynności notarialnych.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

W przypadku braku możliwości uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli na wykorzystanie / podział nieruchomości, nasz zespół reprezentuje właścicieli nieruchomości, zarówno w trakcie prowadzonych negocjacji jak i na etapie postępowania sądowego w przedmiocie podziału nieruchomości. Kancelaria udziela również w trakcie postępowania porad prawnych, które pomogą w podjęciu decyzji dotyczącej samego podziału nieruchomości poprzez określenie, czy konieczny jest fizyczny podział nieruchomości, przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi lub sprzedaż nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady prowadzi także sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości. Obszar działania Kancelarii obejmuje w szczególności doradztwo, pomoc prawną przy sporządzeniu wniosku o zasiedzenie oraz pomoc w przygotowaniu odpowiednich dowodów. Sprawy prowadzone przez nasz zespół dotyczą w szczególności samej nieruchomości gruntowych, lokalowych oraz budynkowych.

Obsługa prawna skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady zapewnia także obsługę prawną Wspólnotom Mieszkaniowym. Obsługa może obejmować stałe bądź jednorazowe wsparcie prawne polegające na przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wdrożenia w życie konkretnych działań prawnych, przygotowaniu i analizowaniu umów, prowadzenia spraw Wspólnoty Mieszkaniowej zarówno na etapie polubownym jak i w trakcie prowadzonego postępowania sądowego.