Prawo Rodzinne
Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Jednym z kluczowych obszarów doradztwa prawnego Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej – Zawady jest prawo rodzinne. Prawo rodzinne to szczególny rodzaj prawa cywilnego regulujący stosunki rodzinne – majątkowe oraz niemajątkowe, istnienie rodziny i jej funkcjonowanie, a także stosunki panujące wewnątrz rodziny w odniesieniu do osób trzecich.

Nasza Kancelaria prowadzi w szczególności postępowania w sprawach o:

Rozwód

Kancelaria Adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej – Zawady specjalizuje się
w szczególności w postępowaniach rozwodowych udzielając w tym zakresie pomocy prawnej osobom z Rzeszowa i okolic. Nasz zespół oferuje wsparcie obejmujące całe postępowanie rozwodowe – zespół Kancelarii zapewnia doradztwo, wsparcie w trakcie prowadzonego postępowania mediacyjnego oraz reprezentację w toku postępowania sądowego. Doświadczenie zawodowe naszego zespołu gwarantuje bezprecedensowe podejście do przedstawionych okoliczności faktycznych. Nasza Kancelaria zapewnia również dyskrecję.

Alimenty

Jedną z kategorii związanych z działalnością Kancelarii Adwokackiej Joanny Jakubowskiej – Zawady w sferze prawa rodzinnego są zagadnienia związane ze stosunkiem alimentacyjnym. Obowiązek alimentacyjny polega na czynnościach, które mają na celu zaspokojenie potrzeb osoby, która samodzielnie nie jest w stanie się utrzymać. Oznacza to powstanie sytuacji, w której uprawniona osoba może wystąpić z roszczeniem o alimenty przeciwko osobie zobowiązanej, która musi wskazane świadczenie spełnić. Decydując się na zainicjowanie postępowania przed sądem należy pamiętać, że przy ustaleniu wysokości alimentów sąd będzie brał pod uwagę dwa kluczowe czynniki: uzasadnione potrzeby uprawnionego oraz majątkowe i zarobkowe możliwości podmiotu zobowiązanego.

Sprawy z zakresu alimentów, którymi nasz zespół zajmuje się najczęściej to :

  • zasądzenie alimentów;
  • podwyższenie / obniżenie alimentów;
  • uchylenie / wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Decydując się na współpracę z Kancelarią Adwokacką Joanny Jakubowskiej Zawady otrzymają Państwo wszechstronną pomoc w sprawach roszczeń alimentacyjnych. Nasz zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z roszczeniami alimentacyjnymi,
co znacznie ułatwia przebieg procesu postępowania przed sądem.

Władza Rodzicielska

Adwokat Joanna Jakubowska – Zawada specjalizuje się także w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej. Pamiętać należy, że co do zasady władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom to każde z nich jest obowiązane i zarazem uprawnione do jej wykonywania. Oznacza to, że w istotnych sprawach małoletniego rodzice powinni rozstrzygać wspólnie, a w przypadku braku porozumienia między rodzicami rozstrzygnięciem zajmie się sąd opiekuńczy. Należy pamiętać także, że sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, które zostały zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację, bądź unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. Dodatkowo, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd może orzec w szczególności o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Nasz zespół, opierając się na doświadczeniu zarówno zawodowym, jak
i życiowym, świadczy pomoc prawną związaną z władzą rodzicielską nie tylko na płaszczyźnie sądowej, ale także służąc poradą odnoszącą się do sytuacji występującej między rodzicami
a dziećmi.

Podział Majątku

Nasz zespół zajmuje się również sprawami dotyczącymi podziału majątku. Sprawy takie związane są zazwyczaj z orzeczeniem rozwodu. Należy pamiętać jednak, że podziału można dokonać również na podstawie umowy lub w postępowaniu przed sądem. Kancelaria świadczy pomoc w zależności od stanu faktycznego poprzez opracowanie stosownej umowy, prowadzenia negocjacji czy reprezentację przed sądem w postępowaniu o podział majątku dorobkowego. Zakres działania Kancelarii nie ogranicza się tylko do czynności wskazanych powyżej,
ale obejmuje również przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w ustaleniu odpowiedniej wartości składników majątku.

Zniesienie Współwłasności

Zniesienie współwłasności może odbyć się poprzez zawarcie umowy odpowiedniego rodzaju bądź poprzez zainicjowanie postępowania sądowego, które zakończy się wydaniem przez sąd postanowienia. W sytuacji, gdy współwłaściciele są zgodni co do sposobu podziału nieruchomości zawarcie umowy stanowić będzie zdecydowanie najszybszy sposób zniesienia współwłasności. Umowę taką można zawrzeć przed notariuszem. W sytuacji braku możliwości polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji i zniesienia współwłasności za pośrednictwem umowy, konieczne będzie przygotowanie wniosku, który następnie należy złożyć do właściwego sądu.

Nasza Kancelaria udziela pomocy prawnej zarówno w umownym jak i w sądowym zniesieniu współwłasności – członkowie naszego zespołu uczestniczą w przedprocesowych negocjacjach warunków oraz reprezentują strony w postępowaniu sądowym.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi specjalizacjami w niniejszym obszarze.