Ile kosztuje rozwód? Koszty sprawy rozwodowej

Rodzaje kosztów sprawy rozwodowej

Decydując się na wniesienie pozwu o rozwód należy uwzględnić związane z przedmiotowym postępowaniem koszty, na które składają się:

  • koszty opłaty sądowej,
  • koszty w toku postępowania,
  • koszty zastępstwa procesowego przez pełnomocnika, w tym koszty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Skuteczne wniesienie pozwu rozwodowego uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty sądowej

Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Sądu znakami opłaty sądowej lub przelewem na właściwy rachunek bankowy Sądu Okręgowego wskazany zazwyczaj na stronie internetowej danego Sądu. Potwierdzenie opłaty sądowej należy załączyć do pozwu.

Należy podkreślić, że jeżeli w toku postępowania strony dojdą do porozumienia oraz zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie, to kwota w wysokości ½ uiszczonej opłaty sądowej, tj. 300 zł zostanie zwrócona powodowi na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w drodze przekazu pocztowego. Ponadto po zakończeniu postępowania sąd zasądzi od strony pozwanej zwrot kwoty 150 zł na rzecz powoda. Co oznacza, że w przypadku wydania wyroku orzekającego rozwód bez orzekania o winie powód ostatecznie poniesie koszt opłaty sądowej w wysokości 150 zł.

Zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych

Powód, którego sytuacja materialna jest bardzo trudna może zwrócić się do sądu wnioskiem o zwolnienie go z ponoszenia przedmiotowych kosztów sądowych. Stosowny wniosek znajdą Państwo tutaj...

Podczas postępowania sądowego mogą pojawić się dodatkowe koszty

związane ze sporządzeniem opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnim dzieckiem. Koszt przedmiotowej opinii może wynieść ok. 300 zł - 600 zł. Należy wskazać, że dowód z opinii wydanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów jest przeprowadzany w niemalże w każdej sprawie o rozwód małżeństwa, z którego pochodzą małoletnie dzieci. Koszty przedmiotowej opinii często są dzielone pomiędzy małżonków po połowie, wszystko jednak zależy od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
Ile kosztuje mediacja stron

Ponadto w trakcie postępowania sądowego o rozwód mogą pojawić się koszty związane z ewentualną mediacją stron (ok. 100 – 400 zł). Dodatkowym kosztem może być opłata od wniosku o podział majątku dorobkowego małżonków w wysokości 1.000 zł, natomiast w przypadku zgodnego podziału majątku dorobkowego opłata sądowa wynosi 300 zł. Wskazać należy, że z uwagi na złożony charakter postępowania o podział majątku dorobkowego małżonków proces ten najczęściej prowadzony jest po zakończeniu sprawy o rozwód. Opłata od wniosku o eksmisje jednego z małżonków ze wspólnie zamieszkiwanego domu wynosi 200 zł.

Opłaty dodatkowe

Ze względu na możliwe opłaty dodatkowe ciężko jednoznacznie określić ile kosztuje rozwód. Dodatkowymi kosztami które mogą się pojawić to 40 zł opłaty od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem oraz 30 zł opłaty sądowej w przypadku zażalenia na postanowienie Sądu w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów.

Natomiast gdyby strona była niezadowolona z wyroku może wnieść apelację. Opłata od apelacji wynosi 600 zł.

Należy mieć na uwadze fakt, iż wymienione powyżej opłaty mogą, lecz nie muszą pojawić się w każdym postępowaniu sądowym o rozwód. Ich zasadność uzależniona jest od konkretnych okoliczności sprawy. Jednak przygotowując się do procesu o rozwód warto mieć świadomość związanych z nim ewentualnych kosztów.

Istotny jest fakt, że w przypadku oddalenia powództwa przez Sąd jako bezzasadnego wszelkie koszty procesu ponosi powód. Natomiast w przypadku wydania przez Sąd wyroku orzekającego wyłączną winę jednego z małżonków wówczas to ta osoba jako przegrywająca proces zobowiązana będzie do poniesienia wszelkich kosztów procesu. Jeżeli zapadnie wyrok orzekający rozwód bez orzekania o winie rozkładu pożycia Sąd co do zasady obciąży kosztami procesu oboje małżonków po połowie.

Jeżeli strona w postępowaniu rozwodowym zdecyduje się na pomoc fachowego pełnomocnika, to do kosztów sądowych dochodzą również koszty reprezentacji strony w postępowaniu rozwodowym. Mając na uwadze różnorodność działań charakterystycznych dla niniejszego postępowania oraz uwzględniając stopień skomplikowania sprawy i etap postępowania, pełnomocnik określi honorarium adekwatne do potrzebnego nakładu pracy i reprezentacji mocodawcy przed Sądem.
Koszt pełnomocnika i stawka minimalna

Koszt wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru jest ustalany indywidualnie w oparciu o umowę z Kancelarią. Przedmiotowa umowa m.in. określa zakres usług, sposób realizacji usług, wysokość wynagrodzenia i termin zapłaty. Na gruncie obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015 poz. 615 z późn. zm) minimalna stawka wynagrodzenia w sprawie o rozwód wynosi 720 zł. Należy podkreślić, że jest to stawka minimalna, niejako wyjściowa która z uwagi na stopień skomplikowania sprawy może zostać zmodyfikowana i ostatecznie określona w umowie z Kancelarią.

Istotny jest fakt, że strona przegrywająca proces jest również zobowiązana do zwrotu stronie wygrywającej kosztów zastępstwa procesowego. Jednak w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie małżonków koszty zastępstwa procesowego stron są najczęściej wzajemnie znoszone.

Warto wskazać, że osoba nieporadna i zarazem pozbawiona możliwości samodzielnego pokrycia kosztów profesjonalnego pełnomocnika ma możliwość, w sprawie która jest zawiła i skomplikowana, zwrócić się z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Stosowny wniosek znajdą Państwo tutaj...

Pamiętać należy, iż każda sprawa o rozwód jest inna. Jest to bardzo trudny czas zarówno dla małżonków, jak i małoletnich dzieci. Niekiedy sprawa o rozwód trwa bardzo długo, co zazwyczaj budzi u małżonków negatywne emocje. Ustanowienie więc profesjonalnego pełnomocnika z pewnością przyczyni się do szybszego zakończenia takiego postępowania oraz pomoże przebrnąć Państwu przez zawiłości postępowania rozwodowego.

Wzór pozwu o rozwód znajdziecie Państwo tutaj...

W przypadku dodatkowych pytań lub konieczności skorzystania z profesjonalnej pomocy Kancelarii Adwokackiej zapraszamy na stronę: Adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1025);
2. Ustawa z dnia 25 lutego kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 poz. 2082);
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 101 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 615 z późn. zm.)

logo adwokat Rzeszów kancelaria
Kancelaria Adwokacka Jakubowska-Zawada
Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada to renomowana firma prawnicza, świadcząca kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Zespół doświadczonych adwokatów oferuje profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Dążąc do ochrony i realizacji interesów swoich Klientów, Kancelaria kieruje się wartościami takimi wartościami jak: profesjonalizm, skrupulatność i skuteczność.

Publikacje Adwokatów i Prawników

Jakubowska-Zawada I partnerzy

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności