Specjalizacje
Specjalizacje
Ochrona Prawna Przedsiębiorstw

Ochrona Prawna Przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorstw zapewniając kompleksową ochronę prawną przedsiębiorcy jak również świadczy doraźne usługi prawnej polegające na rozwiązaniu konkretnego zagadnienia czy reprezentacji w sporze. Przedsiębiorstwa stanowią niezbędny element gospodarki krajowej i zagranicznej, natomiast ich byt, obowiązki i uprawnienia regulowane są przez szereg przepisów prawa z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego czy handlowego. Umiejętność poruszania się w meandrach prawa, doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców oraz znajomość zagrożeń dla biznesu pozwala Kancelarii Adwokackiej świadczyć pomoc prawną uwzględniającą przedmiot działalności Klienta, formę prawną oraz indywidualny charakter przedsiębiorców, co w miarodajny sposób przekłada się na efektywność ochrony prawnej i możliwości jej egzekwowania.

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona prawna dóbr osobistych regulowana w Kodeksie cywilny dotyczy w szczególnej mierze osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które funkcjonując na rynku narażone są na naruszenia dokonywane przez inne podmioty. Za dobre osobiste osób prawnych uważa się  dobre imię, renomę, nietykalność pomieszczeń, tajemnicę korespondencji, tajemnicę przedsiębiorstwa, nazwę przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych przedsiębiorstwa istotne jest zapewnienie ochrony szczególnej między innymi poprzez rejestrację znaków towarowych czy patentów oraz przeprowadzanie stosownych audytów, takich jaki Audyt Prawny i Audyt Compliance, które pozwolą na diagnozę poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, a po wprowadzeniu rekomendacji i zaleceń Kancelarii pozwolą na minimalizowanie ryzyka naruszania jego praw lub naruszanie praw innych przedsiębiorców przez Klienta.

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę zagrożenia lub naruszenia jego dóbr osobistych, Kancelaria zapewnia pomoc w dochodzeniu roszczeń przed sądem powszechnym, w postaci:

  • żądania zaniechania bezprawnego działania,
  • żądania usunięcia skutków naruszenia,
  • żądanie złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • żądanie likwidacji szkody.

Ochrona know-how

Przez know-how należy rozumieć wiedzę i doświadczenia o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym oraz innego rodzaju, które nadają się do stosowania w działalności danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu. Aktualnie know-how stanowi jeden z najważniejszych składników niematerialnych, który pozwala przedsiębiorcy na budowanie znacznej przewagi konkurencyjnej, co oznacza to, iż pomimo braku zmaterializowanej postaci, posiada wymierną wartość gospodarczą. Ten ważny element funkcjonowania firmy chroniony jest w pewnym wymiarze przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako tajemnica przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu, że know-how obejmować będzie informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne. W innym zakresie należy roztoczyć nad know-how ochronę na gruncie cywilnym i handlowym – poprzez zawieranie umów o obowiązku zachowania poufności, wprowadzania klauzul poufności, wdrożenie procedur kontroli pracowników i innych osób, które mają dostęp do informacji poufnych oraz stworzenie procedur na wypadek ich ujawniania.

Windykacja należności

Terminowość uiszczania przez kontrahentów płatności za wykonane usługi lub dostarczony towar ma bezpośrednie przełożenie na płynność finansową przedsiębiorcy. Istotny jest zatem bieżący monitoring płatności oraz skuteczne egzekwowanie należności od dłużników. Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawada świadczy usługi dochodzenia w imieniu Klientów roszczeń zarówno w fazie przedsądowej, mediacyjnej, jak i w postępowaniach o zapłatę przez właściwym sądem powszechnym, w postępowaniach klauzulowych i egzekucyjnych. Jeżeli zaś inny podmiot dochodzi roszczeń wobec Państwa podmiotu, Kancelaria Adwokacka przystępuje w imieniu przedsiębiorcy do negocjacji w celu zapewnienia najlepszych warunków i terminów spłaty długów, bez narażania na ryzyko postępowań egzekucyjnych.

Umowy handlowe, gospodarcze, cywilnoprawne

Zawieranie różnorakich umów jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej – każdy podmiot spotyka się z umowami handlowymi, umowami najmu, umowami zlecenia, umowami świadczenia usług, umowami od dzieło. Poprawność formułowania zapisów umowy, odpowiednie rozwiązania, ochrona interesów przedsiębiorcy to tylko niektóre z elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umowy. Wychodząc naprzeciw codziennej rzeczywistości podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców, Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej-Zawady zapewnia pomoc w sporządzeniu umów handlowych, gospodarczych i cywilnoprawnych, negocjacji i analizy tych umów, w taki sposób, aby interes prawny i faktyczny przedsiębiorców był w pełni zrealizowany i chroniony zapisami umownymi.