Sprawa o emeryturę pomostową

Opis sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosili się Klienci w związku z otrzymaniem odmownej decyzji od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nieprzyznaniem im prawa do emerytury pomostowej z tytułu świadczenia pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zakład ubezpieczeń zakwestionował świadczenie przez klientów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze po dniu 31 grudnia 2008 r.


Działania Kancelarii

Adwokaci prowadzący sprawę, dokonali analizy stanu prawnego oraz sytuacji faktycznej każdego z klientów, w tym zakresu obowiązków, lat pracy, podstaw zaliczenia stanowiska pracy do pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. W ramach podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu kancelaria reprezentowała klientów przed pracodawcą wnioskując o zmianę nazwy stanowiska pracy, wydania świadectwa pracy w warunkach szczególnych oraz odprowadzenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracodawcy przedstawiono szereg dowodów świadczących o zasadności żądań pracowników, jednak z uwagi na brak woli współpracy i fakt, że pracodawca odmówił zawarcia porozumienia. Kancelaria w imieniu klientów ponowiła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie emerytury pomostowej, przedstawiając organowi rentowemu dokumenty świadczące o zasadności wniosku.
W wyniku powtórnej odmowy, Kancelaria skierowała odwołania do sądu pracy od decyzji organu rentowego, w którym przedstawiła sądowi szereg dowodów z dokumentów, zeznań świadków, fotografii i regulaminów świadczących o wykonywaniu przez klientów pracy o szczególnym charakterze.


Rezultat

W wyniku przeprowadzonego szczegółowego postępowania sądowego, przesłuchania świadków oraz dokumentacji pracowniczej, Kancelaria wykazała zasadność odwołania i uzyskała dla klientów prawo do emerytury pomostowej.


Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności